دراستقبال از تدویر کنکره حزب ملی ترقی مردم افغانستان:

نکات نظر پیرامون میکانیزم یک ساختار شورای اروپایی حزب

 

بصیر دهزاد

ابراز نظر پیرامون اسناد کنگره که ما در آستانه تدویر آن قرار داریم، مسوولیت تمامی رفقای است که باید  ایده های خویش را قبل از تدویر این جلسه با اهمیت سازمانی  ابراز نمایند. علاوتاٌ ما باید ایده های خویشرا با رفقای کمیسیون تدویر کنگره نیز شریک  سازیم. روی همین دلیل بجا  دانستم تا روی یکی از مسایل مهم ساختاری مربوط به شاخه اروپایی حزب ما ایده های خویش را با شما رفقا شریک سازم.

شورای اروپایی از آغاز ایجاد آن یک شاخه مهم و موثر سازمانی حزب ملی ترقی مردم افغانستان بوده است. روی همین اهمیت  این شورا هر باری مورد بحث ها، نتیجه گیری ها و تصامیم شورای مرکزی حزب قرار گرفته است و تغیرات در آن به وجود آورده شده است.

این شورا یا شاخه با اهمیت در ساختار حزبی ما هنوز هم اهمیت و موثریت خویش را بر پروسه های درون حزبی داشته و این موثریت را نباید با سابقه بیش از ده سال موجودیت اش دست کم گرفت. ولی مهمتر این است که این سازمان از لحاظ  خصوصیات و مشخصات برون مرزی اش میتواند با ساختار های ولایتی و شهری داخل کشور تفاوت های را داشته باشد. روی همین دلیل ایجاد یک میکانیزم تشکیلاتی و در چهار چوب محتوای اساسنامه حزب که در نگره بیش رو مورد بحث قرار خواهد گرفت، ضروری و حایز اهمیت پنداشته میشود. این میکانیزم را باید بر اساس مشحصات زیر مورد توجه قرار داد:

اعضای حزب درکشورهای اروپایی تیت و پاشان زنده گی میکنند که صاحب تجربه، دانش ، تخصص در عرص های مختلف و دارای تحصیلات بلند اند. نمیتوان بدون ایجاد یک سازمان موثر ، کارا و عملی از این بگاژهای موثر در پروسه های سیاست عملی حزب استفاده نمود.

تجارب سال های قبلی تا اکنون نشان داده است که شیوه های قبلی سازماندهی حزبی  منحصر بریک  تعداد محدود رفقا در اروپا نه تنها کارا نبوده  ؛ بلکه این  احساس را در بین تعداد زیاد رفقا رشد داده است که گویا بیشترین رفقا خود و ایده های خود را در روند های حزبی در نمی یابند ، در نتیجه اهسته آهسته به کناره گیری روی آورده و خویش را در حاشیه رانده شده  فکر میکنند. اکثراٌ  چنین فکر شده است که رفقا در اروپا روی دلایل سنی، مریضی  و غیره و غیره توانایی و علاقمندی به سهمگیری وظایف حزبی را  ندارند، در حالی که موج انتقادات، نکات نظر و بحث های گرم در واحد های اولیه  طوری دیگری بوده است.

شیوه ایجاد ساختار قبلی شورای اروپایی با انتخابات از شورا های کشوری تا شورای اروپایی و رهبری پندیده شده آن،  نتوانسته بود روان و احساس پاک و با مسوولیت همه اعضا را ارضاٌ نماید. نباید از تلاش ها بر اعمال نفوذ در پروسه های انتخاباتی انکار نمود. روی همین دلیل بحث های طولانی ، تقابل ایده های ناشی از اعمال نفوذ در جلسات  رهبری شورای اروپایی سازمان اروپایی را بیشتر آسیب پذیر ساخت، همکاری ها و تفاهمات جایش را به موج انتقادات و نا ملایمات درون حزبی  خالی کرد و تعداد  با ناامیدی ها ، نا راحتی ها کنج و کنار را انتخاب نمودند،  تا سهمگیری شان در  پروسه تقویت یک حزب فعال، مبتکر و پیشقدم .

