شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، یک هسته مطمین حزب با بگاژها ی دانش،  تجربه و اندیشه

بصیر دهزاد

سازمان حربی اروپایی با یک طرز العمل جدید موضوع یک میکانیزم  اصلاح شده ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی را در دسترس اجرا و تطبیق دارد و در آستانه یک کنفرانس شورای خویش قرار دادرد.

بحیث یک عضو این سازمان مسوولیت فردی، فکر و اندیشه مرا وادار ساخت تا بدان باندیشم و به این سوال خودم  پاسخی دریابم که:

آیا مانند گذشته با  سرعت عمل، بدون تعمق به محتوای یک کنفرانس صرفاً به انتخاب اعضای شورای اروپایی دست بالا کنیم  ، یا اینکه با مقدمه و پیش آماده گی یک کنفرانسی تلاش نماییم که با حوصله مندی و عدم استفاده از شتاب و فشار بطرف یک جمع آمد وزین، ابتکاری، با محتوا و رضایتبخش برای همه رفقا باشد که همه با خاطره خوش، تحرک بر انگیر بطرف وظایف بزرگ بروند که خود شان بدانها تصمیم گرفته اند.

ما نباید از این واقعیت تلخ گذر کرده و  چشم بپوشیم که تعداد از روشنفکران در نتیجه پروسه های فرسایشی و طولانی نتوانستند به ایجاد یک هدف و نظر واحد نایل آیند. اگر تعداد  از چپ اندیشان سابق خود را به کوبیدن حریفان گذشته و چنگ زدن به نهاد های حقوق بشر و جامعه مدنی مصروف ساختند و متکی به  انجو بازی ها شدند، در جهت دیگر نیروی بزرگ و توانمند و صاحب اندیشه ملت و مردم و  صاحب تجربه و درس های بزرگ گذشته ، به جزایر کوچک تبدیل و به گروپ های غیر فعال و غیر قابل حساب در روند های سیاسی و اجتماعی پر تنش کنونی مبدل گردیده اند. ممکن است مبالغه نباشد که این گروه ها در راه گمی های  قرار دارند و به این سوال پاسخ ندارند که آیا راه گذشته را احیا و ادامه دهند و یا با گذشته کاملا وداع نمایند، و آیا نظر به وضع شرایط کنونی و موقف اجتماعی  و سازمانی در جامعه در صدد جست وجوی کانال های همکاری با  دولت و دولت مداران گردید یا سیاست های مستقل و اپوزیسیونی مبتنی بر ارزش های بزرگ مانند دولت مشروع ، خدمت به مردمان مظلوم ترین ، اراده و استقلال ملی و منافع ملی نیر میتواند در یک مقطع معین گزینه خوب باشد  ؟

این بذات خود بیان یک  راه گمی سیاسی و اندیشه یی است که  ما را در تعین و فرمولبندی اهداف عمومی و شعار های منطقی روز نا توان نشان داده و بعضاٌ با وزش  بادهای ناشی از  رقابت ها، تضاد ها و قطب بندی های که در بالا از آن تذکر داده شده است ، دارد میلان و کشش پیدا می نماییم. جالب هم نیست که این نیروی از هم پاشیده در انتخاب ارزش ها ( مانند، انکشاف، ترقی خواهی، عدالت خواهی، استقلال ملی، دولت محصول اقتدار ملی، صلح ، ثبات و امنیت ملی، وفاق ملی، فرهنگ ، کلتور و دیگر داشته های ملی و در نهایت  ارزش به انسان جامعه بدون در نظر داشت تعلقیت های قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی) و انتخاب افراد و حلقات زور دار و یا دولتمداران فاسد ، « بین کشتی و ساحل در رفت و برگشت  اند و به هیچکدام نمیتوانند برسند».

