افغانستان دریک پرتگاه ومیدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی

 

بصیر دهزاد

 

قتل مرموز دو تن از فیگورهای کلیدی طالبان پاکستانی در شهر کابل هوشدار از فعالیت های خطرناک استخباراتی از دستگاه استخباراتی سی. آی . ای امریکا  تا ام ای 6   انگلیس ، و از جی آر یو روسیه تا استخبارات چین وهمچنان استخبارات منطقه وی مانند آی اس آی پاکستان  و استخبارات ایران ، میدهد که میدان برای هرگونه عملیات های استخباراتی آنان به احتمال قوی با همکاری و زمینه سازی نهاد های مخصوص در دستگاه دولت کنونی افغانستان ایجاد میگردد.

ممکن است این ایده و حکم من خیالی و صوری به نظر برسد، اما ده ها واقعات قتل های مرموز که در رسانه های اجتماعی انتشار یافته اند، دال بر چنین یک تصور و گمان و یا حکم را مستدل میسازد.

ما درسابق فیلم های پولیس مخفی ( 007 ) را دیده بودیم، ولی این عملیات های مخفی کنونی را عملاْ میبینیم و میشنویم که سریال های هنری از کارهای استخباراتی و حادثه آفرینی پولیس (007  )  در عمل پیاده میشوند.

برای  من این مهم نیست که کی به قتل رسید و چه کسی بود و مصروف چه کاری بود، دوست بود یا دشمن؟  اما هدف بیان این واقعیت است که  قتل های بدون کدام پروسه عدلی و قضایی و در نتیجه عملیات  های مخفی شبابه قابل تشویش و نگرانی جدی است.

قتل آقای وحید مژده در حین پروسه مزاکرات  و آنهم در مرحله که کم و بیش طالبان و امریکاییان با هم نزدیک شده بودند ، شکشکه توافق شنیده میشد، خیلی ها سوال برانگیز بوده است، زیرا وحید مژده ممکن یک فرد نسبی ، متفکر ، مستقل و نزدیک به طالبان و چهره نرم مزاج برای یک فیگور میانجی بین گروه های اسلامگرا و شیفته سهم درقدرت ، محسوب میگردید. حمله بر چهره دیگر نکتایی پوش طالبان که همیشه در تلویزیون ها ظاهر میگردید، مثال دیگری از این واقعیت است.

ناگفته نباید گذاشت  که قتل های بدون یک پروسه عدلی و قضایی که  خلاف همه نورم های حقوق انسانی و جنگی اند،  مانند قتل چهار برادر از یک خانواده در جلال آباد توسط نیروهای خاص امنیت ملی و چندین قتل های مشابه در هفته اخیر گواه بر این حقیقت است که نقش عملیات های مرموز برای قتل های سیاسی خیلی وحشتناک و بیان دخیل بودن و نفوذ قوی چینل های استخباراتی بیگانه در درون سیستم استخباراتی و ارگانهای خاص دولتی افغانستان میباشد. بعد ازچندین عملیات های نیروهای ویژه امنیت ملی ،اشارات مبنی بر رهبری و تطبیق دساتیر این عملیات های شبانه و بدون  پروسه عدلی و قضایی توسط یک  چینبل عملیاتی سی آی ای در درون امنیت ملی صورت گرفته است. اکنون هم  نمی توان از نقش استخبارات پاکستان و یا سی آی ای  در قتل دو تن از فیگورهای کلیدی طالبان پاکستانی، عاری از شک و گمان،  فکر کرد.

اخیراْ اعترافات یکی از تفنگداران غیر مسوول ، بدماش و آدمکشان حرفوی در شهر کابل  که وی به دستور افراد آقای اتمر، اثمر که مضنون به روابط استخباراتی با ام  ای 6 انگلیس است،  باید در بدل هر یکصدو پنجاه لک  افغانی باید یکی ازشش فرد را مطابق یک لست سیا حذف فزیکی مینمود. این هم یک سوال است که اگر این اعترافات درست باشند، یا استخبارات انگلیس و یا امنیت ملی افغانستان در صدد حذف فزیکی افراد و چهره های سرشناس و یا مخالف ،  باشند، پس نقش و مسوولیت رهبری درجه اول و دوم دولت کنونی نیر مورد سوال جدی قرار میگیرد.

