پیآمدهای بعد از نشست دوحه !

 

داود کرنزی

همه جهانیان در پی جست وجوی رویکرد های جدید با حکومت سرپرست طالبان شده اند.

در نشست دوحه که بمنظور دریافت تعامل و راه حل های معضلات موجود در افغانستان دایر گردیده بود، از طرف معامله ومعادله (طالبان) دعوت بعمل نیامده بود .

یعنی مدعیان در نشست موجود بودند و طرف مقابل دعوا غایب بودند و حضور نداشتند.

بناً نتیجه از قبل معلوم بود که این نشست جز نمایشی بیش نیست و از آن فکتورهای چون پلان عملی و اجرایی و یا نتیجه ای را نباید انتظار داشت.

رویکرد ترجمه کلمه ای انگلیسی approach است که به معنی شروع به « درگیرشدن با یک مشکل ویا تکلیف به صورت خاص» در معنی اسمی هم به مفهوم « راهی برای انجام دادن یا فکر کردن در باره ای چیزی مانند یک مشکل » بکار میرود. راه و روش را نیز گویند.

در نشست دوحه نیز باید برای رفع مشکلات موجود در کشورما راه و روش خاصی دریافت و یا معین می شد که متاسفانه نشد.

کشورهای منطقه اعم از چین، هند، ایران، روسیه، ترکستان روسی که در پی ایجاد جهان چند قطبی به استثنای پاکستان هستند برای اولین بار امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را بخاطر حضور و موجودیت بی نتیجه ای بیست ساله شان در افغانستان و منطقه و در اخیر فرار شرم آور شان که موجب بروز وضعیت دشوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در افغانستان گردیده محکوم نمودند و برایشان با صراحت اعلان کردند که شما منحیث عامل بدبختی مکلف به ارایه کمک های بشری هستید اما حق نفوذ دوباره را درین منطقه و مرز وبوم ندارید.

بناً نشست دوحه بدون نتیجه به پایان رسید. سرمنشی ملل متحد به وجیزه گویی پرداخت وه مه را برای جست وجوی رویکردهای جدید دعوت کرد .

این حرکت موجب شده است که طالبان جسورانه تر به اقدامات خود مانند سلف «دور اول حاکمیت خود » بپردازند.

ازجانبی چاقوی فراریان استفاده جو، دزدان دارایی های عامه و چپاولگران دسته یافت که با چشم سفیدی به هر در و هر دروازه ای مراجعه کنند تا با گدایی قدرت طلایی گذشته خود را بار دگر نیز بدست آورند.

متاسفانه دراین حالت بدیل خدمتگذار مردم غایب اند و منتظر باز سعادت هستند. اینکه چه میشود ؟

خداوند توانا خود می ‌داند!

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023