نامه رسیده به بامداد :

باشنده گان مکرویان ها از مرکز گرمی به صندلی رومیاورند

 

دردمند، یکی از باشنده گان مکرویان ها

مکرویانهای شهر کابل چند دهه قبل به سیستم معیار ساختمانهای پیشرفته کشورهای آسیای میانه و فدراتیف روسیه ساخته شده بود، باشنده گان آن قبل از سالهای ۱۳۷۱ از مزایای آن از جمله مرکز گرمی ، برق بیست و چهار ساعته هفته دو روز آب گرم، پارک و سایط، با پرداخت یک مقدار پول که انصافاً عادلانه بود مستفید میشدند.

بعد از مسلط شدن نیروهای جنگی در شهر کابل نیز برای شهروندان کابل از جمله باشنده گان مکرویانها ضربات جبران ناپزیر وارد گردید، بخار خانه آن حریق مردم را برای چندین سال از برق ، مرکز گرمی، آب آشامیدنی محروم ساختند. بعد از احیای مجدد آن در زمان حکومت های موقت انتخابی مسوولین وقت خواستند با بلند بردن قیمت فی متر مربع مرکز گرمی فشارهای زیادی را درسالهای ۱۳۸۵ بالای باشنده گان آن وارد نمایند و بر خلاف اراده باشنده گان قیمت گزاف را که یک اپارتمان چهار اتاقه سالانه بیست و چهار هزار افغانی میشود تثبیت نمودند از اینکه باشنده گان توان مقابله با زور گویان را نداشتند مجبور قبول تا اخیر سال ۱۳۹۶ سالانه آنرا میپرداختند با تاسف بازیگران نوید وران رسیده بازهم پلانهای اذیت کننده را طراحی قیمت مرکز گرمی ها را در سال ۱۳۹۷ به اندازه باشنده گان توان پرداخت آنرا ندارند تثبیت نموده اند، باشنده گان به نسبت نداشتن پرداخت آن به مقامات ذیصلاح مراجعه نموده نظر به فیصله هیات مسوولین در رابطه به قیمت فی متر مربع ۳۳۰ افغانی عده از باشنده گان توافق نظر نمودند.

ازاینکه عده ای تصمیم گیرنده گان مقامات ذیصلاح دولت از جمله شاروالی کابل از بین مردم برنخواسته در دامان کشورهای خارجی پرورش یافته مسوولیت اخلاقی یعنی داشتن ترحم و دلسوزی برای شهروندان که خاصیت هر افغان میباشد را فراموش کرده با بلند بردن قیمت که نظر به مصاحبه تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۴رییس حفظ مراقبت شصت فیصد باشنده گان آن مخالف آن میباشد، باشنده گان متذکره را در این هوای سرد زمستان مجبور ساختند به صندلی دوران زمان عبدالرحمن خان رو آورند باید بدانند در پهلوی سایر جفاها بالای ملت ما انجام داده این عمل شان نیز ثبت تاریخ کشور خواهد شد.

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۲۱۶

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2019