عید سعید قربان درمیان خون وآتش ، تبریکی و یا تسلیت؟

نادیه کوچی

به استقبال ازعید سعید اضحی ودرمیان اوج احساسی که داشتم تبریکات عید را به خواهران وبرادران شریف هموطنم رسانش کنم ولی فریاد مظلومانه هموطنان داغدیده ام از طریق رسانه های جمعی ذهن وحواص ام را بهم زد . فریاد دادخواهانه مصیبت زده گان غزنین ، ننگرهار،غرب کابل ، ولایات جوزجان ، سر پل ، بغلان ، هرات ، قندهارو دیگر نقاط کشور گوش فلک را کروقلب سنگ را آب میکرد. زیراکه دشمنان فرهنگ وانسانیت با حملات وحشیانه خود دروازه های عید را بروی مردم بسته وشادی آنرا به ماتم ملی وعزای عمومی مبدل ساختند.

بنابرآن درچنین روزی،  پیام تسلیت وغمشریکی عمیق خورا به هموطنان داغدیده تقدیم داشته ،امید وارم که فریاد همصدایی ما ،  توجه جامعه جهانی و طرفداران واقعی حقوق بشر را به حال هموطنان ستمدیده ام معطوف بدارد. به همه گان معلوم است که درامتداد جنگ وحشت ، هر روزی که میگذرد فریاد یتیمان پدرشهید ، مادران وپدران گم کرده فرزند ، بیوه زنان بی دفاع ، خواهران داغدیده وکودکان اسیرو دربند کشیده ، برادران زخمی ، معیوب ، مریض آواره و عزاداران محکوم و مظلومی که حتا درعید قربان جان های عزیزان شان را به قربانی می گیرند ، نهایت اندوهبار، دردناک واستخوان سوز است وهر انسان واقعی به حکم وجدان خود آنرا شدیداً محکوم می کند.

طوری که هموطنان اطلاع دارند حملات وحشتناک پیام آوران آتش وخون درغزنی وافشار صدها هموطن را شهید ، زخمی واین مناطق را به خاک وخون کشانید .

دشمنان تاریخی افغانستان با پشتیبانی از گروه های مرتجع ومستبد و در حمایت از حاکمان دست نشانده اعم از ارتجاع واستبداد ، به منظور اهداف غارتگرانه و تاراج منابع طبیعی کشور ، به طور تاکتیکی و پلان شده ، تمام توجه شانرا به اهداف استراتیژیک خود درمنطقه متمرکز ساخته و باسیاست های چند جانبه از ادامه جنگ و ناامنی که خود عامل مهم آن هستند سود برده وبخاطر نیل به اهداف نهایی از هیچ تلاش ونیرنگ دریغ نمی کنند و بر بنیاد آن طولانی شدن جنگ در افغانستان مسبب همان اسبابیست که از ذهن متجاوزین تراوش کرده و عملاً آتش جنگ را مشتعل نگهمیدارند. بنا برآن فعالیت های کینه توزانه وغاصبانه ای آنها را ، ازمیان صدها نمونه مخرب می توان درسه بخش خلاصه کرد.

اول ـ  فلج ساختن نیمی از نفوس جامعه یعنی سلب حقوق وآزادی زنان .

دوم ـ خالی ساختن کشوراز قشرجوان ومدافعین خاک ونوامیس ملی .

سوم ـ غارت منابع طبیعی کشور که جزُ استراتیژیک شان میباشد .  

 قشر زنان : که نیمی از نفوس کشور را تشکیل میدهد بیشترین قربانی را در جنگ های خانمان برانداز متحمل میشوند . دشمنان برای پیشبرد چنین کاری نخست مذهب را بهانه ساخته با اعزام گروه های تروریستی واستخباراتی وجاسوس از خارج کشور بخصوص ازکشورهای عربی پاکستان وایران ، زیر نام ملا ومبلغین شریعت در شهرها ومحلات با پشتیبانی برخی رده های مهم دولتی برضد آزادی زنان تبلیغ نموده با استفاده از ساده گی وعقب مانی مردم در بعض از محلات کشور، زنان و دختران را از کار وتحصیل محروم ساخته وهمین مدعوین اسلام بسیاری دختران را درسنین کودکی به ازدواج اجباری وادارساخته و مانند متاع ناچیز به خرید وفروش میرسانند. اینست مزایای حقوق بشر درقرن بیست ویکم وعصر انترنیت درکشور. گذشته از آن درمناطق تحت امر تروریستان پس از قتل عام مردان ، زنان و دختران آنها را به اسارت گاه های دارالشیاطین به گروگان گرفته همانند برده با ایشان رفتارشده و بنام درس شریعت زنان وکودکان را با آموزه های ضد وطنی مغزشویی نموده آنها را به فراگیری مسایل جنگی واستعمال اسلحه مجبورمی سازند. این همه بلاهای است که همانند باران به سر زنان کشور می بارد که نتیجه آن بسیاری زنان خودکشی، فرار، خود سوزی و مرگ را بر زنده گی ننگین ترجیح داده  وآنرا نجات خود میدانند. به این ترتیب با فلج کردن نیمی از نفوس کشور مردم را در فقر وگدایی ومرض نگه میدارند تا دست ملت  بسوی دشمنان دراز باشد .