من بدین باور هستم که ما ارزش های بزرگ و قابل افتخار را از گذشته های سیاسی خویش به ارث گرفته که میتوان بدان با سربلند و با غرور و افتخار به خود بالید ولی نباید از اشباهات گذشته و درس های تاریخی آن یکبار چشم بست. ما باید بحیث انسان های متعهد و صاحب اندیشه به اشتباهات  خویش شجاعانه اعتراف  نماییم و توانایی خویش را در ارایه بدیل ها و الترناتیف های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید و مطابق خصوصیات جدید به نمایش بگذاریم. ما میتوانیم با استفاده از تجارب و درس های گذشته با حفظ موقعیت مستقل سیاسی ، بحیث یک نیروی سیاسی دولت را نقد نماییم و در یک وزنه بلند سیاسی طرح و بدیل ارایه نماییم.

حزب آبادی افغانستان مرتبط با شرایط کنونی کشور برنامه عمل را در عمل اعلام نموده است که من نمیخواهم این بحث را در عمومیات به توضیح  بگیرم، بل میخواهم روی آن توانایی ها و امکانات موجود و شیوه های بکارگیری از آنها متمرکز گردم که مربوط به سیاست ها و برخورد های مقطعی و روزانه ما میشود. خوشبختانه توضیحات وسیع اساسنامه و برنامه حزب آبادی افغانستان در نظر است از جانب کمسییون تبلیغ و رسانش شورای مرکزی حزب ، در قالب درسنامه ها روی دست گرفته شود.

هدف اصلی این مقاله یک توضیحی بر ضرورت ایجاد یک ساختار تشکیلاتی در اروپا در یک میکانیزم عملی که همه رفقای سازمانی خود شان ، اندیشه ،  ابتکار و ساير توانايی های خود را در یابند و آنها را  از مجرا های مستقیم تر ، کوتاه تر و عملی تر با سازمان حزبی خود شریک سازند. این ساختار و میکانیزم تشکیلاتی  نه در تقابل با اساسنامه حزب بلکه با در نظر داشت شرایط اروپايی باید ایجاد گردد که مصوبه مورخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۹ نیز بدان وضاحت داده است.

برای ایجاد و دفاع از میکانیزم ساختار تشکیلاتی شورای اروپايی  باید با آرامی فکر نمود  و بدون اینکه احساسات بر ما غلبه نماید ، یکبار گذشته بیش از دوازده  ساله سازمانی را در اروپا در ذهن تان تداعی و نتیجه گیری نمایید که ما :

- آیا ما بیشتر مصروف چندین پروسه وحدت ها و ايتلاف ها ی نبوده ایم که در یک مقطع زمانی با شور، احساسات  و عطش آغاز  ولی بعد از یک روند فرسایشی بدانها نکته پایان گذاشته شد؟

- ما تنها جلسات انتخابی را دایرمی نمودیم  و در جو، بعضاً ناخوش آیند ، که تشکیلات پندیده با ک حتا تعداد اعضای انتخابی آن  از  ( ۳۰ به تا ۱۱۰) بالا میرفت، تعینات کرسی  ها می نمودیم. این شورا های انتخابی فقط یکبار جلسه مینمود و همه تصامیم  سازمانی و تشکیلاتی در محدوده کارهیاٌت اجراییه قرار میگرفت.

-  تبلوز نا رضایتی  هاو تفات های نظر و پروسه های نا پخته شده در اروپا در مقطع های زمانی مختلف به رفقای کابل تحمیل می گردیدند . این چالش ها در کابل سازمان بزرگ حزبی و سیاسی ما را به چالش های بزرگ و غیر قابل جبران مواجه میساختند.

- هیات اجراییه اروپايی ساعت های طولانی فقط در جر و بحث های میگذشت که برای سازمانهای کشوری و واحد های اولیه پیامده ، انگیزه و مشوق نبوده اند

- روابط کاری بین شورای اروپايی و شورای رهبری حزب ما در کابل غیر واضیح و در کانالهای موازی تنظیم میگردید که سوالات زیاد را در بین واحد های ایجاد مینمود.

