تقویه و رشد بنیادگرایی زیرنام کمک های بشر دوستانه

 

علی رستمی

سفیر عربستان سعودی جاسم محمد الخالدی  به ۱۴سرطان۱۳۹۹خورشیدی  درمقر سنا با فضل هادی رییس سنا  ملاقات نموده دراین ملاقات ازجانب سفیر عربستان  وعده کمک ها به نهاد های وزارت صحت عامه افغانستان و اعمار دانشگاه علوم اسلامی را در ننگرهار وکابل   که به تعداد ۱۰۰  مدرسه میشود،داده است.

اعلام این خبر واکنش گسترده یی درشبکه های اجتماعی و رسانه های کشور درپی داشته است. 

 ازانجایکه معلوم است دولت عربستان سعودی خود را به مثابه کشوری که بانی  دین اسلام درجهان  میباشد،میداند. می خواهد تا ازشیوه های مختلفی  درجهان سوم  در کشورهای نادار اسلامی  نفوذ خویشرا  تقویه وگسترش دهد. کشورعربستان بعد از شکل گیری دولت سعودی ها به مثابه   پیروی واقعیی شرعیت غرای محمدی براساس اسلاف خویش درصدراسلام  درجهان میداند.  به این رو درجهت تبلیغ و ترویج اندیشه های تندروانه اسلامی مطابق نص قران و حدیث مکاتب اسلامی و پرورش نیروهای تروریستی را در کشورهای  منطقه بالخصوص در پاکستان ،آ  سیای میانه  وچین ایجادکرده است که ازلحاظ مالی ومعنوی کمک های بی دریغ میشوند. مردم افغانستان  طی چهاردهه جنگ  نقش عربستان سعودی را درجهت پشتبانی و تمویل مالی ومعنوی  چه در دوران جنگ سرد به  مجاهدین وچه بعد از آن به گروه های تروریستی طالب ، داعش وجبهه النصر وسایرگروهگ ها دهشت افکن  با پوست وگوشت خویش درک نموده اند . رویکردها وعمل ضد دینی وانسانی تروریستی آنها به تمام باشنده گان کشورما به مانند آفتاب هویدا میباشد.

تشکیل حکومت آل سعود بر شالوده یی آموزه های انحرافی  وخلاف مذهب حنفی بوسیله محمد بن عبدالوهاب فرقه "ضاله وهابیت " نهاده شد وبه مذهب رسمی مردم عربستان تبدیل شد.

این حکومت اولین بار درپی ایجاد پیمان سیاسی دینی میان محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود آل سعود  که بنیان گذار نخستین حکومت آ ل سعودبود، ایجادشده است.

این پیمان تا زمان تاسیس حکومت فعلی درسال ۱۹۳۲ ترسایی به دست عبدالعزیز آل سعود ادامه یافت ونام فرقه خود را بر کشور عربستان " پادشاهی عربستان سعودی( المملکه العربیه السعودی)"به اختصار "السعودیه"خوانده میشود، قرارداده است.

آل سعود درنخستین روزهای که حکومت محدود خود را درعربستان نهاد گذاشت، تکیه بر عملکردها واقدام های تروریستی به زورشمشیر وخشونت به ریاست  محمد بن سعود همزمان با گسترش افکاری جاهلی محمد بن عبدالوهاب طی سالهای ۱۱۳۹ تا ۱۲۲۹ هجری قمری درشبه جزیره عربستان  با پشتبانی وحمایت استعمارگران غربی مانند انگلیس ، سلطه خود را تامین  کرده که دراین روند مرتکب کشتارها وعملکردهای خشنوت آمیزی هولناک شد ه اند.  نقش استتعماری انگلیس در تشکیل حکومت آل سعود برجسته واساسی میباشد.

محمد بن عبدالوهاب درسال ۱۱۵ هجری قمری برابر با ۱۷۰۳ ترسایی درشهر الغیبه شبه جزیره عربستان چشم به جهان کشود. وی درجوانی بعداز فراگرفتن فقه حنبلی نزد پدرش ضد اداب ورسوم که انرا مشرک وجاهل می خواند قرار میگرفت. وبرای آشنایی بیشتر مذاهب  درشام وعراق سفر کرد واعمال آنها را تکفیری نموده و به تمسخر میگرفت.

در کتاب بازی شیطانی نوشته شده است:" زمانی که محمد بن عبدالوهاب دربصره سرگرم تحصیل بود «مستر همفر» جاسوس معروف انگلیسی در پوشش محصل وارد مکتب یی که بن عبدالوهاب درس می خواند، شد. وی ماموریت داشت فرد مناسبی را برای  افکار وعقاید ضد دینی حنفی برای رسیدن به اهداف استعماری انگلیس بیابد. همفر با اشنایی با محمد بن عبدالوهاب متوجه شد وی برخلاف دیگران عقاید خاصی دارد ..به مرور زمان باوی نزدیگ شده تا جایی که ضمن متزلزل کردن اعتقادات عبالوهاب نسبت به مسایلی همچون شراب خمر ومتعه و.. اورا به مسایل جنسی الوده کند ."

