مذاکرات صلح قطر، میدان تبارز اراده  واقعی  برای صلح و یا  تسلیم به اهداف بیگانه گان

 

بصیر دهزاد

مذاکرات قطر که نام  بین الافغانی را بر پیشانی دارد،  مرحله حساس و تاریخی   و میدان استفاده ازیک  زمینه و امکان گذار به صلح،  تمکین به اراده، خواست مردم  مظلوم ، پذیرش  تمدن و فرهنگ ،  سیاست  باز،  تمکین به ارزش های   پذیرفته شده دنیای معاصر، استقلالیت اراده  و خارج ا ز نفوذ  بیگانگان و بلاخره  تثبیت صداقت  در حرف و عمل است.

تیم مذاکره کننده طالبان  با جمع از دعوت شده گان شان  گویی  با یونیفورم یگانه  یعنی لنگی، واسکت سیاه ، پیراهن و تنبان سفید   و چپلک  و یا چپلی  در  سالون حضور یافتند. و در اولین صحبت  باز هم اشاره  ازایجاد یک دولت اسلامی طالبی دادند.

آقای خلیلزاد و وزیر خارجه امریکا از وضاحت  موضع بخاطر ایجاد یک دولت با قاعده وسیع ، حفظ  ارزش های به وجود آمده  در بیست سال اخیر که میتوان از آنها به مانند یک  بینی خمیری ترسیمی درذهن نمود،  خود را در کوچه حسن چپ زدند. پاکستان به مانند  قصاب  ظالم  و دامن با لکه های خون، چال و فریب  ،دشمنی تاریخی با مردم افغانستان  و یک منفعت جوی منطقوی میخواهد  برای خود چربی بیشتر کمائی نماید.  ولی آنچه  اشد  ضروری و عاجل و خواست بر حق ملت است   آتش بس فوری  است که  در روز های بعدی  باید به اولین ترین و مقدم ترین موضوع ، نه تنها به بحث گرفته شود، بل  جانب طالبان باید  مسوولیت و وظیفه اخلاقی ، وجدانی و دینی خویش را  برای صلح و دادن حق زنده گی برای مردم   را از خود تبارز دهند و  روی دیگر از چهره  خشونت،  وحشت،  قتل   خون و بلاخره انتحار و انفجار را  به نمایش بگذارند.

این  توقع و خواست و امید  اکثریت  ملت بیش از ۳۶  ملیونی  افغانستان در داخل و خارج کشور است.  همه طرف های مذاکره در یک آزمون  و انتخاب قراردارند.  طرفین مذاکره همه  میتوانند به ساده گی  در این میدان  سیاهی های  روی  ناشی ازقتل، خون انفجار و انتخار را  پاک کرده و به خواست و اراده ملت مظلوم تن  دردهند.

لازم و ضروری  است  تا برای ایجاد  یک تفاهم  و فضای باز و عاری از نفوذ بیگانگان  نکات زیر را در نظر گرفت و در  محتوا و روان  نکات زیرین فضای مذاکرات را  سمت و سوی افغانی و وطنی داد.:

• مذاکرات بین الافغانی باید روی هیچ دلیلی در معرض مداخله و نفوذ دول حکومت های خارجی ، خاصتاْ پاکستان، ایران، انگلستان، ایالات متحده و روسیه  قرار نگرفته ، طرفین مذاکرات به استقلالیت اراده خویش متعهد باشند.

• در مذاکرات بین الافغانی مسآله آتش بس دایمی مقدم ترین ماده آجندا و شرط ادامه مذاکرات روی موضوعات دیگر باشد.

 • دولت بحیث ممثل حاکمیت ملی و طرف اصلی قضیه بحیث طرف بحث و معامله صلح است، هیچ طرف و یا طرف های دیگر بحیث طرف قضیه و معامله صلح شده نمیتواند.

 • حق حیات، حق زنده گی مصوون و صرفاْ تحت حمایت  و حراست قانون ، عاری از هر نوع فشار، زور، ارعاب و اجبار تحت هر نام و بهانه ، قابل معامله نیست و هیچ طرف مذاکره نباید موضوع را جز آجند نماید، این حقوق انسانی باید مو رد احترام طرفین قرار داشته باشد.

• به بحث کشانیدن سیاست خارجی افغانستان پیرامون موضوعات و منازعات منطقوی و بین المللی نمیتواند به مذاکرات صلح بین الافغانی مرتبط باشد. این صلاحیت دولت خواهد بود که بعد  از ختم پروسه توافقات نهایی برای صلح روی آن ، مبتنی بر منافع ملی ، اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خود ارادیت ، تصمیم  اتخاذ نماید.

 • آغاز قرن ۱۴ هجری شمسی باید آغاز صلح و ثبات دایمی و سراسری برای افغانستان باشد. باید طرفین مذاکرات بر این امر تعهد  قابل اعتماد  به یکدیگر دهند.

• خفظ  ارزش های قانون اساسی ، دموکراسی مشروع، حفظ تمامی حقوق زن، مصوونیت خانواده قابل بحث و ومعامله نیست.

 • قوای مسلح افغانستان بحیث پاسدار سرحدات ، حفظ تمامیت ارضی و ضامن امنیت ملی کشور که محصول بیست سال اخیر است  ، موضوع مباحثه و جدل  مذاکرات صلح شده نمیتواند ، نباید تحت نام و بهانه  اصلاح مجدد ،  و به اصطلاح  اسلامی ساختن  به بحث انداخته شود  چونکه این تلاش فقط  تکرار خونین تطبیق پلان جنرالان نظامی و استخباراتی پاکستان خواهد بود.

• طالبان که امتیازات رایگان  در بدل معامله با امریکا را از آن خود ساخته است، نباید ادعای بیشتر از توانایی نظامی خود پروسه مذاکرات را به چالش بکشد و دعوای به اصطلاح عامیانه  " بستن اسپ در خانه ملک"  نماید.

• دولت های پاکستان، آمریکا و ایران حق ندارند بخاطر منافع سیاسی، منطقوی، جیوپولیتیک و استراتیژیک خویش پروسه مذاکرات را به طوالت فرسایشی بکشانند و در سدد اعمال نفوذ بر طرف های مذاکرات گردند.

• طرفین مذاکرات و دولت های ذیدخل باید بدانند که در برابر بیش از36 میلیون  باشنده و اقوام با هم برادر و برابر افغانستان قراردارند. کوچکترین اشتباه و ایده های که وفاق ملی و وطنی را به مخاطره مواجه سازند،  ابعاد جنگ ها پر فاجعه تر و باز کردن  یک صفحه جدید از جنگ داخلی خواهد بود.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۵۰۹

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020