روابط با سازمانهای سیاسی همسو و دوست و شاخه های روپائی شان و احزاب سیاسی چپ در کشورهای اروپایی درسطح افراد و امکانت محدود صورت گرفته و آنهم در محدوده افراد معین. سازماندهی این هدف در سطح شورا های کشوری در سطح خیلی ها نازل صورت گرفته است. در حالیکه برای یک شاخه مهم حزب در اروپا این یکی از وظایف بزرگ حزب ما در بخش سیاست خارجی اش میتواند باشد. روی دلایل نا واضیح از سالها قبل از ثبت شاخه اروپایی حزب ما در اورگانهای  کشور های اروپایی  جلوگیری گردیده  و اقدامات کوچک  دیگر در این مورد هم نتوانست سر از آب برون کند.

 استفاده از تجارب بزرگ و ارزشمند سیاسی، سازمانی- تشکیلاتی انعده رفقای که  در دوره های  حاکمیت و قبل از حاکیمت در وظایف بزرگ رهبری قرار داشتند، بصورت کوردینه شده تنظیم نیافته است.  از یک جهت قابل درک است که ارایه مشورت ها با تعداد از این رفقا با طرق و وسایل معین صورت میگیرد، ولی سازماندهی موثر و وسعت ارایه مشورت ها در قالب صحبت ها، کنفرانس ها ، ارایه مقالات و مصاحبه ها و جمع آمد های تبادل نظر صورت نگرفته است.

تجربه از ایجاد کمسیون انسجام و همآهنگی  از آغاز تا بحال چندان کارا و مثبت نبوده است. در بیشتر از یکسال گذشته این کمیسیون نه تنها از یک  رهبری فعال  شورا های کشوری در اروپا نتوانست کارا از آب برون شود بلکه بیشتر در خود فرورفته و مصروف چانه زنی های فرسایشی گردید.

اکنون این سوال مطرح میگردد که ما اعضای حزب در اروپا به کدام میکانیز تشکیلاتی ضرورت داریم تا همه توانایی های خویش را در وجود یک ساختار موثر و عملی و ساده بکار ببندیم و وظایف خویش را در روشنی اهداف عمومی و جاری برنامه وی و اساسنامه حزب انجام بدهیم  و دوباره بحیث یک نیروی  قبل حساب برای رفقای رهبری ما در کابل محاسبه گردیم.

من با آنکه با علاقمندی و احساس مسوولیت طرح یک میکانیزم تشکیلاتی را با در نظر داشت خصوصیات اروپایی آن به کمیسیون محترم انسجام و همآهنگی اروپایی ارایه نمودم، بجا میدانم تا فشرده این طرح را با شما رفقا نیز شریک سازم.

کدام مشخصات میتوتند برای میکانیزم یک شورای فعال، سازماندهی و مبتکر  اروپایی  ضروری، موثر و ثمر بخش باشند.

- این سازمان مانند سایرسازمانهای تشکیلاتی حزبی مسجل در اساسنامه حزب پیشبینی گردیده و نزد ارگانهای رهبری حزب در داخل کشور مسوول و گزارشده میباشد.

- رسانیدن به موقع  و تطبیق تصامیم رهبری حزب در شورا های اروپایی

-  سازماندهی منسجم فعالیت های حزبی در عرصه های ساختار، رسانش،  تبلیغ و پژوهش   در روشنی اهداف کوتاه مدت و دراز مدت حزب در برنامه عمل حزب در سطح اروپا  .

 -  براه انداختن سیمینار ها و کنفرانس های علمی و سایر جمع آمد های تبادل نظر روی مسایل مبرم روز و روند های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کلتوری داخل کشور و انعکاس وسیع آنها در سایت های رسانشی و اطلاعات جمعی حزب.

