آیا سرمایه گذاری های پاکستان درچهاردهه درافغانستان به ثمر رسیده ؟

علی رستمی


سفر عبدالله عبدلله به طورغیرمترقبه بدون صلاحیت اجراییه ای در دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تسریع روند صلح در دوحه که به بن بست موقت به گفته سخنرانان اشتراک کننده دراین جلسه مواجه شده بود به تاریخ29سپتمبر2020 به پاکستان سفرکرده با رهبران دولت پاکستان ازجمله نخست وزیر، رییس جمهورو وزیرخارجه ملاقات و از طرف آنها مورد استقبال شایانی قرارگرفت . این سفر چه ارمغان به مردم افغانستان خواهد داشت؟ آیا بازهم رهبران احزاب جهادی و هیات صلح در تلک سیاست های پاکستانی ها بندمی مانند ویا رهایی می یابند.؟

ازقرایین روشن است که این ملاقات با دساتیر کشورهای خارجی در راس امریکا و نماینده آن خلیل زاد سازماندهی شده باشد. تا براساس قرارداد مخفی که  بین طالبان وامریکا صورت گرفته وجزییات وی افشا نشده برنامه جدیدی را برای ازبین بردن بن بست مذاکرات که بوجود آمده پیشکش و طالبان را دراین راستا آماده بسازند تا نشست ادامه وبه نتیجه نهایی برسد.  به گمان اغلب امریکا  مصمم است که به هر قیمت میشود باید معاهده صلح به امضای جانبین برسد وعملی شود. برای اینکه دولت پاکستان نیز نمی خواهند که زیادتر درتلک جنگهای نیابتی دربند باشد واز جانب دیگر پاکستان میخواهد که موقف گذشته خود را دوباره درنزد امریکا وجهانیان کسب وحفظ نماید. برعلاوه  گروهی طرفداران ترامپ با تسریع برگزاری نشست درجست وجوی آن هستند تا نتیجه مثمری را ازاین مذاکره درجریان گزینش ریاست جمهوری بهره برداری کند وآن را به مثابه یک برگ برنده درمقابل حریف خود استفاده کند. امریکایان میخواهند که این روند حداقل تا برگزاری انتخابت درماه نوامبر نتیجه مثبت بدست آورد. حتا اگر شود به شکل نمونه یا الگو این مذاکره را به نتیجه برساند.برای اینکه امریکایی ها تلفات نظامی و مالی را دردو دهه متقبل شده اند و نزدیک به یک تریلیون دلار درافغانستان هزینه کرده اند. نطر به اظهار جنرال بازنشتسه ای اس ای پاکستان حمید گل که « امریکا سالانه پنجصد میلیون دالربه طالبان کمک کرده است« واز سوی دیگر هردوحزب جمهوری خواه ودموکرات ها جنگ افغانستان را به عنوان « جنگ هزینه بر» و«جنگ بی پایان » یادمیکنند. ازاین حرف معلوم است که هردوحزب خواهان صلح وحل چالش های افغانستان هستند و میخواهند آبرومندانه ازاین باطلاق نجات یابند.این امر قطعی است وتلاش دارند تا درکوتاه ترین زمان ممکن این مذاکرات به نتیجه برسد. از جانب دیگر طالبان این دوره را در زمان ترامپ یک فرصت خوب برای خود میدانند و می خواهند با نتایج حداقل مثبت به نفع شان تمام شود. با رویکردهای جدید نسبت به گذشته مذاکرات را در زمان ترامپ به نتیجه برسانند. حالا سوال اینجاست بدون مداخله و سهم پاکستان درجهت صلح درافغانستان که اکثر دوستان وسیاسیون و تحلیل گران دراین نظر است که پاکستان بازهم صداقت نخواهد داشت وفریب میدهند وطالب را میخواهند به قدرت برسانند راهی دیگری وجود دارد؟ ویا  امریکا مصمم است با مشوره پاکستان درصورت ضرورت دولت عبوری را بریاست عبدالله عبدالله که برای آنها شخصی میانه رو نسبت به اشرف غنی است  بوجود  آورند تا نتایج مقدماتی روند صلح پیام خوبی برای ترامپ باشد. به این رو موضع گیری دولت پاکستان دراین رابطه برشالوده یی دید وبازدید با عبدالله عبدالله معلوم خواهد شد که چه قدرپذیرای وبرخود آنها با عبدالله دوستانه شفاف و با صداقت بوده است ،تاریخ روشن خواهد کرد.

 این پدیده زمینه  خوبی است که تا جانبین همچو ملاقات ها را  برای ازبین بردن کدورت ها ودشمنی ها  برمبنای روابط سیاسی که درجهان معمول است زیر نظر سازمان ملل متحد وکشورهای بزرگ جهانی در راس امریکا وغیره  پیش ببرند و درجهت حل مناقشه های تاریخی عمل  بکنند تا میان جانبین اعتماد متقابل بوجود  آید. یگانه زمینه راه حل مناقشه ها میتواند از طریق رویکردهای مسالمت امیز ونشست های سیاسی بوجود آید. درغیرآن درطول چهاردهه با برزگترین نیروهای  نطامی 48 کشور جهانی با رهبری امریکا وناتو دولت های افغنستان نتوانستیند  طالب را ازبین ببرد و دست پاکستان را ازافغانستان کوتاه بسازند. برعکس تلفاتی زیادی را درعرصه های مختلفی متقبل شده است . پاکستان کشوریست که از لحاظ نظامی سلاح هسته وی وبم دارد نسبتاْ ثبات سیاسی دارد  وبا ابرقدرت های جهانی به نحوی ارتباط خوب وهمه جانبه دارد به گفته جوبایدن « نسبت به افغانستان پاکستان نزد ما ارزش بیشتر دارد » . بناْ صلح و ثبات سیاسی با زورتفنگ  ناممکن خواهد بود. باید سیاسیون کشورما باهوشیاری مدبرانه ازوضع فعلی که با پا کستان طالب بوجود آمده استفاده نموده و استقبال کنند وآن را  تقویه و ادامه دهند تا درعمل نتایج مثبت به دست آید.

عمل ملاک حقیقت است. به غیرآن باید با توپ تفنگ خونریزی را پیش برد!

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۰۱۰

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020