در راه  خدمت به حزب و مردم

 

در سفر سه ماهه به افغاسنتان چه کردم ؟

 

گزارشگر : نورشمس

طی سفریکه دربرج می سال روان به افغانستان داشتم ، پس ازگذشت سه روز روانه دفترمرکزی حزب مردم افغانستان درشهر کابل گردیدم.درآنجا با استقبال گرم و رفیقانه رفقای حاضر دردفتر حزب مردم و سخنگوی ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان رفیق هژبر روبرو شدم .
بعدآ با رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ، ملاقاتی پیرامون وضع سیاسی داخل کشورداشتم. دراین دیداررفیق راوش مرا درروشنایی بیشتراز اوضاع قرار داد و من مقصد سفرکاری خود را پیرامون کارحزبی ـ سیاسی در حدود امکانات و ساحه نفوس خویش با رفیق راوش مطرح نمودم که با استقبال موصوف قرارگرفت. متعاقبآ پلان کاری خود را با رفقا خلیل بایانی و انجنیرنعمت، اعضای هیات رهبری حزب قرارذیل طرح ریزی نمودم:

۱ـ دیدار وملاقات با آنعده از رفقای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که در پیوند سیاسی تا اکنون با من در ارتباط هستند ،
۲ـ ملاقات با آنعده ازتشکلات ،حلقات وشخصیت های سیاسی، دمو کرات وترقیخواه کشور که درایجاد یک حزب همگانی وسراسری می اندیشند ،
۳ـ ملاقات با توده های مردم درحیطه نفوس خویش درولایات کابل ، پروان ، کاپیسا ، بغلان و مزارشریف و ارایه معلومات  پیرامون ایجاد سیتم سیاسی آینده کشورو انتخاب افراد شایسته و آگاه و دلسوز، درمقام ریاست جمهوری ، شورای ولایتی و پارلمان کشور.
رفقا از پیشنهادات ام جانبداری نموده و در پیاده نمودن آن برایم وعده همکاری دادند.


در جریان اقامت در افغانستان ملاقات  های را با تعدادی از اعضای دیروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) که درهمسوی سیاسی با من در پیوند بودند ، درولایات کابل ، پروان و کاپیسا انجام دادم. با آنها روی مسایل سیاسی درسطح ملی وبین المللی ، مبنی به رویدادهای جدید سیاسی، بحث وتبادل نظرنمودیم ، بعدآ پیرامون اهداف ومشی حزب مردم افغانستان بمثابه روزنه جدید درحیات سیاسی واجتماعی مردم افغانستان که یک حزب دادخواه ودردفاع از منافع زحمتکشان کشورمیباشد، معلومات همه جانبه ارایه داده واسناد چاپی حزبی وپلا تفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغانستان را به آنها توزیع نمودم ، که مورد علاقمندی شان قرارگرفته و از جمع آنها افراد کلیدی را به رفقای رهبری حزب مردم افغا نستان معرفی نمودم.
همچنان ملاقاتی را با یکتعداد از شخصیت های سیاسی ـ اجتماعی کشورداشته ؛ روی چگونگی اوضاع سیاسی ، بحران اقتصادی ، نبود امنیت ( صلح و ثبات ) و راه کردهای آینده درکشوربحث های همه جانبه نموده و راه بیرون رفت از بحران کنونی در کشوررا اتحاد نیروهای دموکرات وترقیخواه دریک تشکل جدید ( حزب واحد ) به آنها توضیح نموده وبعد از توافق اسناد ایتلاف احزاب وسازمانهای دمو کرات وترقیخواه افغا نستان را به آنها توذیع نمودم. از جمله میتوان ازاتحادیه دوکتوران افغا نستان نام برد ، که مسوول این اتحادیه را با رفیق راوش رییس حزب مردم افغانستان ، ملاقات دادم وبعدآ مسوول اتحادیه مذکور گفت که ما موضوع پیوند اتحادیه را با تمام  نماینده گی های ما درمیان گذاشته بعدآ در تماس میشویم ،اما تا آنوقت از تمام رویکرد ها و اقدامات ایتلاف احزاب وسازمانهای دمکرات وترقیخواه افغانستان دفاع وپشتیبانی مینمایم .  
هکذا با یکی ازوکلای پارلمان که خوشنام بوده واز نفوس خوبی در پارلمان برخورداراست و چندین تشکل مردی دارد، ملاقات نمودم. موصوف با من ارتباط شخصی دارد. وی شخص تحصیل یافته و دارای افکار روشن میباشد.بعد از بحث با وی روی مسایل سیاسی کشور، اسناد حزب مردم وپلاتفورم ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات افغانستان را با وی درمیان گذاشتم که با استقبال گرم وی قرارگرفت . نسبت نبود وقت پس ازموافقت با وی ، او را به یکی از رفقای هیات رهبری حزب معرفی نمودم.

در جریان سفر درنشست هایکه در ولایات کابل ،پروان ،کاپیسا با توده های مردم داشتم ، نخست اوضاع سیاسی کشور را به بررسی گرفته ومردم که از ناامنی ، فساد اداری ، اختطاف ، دزدی ، ترور ، بی روزگاری ونبود اقتصاد معین به سطوح آمده اند ، را برای بیرون رفت ازاین بحران به یکپارچگی واتحاد به دور حزب مردم افغا نستان دعوت نموده واهداف حزب مردم افغانستان را به آنها توضح داده وهمچنان ، انها را در تعین ذعیم آینده کشور، نماینده گان شورای ولایتی ،ونمایندگان پارلمان کشور که باید افراد شایسته ،تحصیل یافته ، کارفهم ،دلسوز ،پاک نفس را درانتخابات مد نظرداشته با شند ، تشویق و رهنمای  نمودم .
دوستان ورفقای محترم !

با آنکه یکتعداد از ولایات افغانستان تحت قیمومیت رفقای شورای اروپایی حزب مردم افغانستان قرارگرفته است ، اما دو ولایت همجوارمرکزکابل یعنی  کاپیسا و پروان نسبت نبود کارمندان پروفشنل به مضیقه سازماندهی لازم دچاراند. از رفقای شورای اروپایی بخصوص ازرفقای ایالت هسن آلمان تقاضامندم که حد اقل ماهانه دوصد یورو به این دو ولایات کمک نمایند.

درخور یاد میدانم که این سفرمن به افغانستان کاملاً شخصی بوده و من ازسوی هیچ مرجع به افغانستان دعوت نشده بودم.
این بود گزارش سفر اینجانب که به آگاهی رفقا  و دوستان رسانیده شد.
در پایان سفرم هیات رهبری حزب مردم افغانستان ، کارکردهای مرا تمجید نموده ، وشفقت فرموده  تقدیر نامه ای را نسبت بمن ،عنوانی هیات رهبری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به امضا رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان تسلیم دادند که از قدردانی این رفقا اظهارسپاس مینمایم .

 

دیدگاه ـ بامداد ۱/ ۱۳ـ ۲۷۰۸