گرامی باد خاطرات گران ارج ابرمرد تاریخ  والگوی  جنبش انقلابی و  مبارز عدالتخواهانه افغانستان  شادروان ببرک کارمل

 

علی رستمی

 

بیست ودو سال از خاموشی شخصیت فرزانه وپاک طینت ونستوه راه آزادی وخوشبختی وسرفرازی مردم افغانستان ببرک کارمل میگذرد. هنوزهم ایده واموزه ها و سخنرانی ها پر شور، انقلابی و ازدیخواهانه اش از حافظه تاریخی نسل دیروز وامروز زدوده نه شده ،بلکه رهنمایی رویکرد مبارزه یی رهروان اصیل نیروهای ملی ودمکراتیک وروشنگران نسل دیروزوامروز درداخل وخارج کشور میباشد.

آرمان های وطن پرستانه  و مردمی  این سرور آزاده گان ، بر شالوده تیوری پیشرو انقلابی جهانی درکشور ما در شرایط حاکمیت سیاهی نظام فیودالی وقبیله وی و اشرفی شاهی در ده های شصت و هفتاد ، وبعد از کسب قدرت دولتی تحت رهبری  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  بعداز سال ۱۳۵۷ خورشیدی  درتار و پود همه جوانان مبارز و درخاطرات مردم زحمتکش افغانستان  زنده و ورِد  زبان همه به مثابه الگوی « نظام  قانونمند » مردمی میباشد.  شادروان ببرک کارمل با کارنامه های های بلند انقلابی از عنفوان جوانی صادقانه وفداکارانه، برای تحقق اهداف عدالتخواهانه درجهت ازبین بردن مناسبات قبیله وی و فیودالی  وایجاد جامعه نوین دموکراتیک  ، تمام منافع مادی ومعنوی خود را دراین راه قربانی کرده و شجاعانه چه درزمان حاکمیت  و پیش ازآن علیه نظام توانگر سالار و استثمار کننده خلق های زحمتکش جهان  در راس امپریالیزم امریکا رزمیده و اعمال ضد بشری دیروز، آنرا که به مانند امروزدر جهان و اخص کشورما عملاً انجام میدهند افشا و پیش بینی میکرد.  وهوشدار میداد در صورت تامین سیطره آنها درکشورما تمام شیرازه وحدت ملی و تمامیت واستقلال ارضی ما به مخاطره قرار خواهد گرفت.؛ ومردم رنجدیده افغانستان  هویت ملی و آزادیخوهانه خویشرا از دست داده وتمام منابع ملی آن  به یغما برده خواهد شد، که برحق چنین شده و ادامه دارد.

او ازایجاد نفاق و اختلافات قومی و مذهبی درمیان مردم هوشیار می داد و تلاش می نمود  تا وحدت وهمبسته گی شانرا به مثابه مردمک چشم باسپانی وحفظ  نمایند. به ارزش های حقوق شهروندی برای تامین حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مردم ما معتقد بود وآنرا در زمان حاکمیت درعمل نهادینه ساخت وعماد راستین آن بود. همه اقوام کشورمساویانه باهم برابر درتمام سطوح بر اساس فهم ودرایت و دانش مسلکی واداری در دولت سهم داشتند. هیچگونه نفاقی ،درمیان اقوام باهم برادر افغانستان  به مانند امروز وجود نداشت که، برضد همدیگر بنام « خارجی و مهاجر» تبلیغ  توهین وتحقیر نمایند. احترام به سنت مذهبی و دینی همه مذاهب درکشوریکسان  بود وازتمام ارزش های مادی ومعنوی مساویانه برخوردار بودند. حتا تا سرحد خود گردانی محلی براساس تقسیم زون ها ولایات کشور اساسات آن  آهسته آهسته مورد اجرا قرار میگرفت و رشد میکرد.

به این رو انتخابات ارگان های اجراییه محلی  از شهرداریها و ولایتی تا ریاست جمهوری درسال ۱۳۶۳خورشیدی اجرا وعملی کردید. برای آغاز روند صلح سرتاسری  درکشور  ، تیزس های ده گانه  شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغفانستان  به مخالفین مسلح  وغیرمسلح در آنزمان  اعلام گردید، تا درروند صلح و پایان جنگ کمک نماید. جاویدان یاد ببرک کارمل تا آخرین روزهای زنده گی خویش از اصول و آرمان های مردمی به نفع مردم یک خطه انحراف نکرد و صادقانه به این آرمان پابند بود . رسیدن به صلح سرتاسری را وظیفه همه نیروها ملی و وطنپرست  باشتراک همه مخالفین دولت تلقی میکرد ، نه یک جانبه !

همه زنده گی این ابرمرد وقف رفقا ، مردم و میهنش گردید.

 روانش شاد،خاطراتش گرامی ، و آرمان ها و اندیشه های انسانی اش مشعل راه نسل های آینده باد !

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۳۱۲

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018