ماموریت های ناموفق و بی تاثیر درعرصه تحقق استراتیژیکی امریکا

علی رستمی

تغیر وتبدیل های ا فسران وکارمندان سیاسی دولت امریکا درافغانستان نسبت ، عدم ثبات سیاسی وتداوم جنگ داخلی با پشتبانی نیروهای منطقه، با قوت گرفتن طالبان باگسترش حاکمیت شان در مناطق مختلف افغانستنا ن، معضله بزرگ برای رهبران دولت امریکا شده است. اعزام گروه های تروریستی داعش از سوریه به کشور وتشدید اختلاف ها میان رییس جمهور غنی وعبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ،باعث شده تا اتوریته دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمیان جامعه جهانی و قدرت های منطقه یک دولت ضعیف وناکارامد جلوه گر شود. این امر زمینه را برای  مداخله مستقیم امریکا برای پیشبرد روند صلح درافغانستان با طالبان مساعد ساخته که با رویکردهای مختلف با آنها داخل مذاکره مستقیم بدون حضورنمایند ه دولت افغانستان شود. این موضوع  را نماینده گان باصلاحیت نهادهای مدنی  وافراد آگاه سیاسی دروسایل جمعی بازگو نموده اند.اعلام استراتیژیکی امریکا درافغانستان در طول یکسال با تغیرات وجابجا کردن افسران ونماینده گان وسفرای نطامی وسیاسی  تابحالی نتایج مثبت را بار نه اورده، بلکه شرایط رقت بار جنگ روزتاروز دامنه اش درکشور گسترش یافته، و رقم تلفات ملکی ونظامی دوچند  بلند رفته است. نظر به گزارش روین گالگو عضوی مجلس نماینده گان امریکا از ایالت اریزونا ، تلفات نظامی امریکا را درطول 17 سال درافعانستان چنین گفته است: « ۲۵ هزار امریکایی کشته و زخمی وهزاران نفر دیگر به امراض روانی و روحی مبتلا شده اند » درضمن اداره نماینده گی سازمان ملل متحد یوناما از دسامبر ۲۰۱۷ تا مارچ ۲۰۱۸  ترسایی به تعداد ۷۶۳ غیرنطامی افغان ، و ۴۹۵ تن دیگر زخمی شده اند. تا بحال هیچگونه ماموریت های  جدید وکهنه امریکا درافغانستان موافق نبوده است بلکه شرایط رنج آور و رقتبار برای مردم بوده که به تلفات جگرگوشه های شان تمام یافته است. هر تغییر آغازگر وضع خونبارجدید بوده است.

 شوربختانه با سپری شده هفده سال از اشغال کشور ما توسط نیروهای نامی امریکا و ناتو ، با موجودیت دولت فاسد اقتدارگرا وقبیله وی بیروکرات غنی نتوانسته اند که گروهی های پراکنده ومتلاشی شده طالب را از صحنه سیاسی ونطامی دورسازد. جای شک نیست که طالبان هم به تنهایی نمی جنگند درعقب آنها دست جنرال های بلند رتبه نطامی پاکستان و عربستان سعودی موجود است. این دوکشور برعلاوه تعهدات همکاری های اقتصادی و نطامی با امریکا هیچگونه عملی مثبت نکرده و از کمک وهمکاری با طالبان وداعش  دست بر دار نبوده ونسبت به هروقت دیگر تشدید مییابد. درچنین شرایط به طور فیلم های سریالی رهبران سنای امریکا هربار با با پُر روی تغیرجدید استراتیژیکی جنگ افغاستان را به نمایش میگذارند وامید واری بهبود اوضاع را میدهند.! 