کشور سعودی ها که توسط انگلیس ها ایجاد کردید، به پایگاهی بزرگ ارتجاعی مذهبی تبارز کرد ، سپس برای ایالات متحده وانگلستان غرض جاه طلبی درجهان لنگرگاهی برایشان شد.وهابی های عربستان سعودی با کمک انگلیس ها بود که نظریه  اسلام سیاسی راطرح کردند که بعدها توسط سید جمال الدین اسد آبادی ( افغانی) ومحمد عبدو برای نخستین بار حزب بنیاد گرای اسلامی را درکانال سویز درشهر اسماعیلیه تأسیس کردند. به تعقیب ان درسال ۱۹۲۸ درمصر شاکرد جوان به نام حسن ال بنا اخوان المسلمین را به کمک ومشوره وتوجه کمپا نی انگلیسی درکانال سویز بنیاد  شد که سپس چهره خاورمیانه را تغیر داد.توسط آنها شخصیت های برجسته ملی کشورهای عربی ازجمله جمال عبدالناصر ریس جمهمور مصر ترور گردید. از این حزب بود که به عنوان چماق ضد کشورهای مترقی دموکرات وسکولار وجنبش های ازادیخواهانه کارگری وجنبش صلح وسوسیالیزم درجهان استفاده می کردید.

چنانچه درکتاب بازی شیطانی آمده است:" با طلوع خاندان ابن سعود درعربستان ، ستاره امیر تازه ای پدید آمده است. پس ازسقوط امپراتوری و تبدیل دولت ترکیه به حاکمیتی غیرمذهبی ، دولت ابن سعود بزرگ ترین قدرت اسلامی در دنیای امروز است وتنها دولتی است که یاور اهل سنت خواهد بود و به انکار بدعت های زیانبخش وعقاید ضد مذهبی حواهد پرداخت."

دقیق است که حکومت آل سعود  یارومددگار کشورهای غربی در نزدیکی با اسراییل صهیونیست برضد کشورهای عربی خاورمیانه برعلاوه  تجاوز وغضب سرزمینهای فلسطین ها و آواره  شدن آنها توسط اسراییل به مثابه ژاندارم منطقه تبدیل شده است.  .

 براین رو ترس آن وجود دارد که با این بازیهای شیطانی حکومت آل سعود  سرزمین افغانستان را به اردوگاهی زاد و تکثیر نیروهای تروریزم تکفیری تبدیل نماید و از اینجا به سایر کشورهای هم سایه و جهان انتقال دهد. اگر دولت سعودی ها مایل کمک به مردم افغانستان می باشند،  چرا برای رفع مایحتاج و نیازهای اولیه مردم افغانستان پلآن های اقتصادی را مدنظر نمی گیرد تا وسیله رشد اقتصاد وازبین بردن فقر وگرسنگی شود. به گفته روسها" عقل از شکم میگذرد" هیچ طفلی درجهان نمی تواند بدون نان وسرپناه ولباس به فکر و روحیه ارام به آموزش ادامه دهد . درافغانستان فراوان مدرسه وجود دارد که  درسهای اسلامی در نصاب شان شامل بوده که ضرورت به مکاتب جداگانه اسلامی نیست. بجای آن میتوانستند، بنیادهای اقتصادی و موسسات تولیدی ،معادن  و راه سازی را کمک مالی نمایند تا از اینطریق اشتغال برای نسل جوان و سایرمردم   بوجود آید.

همچنان ما  درهمسایه گی  خود پاکستان را داریم که همین لحظه هزاران مکتب مذهبی دران وجود داشته که سالانه هزارها تن تروریست تولید نموده ودرکشورما وسایر نقاط جهان گسیل مینماید. نظر به اطلاعات وسایل جمعی درحدود دومیلیون نفر مشغول فراگیری اموزه های تندروانه بر شالوده یی ایدیالوژی تکفیری  درپاکستان میباشند.

برعلاوه در غرب کشورما  ایران قراردارد، که اوهم از اسلام قرایت دیگری ایدیالوژیکی  برضد وهابیت دارد . مبادا باین اقدم های خویش ال سعود دولت ونیروهای بنیادگرای احزاب اسلامی تند رو افغاسنتان را تطمیع و برای اهداف شوم خود نفاق  مذهبی را میان افغانستان وایران دامن بزنند. این بار افغانستان را درباتلاق جنگ فرسایسی مذهبی داخلی وخارجی قراردهند. دراین عرصه نخبه گان وروشنگران وسازمآنهای مدنی ونیروهای ملی ومترقیست تا با احترازهای مدنی  خویش علیه پلآنهای شوم آل سعود بر خیزند وانرا افشا  نمایند. تا جلو همچو پلآنهای توطیه گرانه که برضد منافع ملی ،فرهنگ تاریخی وهویت ملی ما است بگیرند.مردم افغانستان در طول تاریخ ازهمچو پلآنهای خونی تجارب غم انگیزدارند.

 

رویکردها کتاب بازی شیطانی، اثری رابرت دریفوس ، مترجم فریدون گیلانی

 

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۷

 

 اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

  Copyright ©bamdaad 2020