-  سهمگیری فعال و جمعبندی ایده ها و نظریات بکر و ابتکاری مشورتی رفقای صاحب دانش، تجربه و تخصص در کشورهای اروپایی  و ارایه به موقع آنها به ساختارهای مرکزی حزب از کانال های حزبی که در این طرح مشخص گردیده اند.

-  انسجام کار و فعالیت های سازمانی همگام در سطح شوراهای کشوری.

-  ایجاد و حفظ تماس ، روابط و همکاری دوستانه با حلقات و سازمانهای فعال سیاسی و اجتماعی مماثل در کشور های اروپایی.

-  همکاری و سهمگیری شورا در انسجام فعالیت های اجتماعی نهاد های اجتماعی و فرهنگی در کشور های اروپایی برای هموطنان ما در کشور های اروپایی.

- دفاع از منافع مشروع و قانونی از حقوق افغانان ما درکشور های اروپایی در عرصه های شهروندی و پناهنده گی.

این شورا میتواند متشکل از رییس، سکرتر مسوول و مسوول کمیسیون مالی  ، معاون، مسوولین کمیسیون های تشکیلات و رسانش و تبلیغ و مدیر مسوول سایت انترنتی  و مسوولین شورا های کشوری میباشد.

انتخاب رییس، سکرتر مسوول و مسوول مالی با راًی سری و مستقیم از جانب تمام اعضای شامل تشکیل اروپایی و برای دو سال  انتخاب میگردند.

 معاون، مسوولین کمیسیون های رسانش و فرهنگ و تشکیلات و همچنان مسوول سایت شورا در اولین جلسه اعضای آن ( رییس، سکرتر مسوول، مسوول امورمالی و رییسان شورا های کشوری) انتخاب و مستقیماٌ عضویت شورا را کسب مینمایند. تصمیم این شورا برحسب اکثریت اعضای حاضر در جلسه صورت میگیرد.

این شورا دارای مسوولیت و صلاحیت همه تصمیم گیری و تطبیق تصامیم و فیصله های حزب و سایر تصامیم مربوط به حیات حزبی در شورا های کشوری میباشد. این شورا میتواند در هر دوماه یکبار جلسات نوبتی خویشرا تدویر نماید.

شورا برای انجام امور روزانه خویش یک رهبری ( هیاات اجراییه)  انتخاب مینماید که شامل رییس، معاون، سکرتر مسوول، مسوول کمیسیون مالی ،مسوول کمیسیون تشکیلات،  مسوول کمیسیون رسانش و تبلیغ  و گرداننده ( مدیر مسوول ) ویب سایت شورا میباشد.

شورای اجراییه  مسوول سازماندهی امور محوله را داشته در واقعیت امر رهبری اجرای وظایف  و امورات روزانه را به عهده دارد که از جانب شورا انسجام و همآهنگی محول میگردند. این شورا وظیفه دارد تا طرح پلان های کاری سالانه را نیر تهیه و جهت تصویب به جلسه شورای همآهنگی آماده سازد.

مسوولین کمیسیون ها میتوانند در جنب خویش تعداد از رفقای صاحب تجربه ، دانش و تخصص را جلب و همکار سازند.

تعین خطوط کاری کمیسیون های رسانش، تشکیلات  و مالی از صلاحیت های شورای انسجام و همآهنگی اروپایی میباشد.

 

شورای اجراییه میتواند در جنب خویش کمیسیون مشورتی را متشکل از سابقه داران حزب که در هنر رهبری ، سازماندهی و عرصه های مختلف تخصصی تجربه کاری دارند ،ایجاد و در موارد ضروری و یا به درخواست رفقای رهبری کابل مشورت های ایشان را جمعبندی نموده به آن رفقا شریک سازند.

کمیسیون مشورتی میتوانند کمیسیون رسانش و تبلیغ را در تهیه مقالات، ارایه کنفرانس های علمی و سیمینار ها کمک نمایند و عند الموقع و در موارد مهم روز و تطبیق پالیسی حزب مشوره های سود مند شان را ارایه نمایند.

موجودیت یک کمیسیون بررسی و تدویر انتخابات نیز برای شورا یک ضروت پنداشته میشود.