دولت امریکا بازهم براساس رویکردهای تکرار ی خود مبنی برفعال شدن وتشدید روند صلح درافغانستان باگروپ طالبان اینبار زلمی خلیل زاد  سیاستمدار شکسته خورده دردو مرحله واپسین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ترسایی که به حیث کارمند با صلاحیت دولت امریکا وظیفه اجرا کرده است سومین بار تعین نموده، که هیچگونه دستاورد مثبت  به نفع مردم افغانستان  درزمان ماموریت اش با خود نداشته است. برعکس وضع سیاسی ونطامی واجتماعی کشور براساس  تنشجات  واختلاف های قومی ومذهبی زبانی وسمتی بیشتر گسترش یافته، که در روند تاریخ  به استثنای حکومت عبدالرحمان  ونادارغدار وجود نداشته است. صفوف طالبان ازیک کمیت اقلیت ناچیز به صدها هزار ارتقا، و روحیه رزمی واستقرار شان درافغانستان نسبت به هرزمان دیگر افزایش یافت. وتجارب بزرگی جنگی را کمایی نموده اند.کشت مواد مخدره ۹۷ درصد بلند رفته وبیشتر از سه میلیون تن  باشنده گان کشوربه  به مواد مخدره محتاط  شده اند. بازهم اینبار به عنوان نماینده ویژه امریکا درامور افغانستان با هویت دوگانه و با وظایف جدید بر بنیاد شناخت قبلی با طالبان، دوراز امکان نخواهد بود که صفوف  این گروه را درلباس داعش مدغم تا وسیله  وافزاردیگری برای اهداف بعدی امریکا درمنطقه تقویه،  واز آن استفادنمایند . 

بربنیاد این امر با میانجگری کشورهای اسلامی خصوصن عرب ها اقلیت سرشناس رهبران آنها مجبور خواهند شد تا برای مصروف ساختن اذهان جامعه جهانی  در روند صلح  به نفع تحقق  استراتیژیکی امریکا درافغانستان  بپیوندند. تا بتواند وضع امنیتی را به نفع ختم موافقانه انتخابات پارلمانی درکشور حفظ نماید. واز جانب دیگر گزنیش خلیل زاد به حیث نماینده  فوق العاده در افغانستان تداوم یابد ومثبت ارزیابی گردد.

امریکا ایبنار با پیشک کشیدن تبلیغات انتخابتی مبنی برمساعد ساختن سهم جوانان وبیروکرات ها وشخصیت های ملی سناریوی جدیدی را سردست دارد تا بتواند ازاینطریق بازهم سیطره خویشرا پیشتر درکشورما بسط و توسعه بدهد. خلیل زاد با سیاست ها پشست پرده با طالبان وگروه های جهادی ازتباط تنگانگ دارد . و از جانب دیگر نظر به وظایف و موقف خلیزاد درامریکا، وی با شرکت  بلک واتر، که به حیث نهاد نیرومند و بازوی ارشد امریکا میباشد ارتباط وپیوند دارد تا به نفع این سازمان خصوصی ساز جنگ را درافغانستان  عملی سازد. این امر باعث تقلیل مصارف امنیتی و نظامی امریکا درآینده در افغانستان خواهد شد. وازسوی دیگر ازبار مسوولیت ها  دولت امریکا، خویشرا از لحاط  قانونی بیرون میکند. با این عمل بازهم افغانستان بیشتر به سوی قوماندان سالاری و زورسالاری با استفاده از افراد استفاده جو وخایین و دزد رهزنی در تشکل این شرکت ، بازهم فاجعه های سال های قبل تکرار خواهد شدد.طرح خصوصی ساز خلاف حقوق حاکمیت ملی افغانستا ن به صفت کشور مستقل میباشد، و پیوندهای ملی را ضعیف وآنرا بی بنیاد خواهد ساخت . خصوصی سازی جنگ درافغانستان  تهدید بزرگ برای ازهم پاشیدن نهادهای اجتماعی وامنیت ملی کشور میباشد تکراراین عمل زمینه ساز ایجاد کشمکش های قومی ومذهبی و کشتار بیرحمانه که در سایر کشورهای جهان صورت گرفته است ، خواهد بود.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018