آماده گی برای یک رویاروی نظامی میان چین وامریکا

آیا جنگ محتمل خواهد بود؟

عبدالاحمد فیض

 

کاربرد ادبیات تنش آلود وابرازآماده گی بخاطرآغازیک رویارویی نظامی درمقیاس بزرگ ازمدتهاست درروابط میان ایالات متحده امریکا و جمهوری مردم چین برسرآب های جنوبی چین ودرمجموع اقیانوس آرام که واشنگتن گسترش فزاینده نظامی چین را درتضاد با منافع امنیتی خود میپندارد ، درجریان بوده وتعاطی التیماتوم های تهدید کننده دراداره ترامپ دربرابرچین گستره بی پیشنه ای کسب نموده است.

آنچه که دراین راستا بیش ازهمه افکارعامه را بخود معطوف می نماید،همانا کسب مهمترین اطلاعات راهبردی ازمنابع فوق العاده سری امریکایی است که دراین فرصت زمانی دراختیارتیم بزرگ پژوهشی چینی قرارگرفته است لذا ازدید این هسته محرم تحقیقات راهبردی دولت چین، اطلاعات بدست آمده ، شواهد انکارناپذیری را بدست میدهد که ارتش ایالات متحده امریکا به شدت مصروف آرایش صنوف متفاوت رزمی و پوتنسیال های جنگی به قصد یک تهاجم مسلحانه علیه تمامیت ارضی چین بوده است، لذا بی تردید آماده گی های سری راهبردی ارتش ایالات متحد امریکا باعث شده است تا رهبری سیاسی و نیز نظامی چین ازسوی پژوهشگران راهبردی آن کشورگوشزد شده است تا به اتخاذ تدابیرفوق العاده دفاعی استراتیژیک مبادرت ورزد،هکذا تصمیمات از اینگونه درچنان فضای بشدت پرتنش درروابط دوقدرت دردستورکاردر پیکن قرارمیگیرد که قبل برین، شی جین پینک رهبرچین درهفتادمین سالگرد اعلام موجودیت جمهوری خلق چین به ارتش خلق چین دستورصادرنمود که برای پیروزی دریک جنگ تمام عیارآماده باشند.

مسلم می نماید که سده کنونی قرن دگرگونی های پیچیده وتحولات سیل آسا به موجب تشدید رقابت ها میان قدرت های موثردرعرصه های متفاوت نظامی، سیاسی وتجاری درمناسبات بین المللی خواهد بود لذا مجموع این تحولات وتمهیدات بیشترینه دربرگیرنده حوزه بزرگ درآسیا ـ پاسفیک میتواند باشد که توسعه وپیشرفت های حیرت انگیز و سریع اقتصادی ونظامی چین بمثابه هیولای جهانی اقتصاد موجب آن گردیده است.

ارتش جمهوری خلق چین بربنیاد دکتورین نظامی اصل تسلط برزمین، روند توسعه ومدرن سازی را با سرعت می پیماید، این دکتورین محصول تفکر(سون تزو) استراتژیست نظامی عصرچین باستان است، موصوف دراثرمعروفش (هنررزم) مهمترین ابزارحاکمیت برزمین را داشتن نیروی قدرتمند نظامی میدانست که در دوران معاصرقلمروهای هوایی ودریایی ونیزتسلیحات غیرمتعارف درآن اضافه شده است ، لذا چین با پیروی از این دکتورین وتلاش بی وقفه درراستای ایجاد ارتش قدرتمند، به تولید موشک بالستیک (دی-اف- ۴۵) با برد دوازده هزارکیلومتر،(موشک دانگ فنگ -۴۱ ) وهکذا عملیاتی سازی جنگنده های نسل پنجم (جی-۲۰)  دارای توانای حمل تسلیحات استراتژیک هوا به  هوا وهوا بر زمین طلسم برتری هوایی واشنگتن را درهم شکسته است.