کمیسیون بررسی و تدویر انتخابات درعین پروسه انتخاباتی انتخاب میگردند که رییس، سکرتر مسوول و مسوول کمیسیون مالی مورد انتخاب قرار میگیرند.

این کمیسیون متشکل از سه نفر میباشد.

کمیسیون مسوولیت بررسی شکایات و تدارک پروسه انتخاباتی برای دوره جدید را به عهده خواهد داشت. علاوتاٌ  مسوولیت خواهد داشت تا:

- لست نهایی کاندید ها را برای پست های رییس، سکرتر مسوول و مسوول مالی و کمیسیون جدید بررسی آماده  به جلسه انتخاباتی ارائه بدارد.

در صورت که برای هر پست بیشتر از دو رفیق کاندید باشند، کمیسیون صلاحیت دارد تا تنها دو رفیق را با در نظر داشت شرایط که در فوق تذکر داده شده اند، واجد شرایط کانداتوری دانسته به جلسه پیشنهاد نماید.

- کمیسیون وظیفه دارد تا تدارک جلسه انتخاباتی را دو ماه قبل از تدویر تدارک نموده تاریخ و محل جلسه را اعلام نماید.

ایجاد شورای انسجام و هماهنگی اروپایی و انتخاب پست های که در این سند پیشبینی گردیده اند، بعد از نهایی شدن این سند در اسناد رسمی حزب و یا فیصله شورای مرکزِی حزب قابل تطبیق میباشد.

این طرح کدام نکات مثبت و عملی را ارایه مینماید؟

-  رییس، سکرتر مسوول و مسوول کمیسیون مالی و کمیسیون بررسی و سازماندهی انتخابات صورت مستقیم از جانب تمامی اعضای حزب  انتخاب میگردند. این انتخابات از یک جهت ساده و عملی میباشد واز جهت دیگراز جرو بحث های شباروزی جلو گیری میکند و میتواند یا از طریق جلسات حضوری د و یا هم با استفاده از سیستم های قابل استفاده انتخاباتی انتر نتی .در عمل پیاده گردد. 
-  مسوولین شوراهای کشوری خود نماینده گان همه شورا های کشوری اند که قبلاٌ مورد انتخاب قرار گرفته اند.
ـ  در این طرح علاوه از وطایف سازمانی ، وظایف اجتماعی و دفاع از حقوق هموطنان ما در کشور های اروپایی نیز در نظر گرفته شده است که زمینه ساز کارهای مشترک با سازمانهای اجتماعی میباشد

 ـ ساختار این شورا در مطابقت با ساختارهای سیاسی و اجتماعی درکشورهای اروپایی همشکل میباشد. در صورت موجودیت تصمیم مبنی بر ثبت این ساختار دریکی  ارگانهای رسمی کشورها، ساختار این شورا معضله برانگیر نیست.
ـ  شورای مشورتی در همکاری با شورای اجراییه می تواند به یک حلقه ابتکاری در ارایه کنفرانس ها، لکچر ها، تهیه اسناد، ورکشاپ ها ، کار با وسایل اطلاعت جمعی و رسانه یی برای حرب مبدل خواهد شد.
-  به چالش های مانند چانه زنی و اعمال نفوذ غیر موجه جای پا وجود نخواهد داشت. در عوض ابتکار ، همکاری و ادای مسوولیت سازمانی متبارز تر خواهد شد. 
-  نظزیات ابتکاری، انتقادات و شکایات رفقا از واحد های اولیه مستقیم تر به شورای اروپایی رسانیده خواهد شد و بدان پاسخ به موقع ارایه خواهد شد. 
- ارتباط میان بین رفقا در اروپا  و رهبری در کابل عملی تر و شفاف تر شکل خواهد گرفت.
از رفقای گرامی صمیمانه ارزمندم تا با ابراز نظر های شان این خاکه را مکمل تر ساخته و هم انتظار سوالات  بیشتر بیشتر را خواهم داشت.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۵۰۶

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018