- اکثر سوالات رفقای واحد های اولیه مورد بحث و تصمیمگیری قرار نمی  گرفت.

- موضوع پرداخت حق العضویت ها و امور مالی همیشه نکته نیرنگی و چانه زنی ها بوده است.

بحث های اساسی  و اصلی روی اندیشه و سیاست روز در حالیکه مورد توجه و علاقمندی همه اعضای سازمان ما در اروپا بوده اند، در حد که توقع برده میشد که جوابگوی مسوولیت ها بوده باشند، کمتر احساس میگردید.

اکنون هم هدف و طرح موضوع در آن نیست که در شورای اروپايی همه چیز را دگرگون ساخت و معجزه آسا قدم گذاشت ِ نه و بصورت قطعی نه!!!. زیرا اکثرزیت قاطع رفقا  برای سازمان شان عرق ریختند، تلاش نمودند و همه توانايی ها و ابتکارات خویش را دلسوزانه در اختیار سازمان شان گذاشتند که همه قابل ستایش و تمجید  هستند ولی ممکن آن شیوه های که بکار گرفته شده اند، چندان  با موفقیت از آب بیرون نیامدند. پس اصل موضوع و طرح  باید متمرکز بر این باشد که چه را باید تغیر داد، چگونه  شیوه های جدید کاری را به کار و  تجربه گرفت و چگونه سازمان را از آسیب پذیری های بیشتر و مختلف مصیون نگهداشت.

ما احساس مسوولیت تعداد از رفقای ارجمند را که  بنا بر حکم وجدان حزبی بیشترین وظایف و مسوولیت را بر شانه میکشیدند، ارج میگزاریم ولی بهتر میبود که این مسیولیت های از یک شانه و یا یک تعداد محدود از شانه ها به  همه رفقا دوباره تقسیم میگردیدند و هر رفقی باید پاسخگوی مسیولیت خویش باشد. من نمیخواهم با صد ها مثالها و آسیب های ناشی ازآنها  به فرعیات بروم که از حوصله این مقاله بیرون است.

به نظر من ، بحیث یک عضو سازمان اروپايي ، اکنون فرصت آن رسیده است که ما به همه اعضای داخل تشکیل و دوستان هموند  خود مراجعه نماییم  و در یک همه پرسی ساده و عملی به آرای هر رفیق مراجعه نماییم و این سوالات  را مطرح نمايیم که:

- چه کرده میتوانیم؟

- چگونه سازمان اروپایی جوابگوی خواست ها و آرزو های حزبی ماست؟

- چه ابتکارات وجود دارند که به تجربه گرفته شوند.

- توقعات کابل در سهمگیری ما از اروپا در امورات مختلف چه هست و ما در کدام موارد میتوانیم همکار و بازوی توانا برای حزب ما در مسايل مختلف چون سیاست های مقطعی، فرمولبندی اندیشه و عمل حزب و در راستای انکشاف حزب به یک سازمان آگاه ، منضبط تر و مدرن تر و دموکراتیک تر  برای فردا های نسل جدید مبدل گردد. بدون شک نسل جوان جامعه که تحت تآثیرانکشافات تکنالوژی انترنتی و وسایل رسانه يی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی  به جلو رفته اند.

چگونه یک ساختار تشکیلاتی در اروپا باید اساس گذاشته شود که روابط و پروسه ها در آن مشروع، مستقیم تر، ساده تر ، عملی تر و همه شمول تر باشند که هر رفیق خود و امیال خود را در سازمان و همه پروسه ها دریابند؟

- آیا انتخاب موقف های حزبی به همان شیوه قراردادی باشد که هر یک ، یکی دیگر را پیشنهاد نمایند یا اینکه هر رفیق که علاقه، توانايی در ابتکار و عمل داشته خودش خود را در یک پروسه مشروع کاندید نماید و قناعت رفقای انتخاب کننده را فراهم سازد، بهتر، کارا تر و مسیولیت پذیر تر خواهد بود؟

