جنگ سمی یا تیوری توطیه !

علی رستمی

باشکست روبه زوال  اندیشه نیولیبرالیزم ، با استقرارنظم جدید بعداز انتخاب دونالد ترامپ به حیث رییس جمهور امریکا ، وضع جهانی هرچه بیشتر ازگذشته داخل بحران وتشنج های بزرگ منطقه وی شده که  نظم جهانی را به چالش کشیده ؛ و تاثیرات مدهش را به جای مانده ،هرروزپدیدهای جدید با رویکردهای اقتصادی و نظامی برای کسب سود سرمایه ازمنابع طبیعی کشورهای جهان سوم بروز می نماید. جنگ فرسایشی و دوامدار درخاورمیانه بویژه دولت سوریه با نیروهای تروریزم بین المللی که مستقیمأ توسط کشورهای عربستان سعودی ، اسراییل و ترکیه وسایر کشورهای عربی پشتبانی وبا سلاح های مدرن  مسلح  وتجهزشده اند، ناعادلانه علیه خلق سوریه جریان دارد .با پیروزی نیروهای ارتش سوریه با کمک روسیه وایران دراین اواخر مناطق از دست رفته دولت سوریه دوباره با موافقیت  تحت کنترول دولت قرار گرفت . با تسلیمی وازبین رفتن گروه های تروریستی درمناطق  جنگ زده امنیت بوجود آمده و مردم دوباره به زنده گی صلح آمیز خود آغاز نمودند. درحین آخرین موافقیت های ارتش سوریه درغوتی شرقی دسیسه بزرگی ازجانب دولت های غربی درراس امریکا، انگلیس و فرانسه باتبانی کشورهای عربی در راس عربستان سعودی، موضوع استفاده سلاح های شمیایی ازطرف ارتش سوریه ، توسط  نیروهای سیاه واجنت های مسلح مخالف دولت بشار اسد ، سروصدا بلند شده وبه تبلیغهای زهراگین دست یازیدند وبا ثبت وترتیب فیلمهای هالیود مانند صحنه سازی نمودند که گویا دراین منطقه سلاح شیمیایی  استعمال واز اثر آن عده از اطفال و زنان  ازبین  رفته است. با این اساس حرکت های  انتقام جویانه  توطیه گرانه غربی ها در راس امریکا وانگلیس علیه دولت سوریه سازماندهی شد .بدون اینکه  اطلاعات و ادعای تروریست های را مبنی بر استعمال  سلاح شمیایی دولت بشار اسد وحامیان وی روسیه وایران  بررسی ومورد قضاوت قانونی قراردهند ،آنرا یک عمل جنایتکاران ازجانب دولت بشار اسد دانسته  وتهدید به حمله نظامی نمودند. به این رو رونالد ترامپ بدون اگاهی قبلی کنگرس امریکا با رایزنی ترزامی صدرعطم انگلیس وماکرون ریس جمهور فرانسه تدابیر حمله به پایگاهی نظامی سوریه را در تیوتر خود تحریر و به روسیه اخطار داده که آ دفاع از موشک های امریکا درخاک سوریه باشد. این اعلام عجولانه وخود خواهانه فضای ترس و ارعاب را در جهان مستولی ساخت، که ازجانب اکثریت نخبه گان جهان سیاسی  تقبیح وآنرا غیرعاقلانه وانمود ساختند. چرا که با این عمل مسقیماً جنگ سوم  تباه کن هستوی آغاز وجهان درنابودی کامل قرار خواهد گرفت. با فشارهای داخلی وخارجی کشورهای هم قمار امریکا ترامپ ازاین اراده منصرف شده و درتیوتر خود قسمی انرا ماست مالی کرد  که حمله به سوریه با رویکرد زمانی دنبال خواهد شد وهنوز قابل اجرا نیست. برعلاوه  دراخیر ماه گذشته مسموم شدن سرگیی سکریپال و دخترش جاسوس دوجانبه انگلیس و روسیه در لندن با گاز ضد اعصاب مسموم شد که آنرا هم بدون شواهد و تجسس روسیه را متهم  به اجرای آن نمودند . موضوع با لفاظی های تند وتیزاز هردوجانب به منازعه کشانیده شد. و از جانب روسیه این عمل کامل رد وتقبیح شد. این عمل های نابکار نشانده ی انست که چطورهردو موضوع دریک زمان به وجود می آید و بعد به اسرع وقت متهم پیدا و افشا می شود. یک طفل خورد سال هم خواهد دانست که درعقب این کار دستهای ناپاک ودسیسه کارانه وجود دارد، تا در اذهان مردم جهان کشور روسیه وبشاراسد چهره زشت وضد بشری بگیرند و مردم را علیه آنها تحریک و بسیج به خاطرتطبیق اهداف بعدی شان بنمایند. بلاخره مثلث شرم آور غربی ها به شمول انگلیس ، فرانسه وامریکا برای اینکه خجالت وناکامی های خود را درجهان به مردم رو پوشی کرده باشند، به تاریخ ۱۴اپریل ۲۰۱۸ حمله ناجوانمردانه ، ضد بشری وخلاف نورمهای بین اللملی، وبدون تصمیم سازمان ملل متحد ترامپ این انسان وحشی صفت غلام پول و قدر ت دستورحمله موشکی را به سوریه داد ،که به اثر آن مراکز علمی وپژوهش پزشکی سوریه را مورد اصابت راکتهای خویش قرار دادند ،که ازجمله ۱۰۳ راکت ۷۱ راکت ان توسط سامانه های دفاعی سوریه خنثی ورد گردیده است .درضمن سه تن به اثر تنظیم سامانه ها ی دفاعی زخمی شده اند. این عمل جنایتکارانه وحشیگرانه مثلث غربی خلاف ارزشهای معنوی بشر ،ازادی دموکراسی ،انسان دوستی وخلاف  تمام نورمهای بین المللی میباشد. ترامپ این شیاد خون اشام فاشیست امریکایی اصل، یکی از جمله خایین ترین وضعیف ترین وبی عقل ترین روسایی جمهور امریکا میباسد. ننگ وشرم لیبرالیزم سرمایداری به اصطلاح «مردم سالاری » می باشد. این عمل ازجانب تمام نهادهای مدنی وشخصیت ها وگروه های سیاسی جهان ومردم مترقی   المان ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا، امریکا باتظاهرات و راه پیمایی ها به روز شنبه ویکشنبه تقبیح وجاهلانه آنرا وانمود ساختند.

