انجمن حقوقدانان افغان در اروپا:

آتش بس مبرم ترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستان

 

در حاليکه مقدرات تاريخى افغانستان کماکان در کشمکش هاى کلان جيوپولوتيک بين المللى و منطقوى رقم ميخورد ، براى پايان يافتن به تراژيدى خونبار کشور که محصول و معلول مداخله خارجى است ، بايد هردو طرف اصلى جنگ جارى و خانمانسوز که در مذاکرات بين الافغانى دوحه اشتراک دارند ، با لبيک گفتن بخواست اصلى مردم مظلوم و قربانيان جنگ بخاطر ختم جنگ و استقرار آتش بس دايمى ، اراده شانرا در راستاى صلح واقعى که نياز مردم و شرط بقاى جامعه است ، به اثبات برسانند .

مردم به عزا نشسته ما حق دارند و مستحق مى باشند که بعد از حدود نيم قرن تحمل مصايب هولناک جنگ تحميلى به صلح پايدار نايل گردند و افغانستان از حق گذار به شاهراه صلح و ترقى برخوردار گردد .

خواست مردم مظلوم ما و قربانيان جنگ بسيار ساده و نهايت انسانى است که در مطابقت با ارشادات دين مقدس اسلام و تمام معيارهاى مدنى و حقوقى بين المللى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى ناشى از آن قرار دارد که ، حق حيات را بالاترين و مکرم ترين حقوق تعريف نموده اند و پيغمبر بزرگ اسلام حرمت خون انسان را بالاتر از حرمت کعبه مکرمه خوانده است .

خواست آتش بس به هيچوجه کدام تقاضاى انتزاعى و بدور از حقايق خونين و هولناک جارى نمى باشد. از شش ماه باينطرف آتش بس کامل تحريک طالبان با قواى نظامى امريکا ، متکى بر اين استدلال برقرار است ، که گويا اشغال پايان يافته و تداوم " جهاد " و کشتار " کفار " مجوز شرعى ندارد .

و اما :

هيچکس توضيح نداده است که کشتار افغانان مظلوم در کدام دين و آيين مجوز دارد !

بدين ترتيب هر دو طرف اصلى جنگ اعم از دولت و تحريک اسلامى طالبان در برابر يک آزمون تاريخى قراردارند که چگونگى تصميم شان در مورد آتش بس ، معيار شناخت و قضاوت مردم در مورد شان قرار ميگيرد .

هرگونه بهانه تراشى و عدم تمکين بخواست مردم مظلوم بخاطر آتش بس صاف و ساده ، مبين اين برنامه است که طرف مخاف استقرار آن ، ميخواهد اهداف سياسى ، تصاحب قدرت و نظام دلخواه سياسى خود را از طريق خشونت و خونريزى و يا سازش و کرنش با اجنبى بر مظلومترين خلق خدا تحميل نمايد .

در احوالي که افغانستان با مصايب هولناک جنگ ، فقر ، بحران اقتصادى ، تهديد کاهش کمک هاى جهانى و افت کرونا و بليات طبيعى مواجه مى باشد ، عدم اعتنا بخواست مردم مبنى بر آتش بس به معناى آنست که مدعيان قدرت ميخواهند بر نعش آغشته بخون مردم و بر سر قبور حکومت نمايند . مذاکره طرفين اصلى جنگ در بهترين هوتل هاى پنج ستاره و برقرارى حمام خون در کشور و کشتار اهالى ملکى ، به غير از تجارت بر خون افغان ، این مظلوم ترين خلق خدا ، توجيه ديگر نخواهد داشت .

در تداوم جنگ و خونريزى هيچ ارزش دينى و دنيوى محفوظ نمى ماند و بى مبالاتى به مصالح علياى کشور ، جنگ فرسايشى زمينه سوريه شدن افغانستان را ممکن ميگردد .

آتش بس دايمى ممد پروسه سردسازى در جامعه جنگ زده ، پر التهاب و منقطب گرديده و فرصت ها را براى صحبت پيرامون مفاهيم همديگر پذيرى ، آشتى ، تساهل و تسامح مساعد مينمايد که در فقدان آن رفتن به صلح دايمى ممکن نخواهد گرديد .

بدينرو :

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقيب فراخوان قبلى در مورد ضرورت انفاذ آتش بس ، يکبار ديگر از هر دو طرف اصلى جنگ أکيدا تقاضا مينمايد ، تا :

بخواست برحق مردم مظلوم و قربانيان جنگ که خوشبختانه با خواست جهانى و تاکيد مقام عالى سر منشى سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا و تعداد از کشورهاى اسلامى و منطقه و صلحخواهان جهان مطابقت دارد ، لبيک گفته و بخاطر استقرار آتش بس دايمى تصميم اتخاذ نمايند .

دراين راستا جانب ايالات متحده امريکا بايد به اراده مردم ما که در تمام جريان دو سال اخير به حاشيه کشانيده شدند ، بخاطر آتش بس توجه و منافع افغانستان را که با  آن تعهد حقوقى و همچنان در قبال تراژيدى آن مسووليت اخلاقى ( moral obligation ) دارد ، فداى تعجيل اهداف داخلى خود نسازد .

البته انفاذ و تداوم آتش بس مستلزم رعايت دقيق طرزالعمل آن مى باشد که کمال مطلوب خواهد بود تا از طرف سازمان ملل متحد نظارت گردد تا متخلف و همچنان مخرب ثالث مشخص و جلو آن گرفته شود .

در صورت تعهد و التزام تحريک اسلامى طالبان به آتش بس ، دولت افغانستان ميتواند زمينه بازشدن دفاتر شان در کابل و ساير ولايات و همچنان رهايى محبوسان را مورد بررسى قرار دهد .

انجمن از تمام نهاد هاى مدنى ، مدافعان صلح و حقوق مردم ، سازمانهاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى ، پارلمان و فعالان مطبوعات و رسانه ها ، محترمانه تقاضا مينمايد تا بخاطر تحقق آتش بس صداى شانرا تقرب و در جبهه وسيع طرفداران صلح پايدار ، از آرمان تاريخى مردم تشنه به صلح در وجود ارزش هاى متعالى استقلال ، تماميت ارضى و اصل تجزيه ناپذيرى کشور ، راه را بخاطر اعمال حق حاکميت ملى که بر طبق معيار هاى قبول شده حقوقى ، بطور انحصارى و فقط به جمهور مردم تعلق دارد ، مساعد و آزادى ، برابرى و حقوق شهروندى را در پرتو حاکميت قانون پاسدارى نماييم ، تا سه اکثريت بزرگ افغانستان :

زنان ،

جوانان ،

فقيران و قربانيان جنگ

در شرايط آتش بس اراده شانرا براى چگونگى اينده کشور و نظام دلخواه شان مطرح نمايند .

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 سپتامبر ٢٠٢٠ م

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۵۰۹

  Copyright ©bamdaad 2020