چین علی الرغم موفقیت های درخشان درزمینه  مدرن سازی نیروهای مسلح اش درعرصه دفاعی وتهاجمی با تعقیب گذارازیک ارتش سنتی ودارای کرکتردفاعی به  یک ارتش معظم حاوی ظرفیت های بلند تهاجمی بوضوح خشم واشنگتن را برانگیخته است.

ارتش خلق چین مرکب ازبخش های متفاوت، (۲،۳) میلیون پرسونل آماده خدمت دراختیاردارد که با توجه به ارتقای سقف روزافزون بودجه نظامی چین که موازی به سطح رشد سرسام آور اقتصادی آن کشورو دریک رقابت راهبردی با ایالات متحده مشخص می شود، باعث شده است تا ارتش خلق چین این امکان را به رهبری چین دهند تا جمهوری خلق چین درزمینه کنترول دریایی و سیادت سنتی منطقه وی، نقش تاریخی اش را مجددأ بدست آورده و بیک رقیب و خطربالقوه برای امریکا مبدل گردد.

اذعان باید داشت که ارتش امریکا کماکان یگانه قدرت بی رقیب درمقیاس جهان پنداشته میشود، اما رشد اقتصادی کم سابقه چین درچند دهه آخیر، دستیابی به فن آوری های کم نظیردرعرصه نظامی وبخصوص انواع تسلیحات پنهان در زرادخانه های ارتش چین، وهکذا تجهیزنیروهای مسلح به وسایط زرهی مدرن، انجام مانورهای دریایی چین درآب های جنوبی چین وانحصارمارکیت های جهانی ازمحصولات چینی، مجموع فکتورهای است که ازدید پنتاگون ومراکزی پژوهشی ایالات متحده، ناقوس خطرازسوی چین به صدا درآمده است.

با عنایت به دلایل موجزفوق، رهبری کاخ سفید، بخصوص دولت ترامپ درسالهای پسین اقدامات بی پیشینه را در ضدیت با چین به هدف مهارآن کشور، از تعاطی التیماتوم ها تا وضع تعزیرات اقتصادی و راه اندازی سروصدا های رسانه ای، انجام داده است ، پنتاگون به کرات به استناد به گزارشات نهادهای پژوهشی آن کشوروبویژه داشته های مرکزتحقیقی (رند) مربوط به کاخ سفید ازآماده گی ارتش خلق چین درحمله علیه امریکا ومتحدان خبرداده است که بیان انکارناپذیرعمق اختلافات نظامی، اقتصادی وسیاسی ایالات متحده با کشورچین پنداشته شده وخطربالفعل رویا رویی دوکشوررا نسبت به هرزمان دیگرکه مقامات رده نخست دولتی هردوکشوراز آن انکارنمی نمایند، مضاعف کرده است.

توسعه فزاینده حضورنظامی چین علی الرغم اینکه این کشور، بعد ازسال (۱۹۷۹) یعنی زمان حمله برویتنام هیچ تهاجم در بیرون ازمرزهای ملی انجام نداده است، درحوزه دریای جنوبی چین، رزمایش های مشترک با روسیه ، مأموریت صلح بانی ملل متحد وایجاد بیزنظامی درشاخ افریقا وهکذا توسعه بی وقفه ومستدام تجاری درکشورهای جنوب امریکا که حوزه نفوذ سنتی وحیاط خلوت واشنگتن پنداشته میشود ، نگرانی جدی دیگری است که به تقابل واشنگتن و پکن دامن خواهند زد.

ظهور و شیوع اپیدمی کووید (۱۹) ازشهرووهان چین وگسترش ویروس درمقیاس دنیا که پیآمدهای نهایت مرگباری اقتصادی، بشری وسیاسی درقبال داشته وبه اقتصاد امریکا ضربات محکم وارد کرده است، بهانه یابی دیگری به رهبری امریکا دست داده تا کاخ سفید بنام ویروس چینی، دولت چین را مسوول تعمدی شیوع ویروس عنوان داشته وتحت لوای دفاع ازتضیع حقوق بشر و متهم ساحتن جمهوری خلق چین به اعمال تبعیض دربرابراقلیت های قومی و مذهبی، با وضع شدید ترین تحریمات تحت فشارگذاشته واین سبب شده است تا مناسبات دوکشوربه پایین ترین سطح نزول نموده وبه تنش اوضاع فی مابین این دوطاقت اتومی گستره مزید بخشد.