برعلاوه این جنایت ، مردم جهان شاهد حمله های نظامی در عراق، لیبیا که ازهمچو دسایس خاینانه ( تیوری توطیه ) کار گرفتند، می باشند. که بعداً همه اتهام های شان مبنی بر داشتن سلاح شیمایی درکشورعراق دروغ برآمد.از جانب دیگر رسوایی  محکمه رییس جمهور قبلی فرانسه درمورد اخذ پول غیرقانونی از قزافی رییس جمهورلیبیا، زیر این سم پاشی ها تبلیغاتی میخواهند پنهان بسازند  .

چنانکه درروند تاریخ روشن است ،جنگ وسیله شوم  تجاوزکارنه  برای چورچپاول وغارت سرمایه های ملی کشورهای ضعیف وناداربکار برده شده است . انگلس  « جنگ را به معنای غارت هسته درونی مناسبات سرمایداری» میدانست . ومیگفت: « همیشه جنگ به عنوان یک بدیل جدی وجود داشته وخود را به عنوان یک راه حل تحمیل کرده است.»

امریکا وشرکایش بعداز پیدایش قاره  امریکا ، با تجاوز ونسل کشی کشورهای آسیایی ،افریقایی وعربی تسلط خودرا تامین وسرمایه های ملی آنها رابه غارت برده اند،و خود را قدرتمند و به امپراتور جهان تبدیل کرده اند.جنگ های ناعادلانه کشورهای غربی زیر نام دموکراسی و تقویه وبیداری کشورهای عقب مانده یک وسیله تبلیغاتی و رویکردیست، تا بتوانند ازاینطریق اهداف نظامی و اقتصادی خویشرا عملی نمایند. امروز بازهم جامعه سرمایداری  سراپا از لحاط وحدت عمل و طرح های استراتیژیکی علیه هم قرارگرفته اند . یکی تازی امریکا درسطح جهانی و انگلیس در اروپا تناقض ها وخصومت های منطقه وی را تشدید بخشیده وهرکدام آرزو دارند برای تامین منافع خویش مستقلانه عمل نمایند. ازبین رفتن قراردادهای تجاری میان  امریکا با کشورهای اروپایی ، چین، امریکای لاتین ،کانادا و استرلیا هرروز جوی جدیدی تضادهای اقتصادی را بوجود میآورد. این کشورها به ظاهر راضی وهمکار معلوم می شوند اما دربطن تضادهای معینی دارند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وتمایل سایر کشورهای اروپا مانند ایتالیا ویونان وغیره بنیاد  و شالوده یی وحدت این اتحاده را ضعیف وکم رنگ ساخته است. اتحادیه اروپا  وامریکا با تشدید احتلافات منطقه وی علیه روسیه، میخواهند خود را در عقب دفاع و تدابیر امنیتی ، برضد  بزرگ نمایی وقدرت گرفتن روسیه پنهان نمایند تا بتوانند،  پیمان نظامی  ناتو این افزار زنگ زده وخون الود غرب را برای دفاع از کشورهای خود و اروپایی شرقی تقویه نظامی ومالی نمایند . ظاهرأ وحدت خودرا به جهانیان به نمایش میگذارند. این حرکتها برای جلب توجه مالیه دهند ه گان شهروندان شان برای تقویه بودجه نظامی ناتومیباشد  ،تاانها را در دفاع از  حفظ غرورملی وحاکمیت ارضی  شان راضی  نگهه دارند. بناعن سرپای کشورهای غربی مملو از بحرانهای اقتصادی ،فرهنگی ،نژادی ومذهبی بوده که هروز تشدید میابد . چنانچه کشتار روزافزون گروه های مردم به نامهای مختلف درامریکا ،المان، انگلیس ، دنمارک بلجیم ، فرانسه توسط اعضای گروه های تروریستی داعش والقاعده، که  بنام مهاجر دراروپا پناهنده  شده و یا کسانی هستند که قبلاً در اروپا زنده گی می نمودند، اما جذب گروهای تروریستی داعش القاعده شده بودند ودر سوریه به نفع این گروه های جنگیده وبعد از بازگشت ازجنگ های خاورمیانه در اروپا اقدام به عمل انتقام جویانه  نسبت کشتار مردم عرب توسط عساکرغربی ، کرده اند. این رویکردها باعث شده تا تعصبات مذهبی علیه مسلمانان  جدی ونارضایت های مردم بیشتر گردد.دولت های متذکره برای حفظ اتوریته  ومحبوبیت خویش وابراز همدردی وتامین امنیت شهروندان کشور خودمهاجرین که مرتکب عمال جنایی واخلاقی می شوند به زود ترین فرصت، آنها را اخراج و دوباره به کشورهای اصلی شان اعزام می نمایند.