غیر قابل انکار است که در کشور های اروپايی به صد ها کادر های حزب آبادی افغانستان و سازمانهای هموند مربوط حزب  دموکراتیک خلق افغانستان – حزب وطن زنده گی مینمایند که صاحبان بگاژ های بزرگ دانش، تجربه، تخصص حزبی ، دولتمداری و سازمانی دارند. ما باید به میکانیزم نایل گردیم که از این بگاژ ها در سیاست های مقطعی حزب، شکل دهی اندیشه حزب و تنظیم سیاست های روز یعنی  برامد های رسانیی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، حقوقی و نظامی استفاده صورت گیرد.

 باکدام مشخصات در یک میکانیزم تشکیلاتی شورای اروپايی باید دقت و تمرکز نمود؟

۱- روابط همه رفقای سازمان از سطح واحد های اولیه تا سطح شورای اروپايی کوتاه تر و مستقیمتر عملی گردد.

۲- نظریات ، ابتکارات و سایر نکات نظر رفقا  سریع تر مورد بحث و تصمیم گیری شورای اروپايی قرار گیرد.

۳- شورای اروپايی روابط و تبادل نظزیات، پیشنهادات و دساتیر از کابل به سازمان اروپايی را در یک میکانیز بهتر، شفاف و واحد سازماندهی نماید که از روابط  دوگانه ،چند گانه و گنگ و غیر واضح و همچنان سوتفاهمات جلوگیری نماید.

 - این سازمان مانند سایرارگانهای تشکیلاتی حزبی مسجل در اساسنامه حزب پیشبینی گردیده و نزد ارگانهای رهبری حزب در داخل کشور مسوول و گزارشده میباشد.

- رسانیدن به موقع  و تطبیق تصامیم رهبری حزب در شورا های اروپایی

-  سازماندهی منسجم فعالیت های حزبی در عرصه های ساختار، رسانش،  تبلیغ و پژوهش   در روشنی اهداف کوتاه مدت و دراز مدت حزب در برنامه عمل حزب در سطح اروپا  .

 -  براه انداختن سیمینار ها و کنفرانس های علمی و سایر جمع آمد های تبادل نظر روی مسایل مبرم روز و روند های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کلتوری داخل کشور و انعکاس وسیع آنها در سایت های رسانشی و اطلاعات جمعی حزب.

-  سهمگیری فعال و جمعبندی ایده ها و نظریات بکر و ابتکاری مشورتی رفقای صاحب دانش، تجربه و تخصص در کشورهای اروپایی  و ارایه به موقع آنها به ساختارهای مرکزی حزب از کانال های حزبی .

-  انسجام کار و فعالیت های سازمانی همگام در سطح شوراهای کشوری.

-  ایجاد و حفظ تماس ، روابط و همکاری دوستانه با حلقات و سازمانهای فعال سیاسی و اجتماعی مماثل در کشور های اروپایی.

-  همکاری و سهمگیری شورا در انسجام فعالیت های اجتماعی نهاد های اجتماعی و فرهنگی در کشور های اروپایی برای هموطنان ما در کشور های اروپایی.

- دفاع از منافع مشروع و قانونی از حقوق افغانان ما درکشور های اروپایی در عرصه های شهروندی و پناهنده گی.من مطینم که ما به ایجاد یک ساختار بهتر شورای اروپايي حزب ما، از تفاوت های مزمن و تخریش کننده، به درک ضرورت های کنونی، وفاق حزبی و تقسیم مسوولیت  ها و صلاحیت ها، جرعت و شجاعت مراجعه به آرای عامه رفقاُ نموده تا به  جلو گیری از درز ها و سو تفاهمات نایل گردیدم.بگذارید تجربه این امر را ثابت نماید و من امید وارم که درک از ضرورت های کنونی و درس گرفتن از تجارب گذشته ما را بر ایجاد و پذیرش راه های نو نایل گرداند.

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۱۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2019