بی کیفر، با دم شیرنمی شود به بازی پرداخت

اسد کشتمند


وزیر امور خارجه روسیه در صحبت هایش در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت، که روند تحویل سیستم راکتی « اس 300» به سوریه آغاز شده است.
یکباردیگر، روسیه باهوشیاری تمام ازحادثه ای بد (سرنگونی هواپیمای ایلیوشین 20)، استفاده ای خوب انجام داد.

گویند:« بدمطلق نباشد».

روسیه مانند همه کشورهای اروپایی وامریکایی ومهمترین آنها درشکستاندن فاشیزم هیتلری، امتیازات لازم رابرای یهودها که صدمات عظیمی راازجانب ارتش و رژیم نازی متحمل شده بودند، همواره مرعی داشته است. بعد ازتشکیل دولت اسراییل، صهیونیست ها سواستفاده های بی سروپایی ازاین وضع کردند که دراین اواخربرای آن حدومرزی نمیتوان دید. ازآنجمله علیرغم اینکه بلندی های جولان سوریه ازپنجاه سال به اینسودراشغال اسراییل قراردارد، هنوزهم ازصدمه و آزاررساندن به مردم سوریه دست نمی کشد. به بهانه های گوناگون همه روزه نقاط مختلف این کشوررنجورو درهم شکسته ازجنگ نیابتی «غرب متمدن» (!)  را راکت باران میکند. دست بندی های ناشی ازوضع خاصی که درعرف سیاست های بزرگ بین المللی درباره اسراییل تاهنوزهم عمل میکند، باعث آن شده است تا روسیه نتواند این رژیم متفرعن پررو را سرجایش بنشاند. سرنگونی هواپیمای «ایل 20» روسی به وسیله راکتهای دفاع هوایی سوریه که درنتیجه فتنه گری های قوای هوایی اسراییل صورت گرفت، زمینه ای شد تا روسیه باهوشیاری تمام عظیم ترین گام رادرجهت ایجاد سپردفاعی مطمین تربرای ارتش سوریه، بردارد. تا اینجای حوادث برای همه روشن است. آنچه راروس ها دراین میانه، با استادی انجام دادند وشاید کمتر به آن توجه شده باشد، بستن فضای مدیترانه شرقی، به بهانه راه اندازی مانورهای نظامی دریایی وهوایی بود. همه میدانند که اسراییلی ها ازهمین فضابرای تجاوزات مکرر و روزانه خودبرعلیه سوریه استفاده میکنند وبارها گفته بودند که درصورت برخورداری سوریه از راکتهای دافع هوایی« اس 300» قبل ازجابجایی آنهامانع این کار خواهند شد. روسها، گرچه درهمین ماه سپتامبرمانورهای نظامی دریایی وهوایی دراین منطقه انجام داده بودند، یکباردیگر به بهانه همین نوع مانورها درهمین منطقه جلوهرنوع گستاخی اسراییل راگرفتند تا پایگاه های« اس 300» به راحتی و بدون اخلال بمباردمان های گستاخانه اسراییل جابجا شوند و بعداً با اسراییلی ها بگویند بفرمایید!
آیاحرف به همینجا خاتمه خواهد یافت واسراییلی هابه گستاخی های تجاوزکارانه خود پایان خواهند داد؟ مسلماً که نه. این که به کدام وسایل دیگرمتوسل شده ومانع برقراری آرامش درسوریه خواهندشد، مسئله ای است که حوادث بعدی آنراروشن خواهدساخت. ازآنجاییکه مالیخولیای تجاوزسردمداران اسراییل را رهاکردنی نیست، محتملاًازهواپیمای مدرن رادارگریزجدید امریکایی«اف35» استفاده نماید که این خودماجرای بسیارعظیمی برپاخواهدکرد. زیرا«اف35»یک هواپیمای عادی نیست. این جنگنده فوق مدرن گرانبهاترین هواپیمایی است که تاکنون ساخته شده است. درصورتی که اسراییل این هواپیماراعلیه اهدافی درسوریه بکارببرد، این امربرای روسهانشاط آفرین خواهدبود. روسها دراین صورت ازسقوط دادن آن به وسیله سوری هاازهیچ کوششی دریغ نخواهندورزید. درصورت سرنگونی یکی ازاین هواپیماها، صدمه ای که به پرستیژوآینده شرکتهای سازنده این جنگنده واردخواهدشدمانندطوفانی خواهدبود که حتی آینده موجودیت این هواپیمارازیرسوال قرارخواهدداد. بیاد بیاوریم سقوط جنگنده«اف 117»امریکایی رادرصربستان(یوگوسلاویای سابق) که به تاریخ۲۷مارچ سال۱۹۹۹ باوسایل دافع هوایی دوران شوروی صورت گرفت. درآن زمان« اف 117»نخستین وپیشرفته ترین هواپیمای رادارگریزامریکایی وفخربلندصنعت دفاعی امریکابودکه هالیوود هم ازتقدیس آن باساختن فیلمهای هنری درجهت نشان دادن قدرقدرت بودن آن دریغ نکرد. امروزدیگراز«اف 117» باآن آب وتاب سابق خبری نیست. شایدامریکاییها قبل ازاجازه دادن به اسراییل درجهت استفاده از«اف35»درسوریه بیشترازصدبارگزکنند تابه بریدن اجازه داده شود. پس امیدواریم باجابجایی«اس 300»مردم بلاکشیده سوریه بتوانند لااقل از جانب تجاوزات مکررقوای هوایی اسراییل درامان بمانند. اگرازقضاگستاخی های اسراییل پایان نیافت چه کسی میتواند تصورکندکه روسیه ازانتقال تخنیکهای بازهم پیشرفته تردفاع هوایی به سوریه مانند«اس 400» وغیره دست بکشید؟

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۳۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018