. بناً جهان عملاً دریک بحران شدید اقتصادی وفرهنگی قرار گرفته وچنانچه مارکس گفته بود : نظام سرمایدار همیشه درمحور بحران قراردارد. بعد از هر اقدام وبرنامه جدیدی استراتیزیکی به سوی بحران جدید قدم میگذارد.

عمال زوربر اساس نژاد،  شالوده تاریخی درجهان غرب دارد . چنانکه در زمان اتحادشوروی سوسیال دموکرات های بوروژوازی اروپایی دشمنی  کین توزانه علیه بلشویک های روسیه درآغاز قرن بیستم درمفهوم « دموکراسی »  که ریشه درمافوق طلبی  نژادی بود، داشتند ؛ طوریکه ادوارد برنشتاین نظر پرداز حزب سوسیال دموکرات المان میگفت:«  خلق های اروپا که درفضای محدودی متراکم شده اند ، حق دارند سرزمین هایی را تصاحب کنند که وحشیان نمی توانند ازآن  استفاده کنند.»

کشوریکه امروز به نام امریکا مسما هست به زور از مردم بومی  امریکا بوجود آمده است . کالفورینا وتمام مناطق جنوبی وغربی امریکا توسط جنگ از مکسیکو جدا شده است . فلوریدا و پوروتوریکو از اسپانیا تصرف و ضبط شده است

امریکا ،تنها در ۲۳۹ سال که از تاریخ حیاتش می گذرد ۹۳ فیصد از این عمر خود یعنی ۲۲۲ آنرا درجنگ و تجاوزبه کشورهای مختلف در سرتاسرس جهان سپری نموده است. در۱۳ کشور جهان ۷۳۷ پایگایی نظامی دارد ؛ وبیشر ازهفتاد مرتبه ازسال ۱۹۰۱ الی ۲۰۱۵  ترسایی مداخله مستقیم درکشورهای جهان نموده است. نمونه های ان:

جنگ های که توسط ریگان وبوش برعلیه نیکارگوا برای مدت یک دهه، جنگ ضد انقلاب درالسلوادور پانزده سال، درفلیپین بیش از بیست سال ، درکولمبیا بیش از سی سال ، ودرگواتمالا سی وپنج سال طول کشید.همچنان مداخله  درویتنام، نیگارکوا، موزامبیک ، انگولا ،افغانستان ، عراق ، لیبیا  و سوریه که همه توسط عساکر مزدور زیرنام های گروه های مختلف تروریستی و چریکی مداخله نظامی کرده است.

امریکا ازسال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰ درجهان، حداقل ۹۵۰ بمب اتمی یا یک انفجار درهرهجده روز برعلاوه یک بمب مادر درسال ۲۰۱۷ ترسایی درافغانستان، منفجر کرده است. امریکا درهرزمانی با توطیه ها ودسیسه های مختلفی بالای کشورها تجاوز کرده ؛ و دولت های قانونی ومردمی آنها را سرنگون؛  ومنابع ملی شانرا غضب ونظام دلخواه خود را جانشین ساخته است.

امریکا با شرکای اروپایی خود درحال حاضر میخواهد که بحران های موجود کشور خود را زیرنام نفوذ روسیه ایران وغیره واقدامات ماجراجویانه با براه اندازی تبلیغات زهراگین باا ستفاده ازجو جنگی خارمیانه و ضدیت علیه موافقیت های و پیروزی ها دولت اسد و روسیه علیه گروهای ترویستی و وبازگیری اکثریت خاک سوریه زیر تسلط دولت بشاراسد  وارونه تبارز داده ودرمقابل میخواهد  ناکامی ها خود را با این زهرپاشی های استخباراتی  به اصطلاح « سمی » که براه انداخته اند،پنهان نمایدږ

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۶۰۴

دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است . 

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018