حزب آبادی افغانستان و مساله زنان

زلیخا پوپل

منحیث عضو حزب آبادی افغانستان افتخارمیکنم که حزب ما درکنگره ۱۹ اسد ۱۳۹۷ خود به مساله زنان عطف توجه نموده است. حزب ما منحیث یک حزب دموکراتیک ، داد خواه و مدرن سوال برابری حق زن و مرد را در جامعه عقب مانده افغانستان در الویت کاری خود قرارداده است .

زنان که بیشترازنصف نفوس کشور را تشکیل میدهند ، نیروی پرتوان و اثرگزار دربخش های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بوده، وستون استوارکانون خانواده تشکیل میدهند ، که بخاطرجایگاه خاص خود شایسته توجه ، نیایش و ستایش میباشند.

زنان بخشی ازنیروی های مولده جامعه را تشکیل میدهند که درروند تولید ، وارتقای  سطح محصولات مانند مردان مصروف کار اند . با درد و دریغ که زنان جامعه ما درنتیجه مناسبات غیرعادلانه اجتماعی و اقتصادی هنوزاز دسترسی به حقوق  حقه خود محروم اند . با وجود تلاش های معین ، تا هنوز زنان  دراین میدان با موانع شدید و برخوردهای زشت مواجه اند .

هنوزهم سنگسار ،کشتار و سرکوبی زنان ادامه داشته ، و محرومیت های جامعه موجب آن گردیده که زنان به تکالیف جسمی و روحی دچارگردند. مصایب بزرگ اجتماعی و اقتصادی که دامنگیر کشورمیباشد ، زمینه ساز خودسوزی ، سنگسار، بریدن اعضای بدن ، خودکشی ، خرید و فروش زنان ، ازدواج های جبری و ده های عمل ننگین دیگر را سبب شده است  که مایه شرمساری عاملین آن ، و لکه ننگی برجبین زن ستیزان درجامعه میباشد.

اگر ازسر وجدان و مسوولیت  اجتماعی قضاوت صورت گیرد ، هیچ خانه و هیچ جامعه ای نمی تواند بدون زن وجود داشته باشد، وهیچ کاری نمی تواند بدون حضور زن به پیش برود .

به همین دلیل ارتقای نقش اجتماعی و اقتصادی زنان ، و تحقق احکام اعلامیه جهانی حقوق بشربخشی از وظایف اساسی سازمانهای داد خواه و ترقی پسند کشور ، منجمله حزب آبادی افغانستان میباشد .

حزب آبادی افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طورمستمرارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند. (مرامنامه حزب ـ بخش اجتماعی)

در اصول مرامی حزب  آمده است :

ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها،کودکستانها،کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلوگیری از بهره کشی کو دکان.

ـ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین  ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصاییه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت موسسات داخلی و خارجی از آنها.

ـ مساعی لازم غرض تامین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل موثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصوونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان….

درسایر اسناد و اعلامیه های  خود  نیز، حزب آبادی افغانستان با صراحت دفاع ازحقوق زنان ، رفع ستم جنسیتی و نابرابری ، فراهم آوری شرایط عادلانه  زنده گی برای زنان  ، فراهم نمودن  فرصت های کاری ، جلوگیری و برچیدن بستر آزار و اذیت دختران درجاده ها و محل کار و آموزش ، پایان دادن به خشونت و زن ستیزی ، فراهم آوری شرایط مساعد برای در دوران بارداری ، فراهم نمودن شرایط لازم برای حق دسترسی به امکانات بهداشتی ، حق بازنشته گی و معلولیت برای مادران بیوه و یتیم دار ... را از شمارخواست ها و اهداف  بنیادی خود دانسته است . حزب ما با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم در افغانستان با واقعبینی و آینده نگری به مساله  زن ، منحیث یکی از مسایل بنیادی جامعه برخود نموده ،و آنرا جدا از سیاست های عمومی برای رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور نمی داند. درتحقق این خواست ها ما همکاری و یاری نیروهای دموکراتیک وعدالت پسند کشوراعم از مردان و زنان اگاه ، مبارز و پرتلاش کشور را طلب مینمایم.

حزب آبادی افغانستان منحیث حزب سراسری ، ملی و فراقومی با درنظرداشت شرایط دشوار و خونین اجتماعی درکشورتلاش دارد تا زنان بصورت گسترده درفعالیت های حزب نیز سهم گرفته و در پیاده نمودن اهداف دراز مدت و سیاست های حزب برزمند . درپلینوم  سوم عقرب سالجاری کمیته مرکزی  ، یکبار دیگربر مساله تقویت کار در میان زنان در سراسر کشور تاکید به عمل آمده ، و اعضای کمیته مرکزی  و کمیته های ولایتی حزب تعهد سپردند  تا در این زمینه برنامه های تشدیدی را رویدست گیرند.امید خواست های انسانی حزب آبادی افغانستان در نتیجه سعی و تلاش صادقانه اعضای حزب و حمایت مردم  دستاورد های بیشتر و پرثمرتری را همراه داشته باشد. 

به امید یک افغانستان  امن و پیشرفته که در آن حقوق انسانی زنان  و همه گروه های اجتماعی کشور تامین شده باشد.

زنده باد حزب آبادی افغانستان !

سربلند باد زنان مبارز و پرتلاش کشور!

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۲۰۴

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020