درمورد جوانان :

واضح است از زمانی که آتش جنگ ویرانگردرکشورمشتعل گردیده است ، دشمنان صلح و ترقی  به منظورخالی ساختن وطن از وجود نیروی جوان کشور ،جوانان را به مصیبت های گوناگون مواجه ساختند که ازجمله مصایب بی شمار میتوان از تحمیل وادامه جنگ ، فقر واعتیاد ، بیکاری ومهاجرت نام برد که در پیش روی جوانان قرار داده اند واین طلسم شیطانی ، نخست از همه به پروسه تعلیم و تحصیل آنها صدمه شدید وارد میکند و از سوی دیگر با مشتعل ساختن جنگ وناامنی ، ترویج مرض وفساد ،فقر وبیکاری در کشور چنان شرایطی را بوجود می آورند که  بسیاری ازجوانان به ناچاری بکام مرگ فرو رفته ، برخی ازآنها  معتاد ویا جبراً خاک آبایی خود را ترک کنند. بآنکه جوانان رشید و دلاور وطن  با اشتیاق تمام درسنگر تعلیم و تحصیل  کوشا بوده وهمچنان بدفاع از نوامیس ملی در سنگر آزاده گی با شجاعت وایثار تا آخرین قطره خون شان دربرابر دشمنان وطن ایستاده گی کرده و حماسه می آفرینند که قابل ستایش است ، ولی عدم مواظبت دایمی از نیروهای جوان  وبه خصوص صفوف قوای مسلح کشور تاسف برانگیز است . بنا برآن ، مجموع چالش های فوق الذکر و شرایط تحمیل شده بر قشر جوان کشور جامعه را دچارضعف کرده که بسود دشمنان وطن تمام میشود .

موضوع غارت منابع طبیعی کشور : که از دیر زمان درجریان است با اجرای چالش های خطرناک که همانند حلقات سیاه بهم مرتبط بوده و مردم را چنان درغم جان و ماتم  نان وبحالت نیمه جان نگهداشته اند که مانعی بزرگی بر سر راه غارتگرانه خود نبینند .

با چنین حال وهوا مردم از شدت جنگ و تباهی به عزا نشسته ولی حاکمان تحمیل شده درکشور و بالا نشینان کاخ های ظلم وستم با برپایی جشن ها واعیاد نمایشی دربلندای قدرت درداخل کشور ویا تفرجگا

های دبی ودیگر نقاط جهان به عشرت مصروف اند ولی وجدان آنها گاهی بخود می آید که اگر بجای اولاد غریب و بی واسطه  فرزند نازدانه ی ایشان در جبهه دفاع بدست طالب وداعش اسیر شود چه روزی خواهند داشت. اما آقازاده گان قدرتمند درخارج کشور زیرنام تحصیل به تجارت ثروت های بادآورده و چپاول شده دارایی عامه و قاچاق مواد مخدره بروز مبادای شان مشغول ومصروف اند.

آنانی که از شرایط دشوار وحالت بحرانی کشور سود برده ودر خدمت استراتیژی دشمن قرار میگیرند ، باید بدانند که در برابر تاریخ وعدالت انسانی سرافگنده وشرمسار خواهند شد. بلاخره مردمان آگاه ، مسوول ومتعهد کشور، اعم از مردان و زنان ، دختران و پسران ، بطورعموم دریک خط بزرگ مقدس دفاع از نوامیس ملی کشور بسیج خواهند شد و از وطن آبایی خود سرسختانه ومتحدانه دفاع خواهند نمود.

خواهران رنجدیده و برادران ستمدیده ، پیام این غربت زده از راه دور و با احساس نزدیک وپرازمهر وطنی برای هموطنان عزیزم اینست که همه با اتحاد وهمبسته گی آگاهانه وطنپرستانه صفوف خود را فشرده و دامنه جنبش دادخواهانه ومردمی را بخاطرمهار کردن جنگ وخونریزی وبه منظور تامین صلح سراسری ، دموکراسی ، وآرامش در کشور گسترش داده و همبسته گی مردم بطور آگاهانه وبدون تبعیض جنسیتی ، قومی ،سمتی وزبانی ،همه در یک صف واحد می تواند ضامن بقای افغانستان وپیروزی مردم باشد .

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۸

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018