تقاضای مادر وطن و مسوولیت تاریخی نیروهای سیاسی ملی مترقی و دموکرات افغانستان

 

سید عارف گهریک


هر آن شخص و گروهِ که خود را منسوب به تشکیلات سابق حزب پر افتخار دموکراتیک خلق افغانستان و تشکیلات احزاب فعلی انفصال شده از آن، میدانند اگر هر چه زود در محور فراخوان و اعلامیه های وحدت طلبانه جریان های سیاسی معتبر‌ منسجم و گام های عملی برای تشکیل واحد و با اقتدار حزبی برندارند ، با قضاوت صریح و جدی نسل جوان و تشکل نوین راهرو آرمان سترگ انسانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان روبرو خواهند شد آنگاه نمی توانند درمقابل ادعا و سوال های مطرحِ نسل نوین تبریه حاصل نمایند.
چنانچه دیده می شود شرایط حساس است و تقاضای زمان بیش ترپای نیروهای سیاسی ملی مترقی و دموکرات را در میدان مبارزه بخاطر نجات و رهایی کشور از جنگ، مجبوریت های مختلف اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عقب مانده گی ها، میکشاند.
بناً متوجه مسوولیت تاریخی شده دین ملی و انسانی خود را یکبار دیگر وطنپرستانه ایفا نمایید تا به وحدت واقعی رسیده درآبادی، پیشرفت و ترقی کشور عزیزما افغانستان گام های عملی موفقانه برداشته شود.
قوت ما در وحدت ماست!

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۲۰۸

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020