زنان نخستین آماج حملات متجاوزین

 

نادیه کوچی   

افغانستان کشوری که درآن از هزاران سال تا بدین سو،  زنان همراه  با مردان در سنگر کار ومبارزه تا پای جان ایستاده گی کرده اند و فقط باریختن خون های پاک شان پاداش خود را از جامعه می گیرند . بلی در کشوری که زنان برای مردانش منحیث مهمترین ناموس از نوامیس مادر وطن را تشکیل می دهد و با داشتن حق مادری ، خواهری ، همسری وشریک زنده گی ، با مردان ؛ از جا نب مردان زن ستیز و گذشته از آن بوسیله گروه های خشونت گرا به شیوه قرون وسطایی سرکوب می شوند.

هر روزی که می گذرد پیکرخونین مادروطن توسط فرزندان ناخلف وطن و گروه های مرگ و وحشت مورد حملات مرگبار قرار می گیرد .

با گذشت بیش از چهل سال جنگ درافغانستان اخیراً با بد تر شدن اوضاع امنیتی در کشور،  زنان نخستین آماج حملات متجاوزین قرارگرفته در گوشه وکنار کشور درمحلات ، قرا وقصبات در میان منازل و مساجد با هجوم طالب وداعش سر بریده می شوند .وحشیان دوره حجر در منطق تحت تسلط خود زنان را جبراً به کنیزی وبرده گی گرفته ودر اسارت گاه ها نگهمیدارند و دختران عفیف و پاکدامن را با ازدواج اجباری مجبور ساخته ؛ مورد آزار وتجاوز قرار می دهند .

گروه های اجیر شده طالبی وداعشی این پیام آوران مرگ ، فرزندان کودک اعم از دختران و پسران را  در نقاط تحت امر شان از مکتب وادامه تعلیم محروم و از خانواده های شان جدا ساخته ، بجای درس و تحصیل ، استعمال سلاح وحملات انتحاری را به آنها می آموزند یعنی مطابق سناریوی دشمنان تاریخی افغانستان درس تخریب وطن را به فرزندان وکودکان وطن یاد میدهند .دربسیاری مناطق زیر امر داعش وطالب زنان جوان ودختران معصوم را بنام یاد دادن مسایل دینی از ادامه تعلیم وتحصیل باز داشته با مغز شویی آنها را مورد تجاوز قرار میدهند .

قرار احصاییه غیر رسمی منابع خبری در سه ماه گذشته بتعداد یکصد وسی زن وکودک درمربوطات ولایات بغلان ،سرپل  ،کندز، ننگرهار، غور ، هرات ، بدخشان ،زابل ،هلمند و ولسوالی میرزا ولنگ ، سربریده شده است. در همین ولایات و دیگر نقاط کشوربه تعداد صدها زن به اسارت رفته است و تعدادی از زنان خودکشی کرده و برخی در گروگان طالب کشانیده شده ، تعدادی مفقود الاثر و جمع کثیری از خانواده ها با از دست دادن جگرگوشه های شان فراری شده اند .

سوال درینجاست که چرا قشر مرد درین کشور نمی توانند از مادر وطن خود دفاع کنند.  این مردانی که شاهد تجاوزگری دشمنان مردم افغانستان در وطن خود هستند  احساس شان نمی جنبد و در راه نجات زن پای غرور شان می لنگد و از مقابل ظلم بالای زنان  با سکوت می گذرند .

علمای دینی هم در برابر این وظیفه و وجیبه دینی تاثیر به سزایی نداشته وبا حفظ احترام بر علما و روحانیون پاکنهاد باید گفت که ملاهای بی عمل وسازش گر نیز از وعظ نصیحت ومحکوم کردن ظلم وتجاوز در محلات خود داری واز دفاع  حقوق حقه زنان چشم پوشی می کنند . آیا جواب این گروه مفتخوار واجیر در برابر خدا ومردم افغانستان چه خواهد بود .

تا جایی که دیده می شود ملاهای بی عمل وکم دانش در گوشه وکنار وطن تمام ظلم های طالب وداعش را نادیده گرفته ، دختران معصوم صغیر را از دامان مادرانشان جدا ساخته با زورمند ان ثروتمند عقد می بندند .

