آزادی شـاخـدار!

 

علی رستمی

به تاریخ ۱۱ فبروری۲۰۱۹ ترسایی جولیان اسانژ موسس سایت ویکلی لیکس توسط پولیس انگلستان درشهر لند ن، با حمله غیرانسانی تجاوزگرانه به سفارت اکوادور به زور وبا رفتار بی نهایت خجالت آوری ضد بشری دستگیر و زندانی شد.

جولیان اسانژ به خاطر افشا گری های جنایتکارانه دستگاه جاسوسی و رهبری دولت امریکا را که در خاورمیانه ،اقغانستان وسایر نقاط جهان توسط نیروهای نظامی خود انجام داده بودافشا،  وبه جهانیان ابلاغ نموده که این عمل باعث عدم رضایت و برآشفته گی لجام گسیخته مقامات امریکا یی شده ، ومورد پیگرد پولیس امریکا قرارگرفت .اسانژ از سال ۲۰۱۲  ترسایی در سفارت اکوادور به حیث پناهنده خود را تسلیم و تا زمان گرفتاری درآنجا به سرمیبرد. گرفتاری وی بنابر اظهارت رییس جمهوراکوادور، نسبت خلاف رفتاری اسانژ ازشرایط پناهنده گی بوده که، باید از سفارت اکوادور درلندن اخراج گردد. این موضوع به سمع مقام های امنیتی لندن رسیده واقدام به دستگیر ی او نمودند. علت این امر ناشی از افشای « فساد مالی»  لنین موران،  رییس جمهور اکوادور از جانب ویکی لیکس بوده است.ویکی لیکس بنابر افشاگری اسناد قتل های زنجیری وغیرقانوی در کینا، وضعیت اسیران ارتش امریکا در زندان گوانتانامو مورد غضب رهبران امریکا و کاسه لیسان حلقه بگوشش درجهان قرار گرفت . همچنان اسانژاسناد جنگ عراق و ویدویوی کشتار غیرنطامیان عراقی ذریعه چرخ بالهای ارتش امریکا و جنگ افغانستان که اکثراً محرمانه بود در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ترسایی به مجله هفتگی اشپیگل ، نیورک تایمز ، گاردین،  لوموند وپخش شنودهای غیرقانونی دیپلوماتیک با اسناد نشر کرده بود متهم است.

بر این اساس کشور سویدن با توطیه به اصطلاح آزار جنسی و ایالات امریکا نسبت نشر « اسناد محرمانه نطامی» خواستار استرداد آن به مقامانت امنیتی امریکا ویا سویدن شده بودند.

این رویکرد مقامات امنیتی انگلیس نمایانگر نقض سریع و روشن حقوق بشر و آزادی بیان درمقابل اسانژ میباشد و ازطرف تمام نهادهای آزاد جهان محکوم وتقبیح شده است. جهان غرب بنابر خصلت اقتدارگرانه استعماری خود همیشه « کور خود و بینای مردم بوده»  وبه اعمال خود وقح نمی کند. درجایی که نقص و یا نفع شان باشد بالای تمام حرمت و کرامت و ارزشهای مدنی و انسانی اشخاص هنری و سیاسی پای گذاشته به پشیزه اهمیت قایل نمی شود. دموکراسی قلابی و شاخدار که ازجانب غرب به جهانیان پیشکش میشود واقعی نه بوده صرف توطیه ایی برای اغفال اذهان مردم برای پنهان نمودن جنایات شان میباشد ،تا هر جنایات را که منفعت آنها تقاضا کند وارونه جلوه داده زیر نام آزادی پنهان می نمایند. درحالی که سرمایداری امپریالیستی کوچکترین ارادتی به « لیبرالیسم» نداشته وبرای گسترش تسلط خود فریب کارانه خود را بانی جهان آزاد نامیده ودرفش آزادی را به شکل دروغین و غیر واقعیبی علیه دیکتاتوری بلند کرده ومی خواهد چهره استثماری و استعمار طالب و تجاوزگرانه و نژادگرانه خویشرا برای کسب بیشتر سود و زر و جهالت پروری با توطیه و دسیسه بپوشاند.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۵۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2019