ببين به روز معلم...

 

 

ببين به روز معلم كه خلق شادان است
شكوه و دبدبه از هر طرف نمايان است

مقام شـــامخ  و روز خجسته اش شـايـد
معلم است و سزاوار شوكت و شان است

ببين چه وقت گـــواراست انــــدر اين موسم
كه همچو روز مصادف به فصل نيسان است

وجــــود شخص معـلـم به كـارگــاه وطـن
غنيمت است و از الطاف ذات يزدان است

اگـــر كــه نيست معـلـم به رهنمونى خلـــق
ز خلق دانش و علم و عمل چه امكان است

تو اى معلم و اى مايه ى اميد كسان
ز زحمت تو علم و دانش ارزان است

اميد كار بود « واعظى » ز شخص فهيم
مـدار چشم تـوقـع از آن كه  نادان است

(مير محمد يونس واعظى )

 

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۷ـ ۰۵۱۰