 مردم قرا وقصبات که اکثراً اسیر رسوم بیجا وغیر تحمل می باشند وبسیاری از جوانان  در اثر شرایط بد تحمیل شده از جانب دشمنان وطن جبراً به کشتزار کوکنار وکارهای غیر قانونی کشانیده می شوند، ملاها ضرر دینی ، اخلاقی وتلفات انسانی این وضعیت را  محکوم نکرده ؛ تمام تبلیغات شان را در منبر نمایشی از مساله قیود و زیرستم قرار دادن زنان ومحکومیت زنان ومادران آغاز وبه انجام میرسانند .

 پدران و برادران آزاده !

دشمنان وطن خود بصورت دسته جمعی حملات شان را بر علیه خانوده های تان و تک تک شما ادامه داده و با تکرار تجاوزهای وحشیانه و حملات انتحاری هر روز از خانواده های داغدیده هموطن قربانی می گیرند .

 نگذارید که نوامیس پاک وطن در زیر پاشنه های شیاطین تاریخ خورد وخمیر شود . نگذارید که گیسوی مادران پاکنهاد وخواهران عفیف شما دردستان اهریمن سیه دل ملوث شود .

نگذارید که دامان پاک خواهران شما در دستان متجاوزین آلوده شود .

تا وقتی که شما متحد نشوید و نیروی جمعی را در قرا وقصبات خود ایجاد نکنید وبه هستی ویاری زن باور نداشته باشید ، هیچ گاهی به تنهایی نخواهید توانست در برابر وحشیان آدمکش قرن بیست ویکم استاده گی نمایید .

پدرانم ، برادرانم همانطوری که پدران غیور وغازیان وطندوست وآزاده ما درجنگ متجاوزین استعماری در میدان میوند همراه با قهرمان زنان چون ملالی ها و زرغونه ها ودر کابل زهرا ها حماسه آفریدند ودرصحنه های جنگ بیرق برادران آزادی خواه خود را به زمین نگذاشتند بماند،  حالا نیز زنان آزاده در کنار شما ایستاده اند .  

 پلان  های شوم دشمنان تاریخی افغانستان  برای فلج نگهداشتن نیمی از پیکر جامعه وبسر بردن آنان در محکومیت ، بدون هیچ جرمی،  در واقع فقیر وذلیل نگهداشتن کشور بوده است که مردم غیور این سرزمین همیشه آغشته به فقر ، مرض وبی سوادی رنج برده ، دست شان بسوی خارج دراز باشد .

پدران گرامی وبرادران عزیز، شما در طی نزدیک به بیست سال اخیر شاهد کمک های سرشار اقتصادی جامعه جهانی بوده اید. ولی این را هم می دانید که مقدار اکثریت این کمک ها چه شد وبه جیب کی ها ریخت وغارت شد ، آنهایی که تکیه بر اریکه قدرت را محصول جهاد دانسته ازهمه پیش تر وبیش تر به سرقت دارایی عامه دست یازیدند ومملکت را در آتش فقر ،جهل ومرض نگهداشتند به هیچ وجهه نمی توان از آنها توقع کار وخدمت داشت .

مردم افغانستان  در مدت چهل سال جنگ به خصوص سی سال اخیر دولت ها را نیز تجربه کرده اند  که در زمان آنها اولین کار زورمندان زن ستیز با دیگاه تعصبات جنسیتی وغیره سلب آزادی خداداد قشر زن وهمچنان حقوق و امتیازات احیا شده در زمان دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را از زنان سلب وبا وضع قیودات اسارت بار و سرکوب و حشیانه ، کرامت زن راپایمال  نمودند .

زنان آزاده کشور تلاش ومبارزه شما بخاطر آزادی ونجات زن از رنج های بیکران ، مستلزم فهم دانش شما می باشد که برای احیای حقوق زن درافغانستان هما نا صنف درسی ، مدرسه وآموزشگاه وفراگیری علم ودانش مبرمیت اساسی دارد  که بر بنیاد آن اتحاد وهمبسته گی با سایر زحمتکشان وطن بدور یک سازمان دموکراتیک وجنبش ترقی خواهی وعادلانه کشور شکل گرفته و راه  بسوی پیروزی میگشاید .

بنا بر آن هیچ کاری برای نجات مادر وطن بدون همبسته گی مردم آزاده ما ومشارکت زنان آگاه ، امکان پذیر نبوده؛ وفقط همبسته گی واتحاد است که همه ناممکنات را ممکن ساخته وجامعه را به سوی آزادی وشگوفایی رهنمون می شود .

 

 

  بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۷۰۹