بدون شک حذف فزیکی  مخالفین سیاسی، رقبای نظامی و استخباراتی با عملیات های مخفی و قتل های مرموز، به مشکل میتوانند، ردیابی عد لی و قضایی شوند و دلایل قتل و دلایل الزام بر مجرم بدست آیند. ولی شکاکیت ها و مضنونیت ها میتوانند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

قتل های سیاسی و یا حذف فزیکی مخالفین و چهره های صاحب نفوذ در کشورها  توسط استخبارات تعداد از کشورهای غربی بخصوص سی آی ای امریکا و ام اکس 6 انگلستان، فرانسه  و تعداد اعضای ناتو  در پنجاه سال اخیر پیوسته عملی شده است. بخصوص  در ادامه  سقوط پی در پی  استعمار درکشورهای آسیا، آفریقا و امریکای لاتین  یک شیوه حفظ تسلط غیرمشروع و خلاف کنوانسیون های بین المللی بخصوص اسناد معتبر ملل متحد ، از جانب این مدافعین به اصطلاح حقوق بشرو طراحان  احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی و استقلال ملل ، بوده است.

بطور مثال قتل های سیاسی مرموز در سالهای شصت توسط کلاه آبی های قوای صلح ملل متحد که متشکل از نظامیان کشورهای مختلف ، عمدتاْ از اعضای ناتو، در خط فاصل بین طرفین جنگ در لبنان، چنین عملیات های مخفی شبانه را در ساحات مسلمان نشین انجام میدادند و شخصیت های صاحب نفوذ را حذف فزیکی میکردند. کشته شدن چه گوارا  در امریکای لاتین و پاتریس لولمبا در شاخه آفریقا در حال مبارزه بر ضد استعمار و ده ها مثال های دیگر.

قضیه حذف فزیکی افراد صاحب نفوذ در ولایت ارزگان در سالهای موجودیت قطعات نظامی هالند در آن ولایت وقتی در رسانه های هالندی خبر ساز شد که یک فرد افغان بنام ابراهیم . ب. وعده دو میلیون ایرو را از وزارت دفاع هالند بدست آورده بود تا او در برابر این پول معلومات،  آدرس و کروکی تعداد از افراد صاحب نفوذ در ارزگان  را به هالندی ها دهد تا آنها شب هنگام درعملیات های خاص و مخفی این افراد را خذف فزیکی نمایند. مراجعه شود به مقاله این جانب در سایت های انتر نتی تحت نام «حقوق بشر و قتل های سیاسی بدون پروسه های عدلی و قضایی» .

مسآله اصلی در آن است که  کشور ما و شهر کابل ما  اکنون به یک میدان خطرناک عملیات مخفی استخباراتی برای حذف فزیکی افراد تبدیل شده که  شاخه و یا شاخه های از امنیت ملی و دستگاه های خاص ،در درون ساختار دولت در این جرایم بزرگ یعنی حذف فزیکی بدون کدام پروسه عدلی و قضایی دخیل اند.

اگرچنین همدستی های استخباراتی با استخبارات منطقه و سی آی ای و استخبارات انگلستان صورت گیرد، بیان یک سایه و یا شبه خطرناک و بوی یک دیکتاتوری آرام ، با روپوش دموکراسی است که در گشت و گذار است.

بدون شک این قتل های سیاسی بدون پروسه عدلی و قضایی  و در همکاری با دستگاه های استخباراتی بیگانه  مسوولیت و الزامیت قانونی را در برابر افراد مسوول یعنی مجرمین و همدستان شان  در یک سیستم عدالتمندانه و زیر چتر حاکمیت قانون متوجه خواهد ساخت.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020