تردیدی نیست که طیف گسترده پژوهشگران اموربین المللی بدین باورهستند که با درنظرداشت این واقعیت که چین کلید نظام اقتصادی جهانی را دراختیارداشته ومتناسب به شگوفایی بی رقیب اقتصادی، موفقیت های چین درزمینه های دفاعی وتهاجمی، موجب خواهد شد تا این کشورتا چند دهه نچندان دوراز رقیب امریکایی پیشی گرفته و اقتصاد بزرگ و قدرتمند ترین ارتش دنیا را دراختیارخواهند داشت و این تحولاتی خواهد بود که برای ایالات متحده پذیرفتنی نخواهد بود، اما آیا امریکا ازهمین اکنون با پیروی ازتیوری توطیه وبا اتکا به کرکترماهوی نظام سرمایه با بحران سازی و خلق بحران تصنعی، با استفاده ازقدرتمندی کنونی نظامی اش، با توسل به ابزار زوربه مصاف رقیب خواهند شتافته وبا بکارگیری تسلیحات غیرمتعارف وممنوع دربرابر چین پاسخ خواهد داد؟

به باوراین قلم، هرگونه اقدام  نظامی علیه چین یا برعکس آن اشتباه استراتیژیک خواهد بود، زیرا توسل بقوه علیه یک قدرت هستوی بدون ابهام به استعمال جنگ افزارهای متعارف کنونی یا هم استفاده به اصطلاح محدود هستوی محدود نخواهد شد ویا هرحمله پیشگیرانه به قصد وارد نمودن ضربه نخست با ملاحظه توانمندی دفاعی طرفین، کدام  پیروزی را رقم نخواهند زد، بلکه بیک درگیری با ابعاد وسیع انجامیده وهردوطرف ازآخرین امکانات و ظرفیت های  دفاعی و نیزتهاجمی استفاده خواهند نمود که با درنظرداشت حساسیت موضوع ازمنظرژیوپولتیک وژیواستراتیژیک نه تنها پای رقبای جدید منطقه دارای قدرت هستوی را به درگیری خواهند کشانید، بلکه کاربرد جنگ افزارهای هستوی به امحای کامل هردوطرف جنگ وحتا مجموع جهان خواهد انجامید، لذا با این پندارغالب، که سلاح کشتارجمعی در نظام پیچیده جهانی بیشترینه با توجه به تعدد قدرت های اتومی، دارای نقش بازدارنده بوده تا سلاح پیروزی، لذا میتوان به این نظریه غالب محقیقان اهمیت داد که نظام بین المللی درآستانه تغیرمدیریت قرارداشته وآسیای پاسفیک یا بعباره دیگرجنوب آسیا بمثابه مرکزاصلی تحولات آینده که جمهوری چین درآن حرف نخست را بیان خواهد کرد، مبدل شده واستقرار توازن جدید درمجوع درنظام بین الملل تا چند دهه بعد سیاست ونظم موجود جهانی منجمله سیاست و اکت های بلند بالای امریکا را درعرصه مناسبات خارجی دگرگون خواهد کرد.

رویکردها:

- گزارش بین المللی مطالعات استراتیژیک (ای ای اس اس) منتشره دویچه وله مورخ ۱۴-۲- ۲۰۲۰

- وبگاه (چانیا مورنیک پست)

- گزارش شبکه خبری انگلسی زبان العالم می( ۲۰۲۰) گزارش اسلام تایمزومشرق درمورد تحولات درمناسبات چین وایالات متحده.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۱۰۶

 اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020