انتخابات و ضرورت وحدت عمل و ایجاد جبهه واحد انتخاباتی نیروهای ملی و مترقی کشور

 

دوکتور حبیب منگل


کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام اعلام کرد که انتخابات ولسى جرگه و شورا های ولسوالى کشور، ‍به تاریخ ۲۸ ماه میزان ۱۳۹۷برگزار میشود و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که یک سال بعد برپا میشود نیز آماده گی می گیرد . این درحالیست که براساس قانون اساسی کشور انتخابات ولسی جرگه د ر ماه ثور ۱۳۹۴ باید برگزار می شد و دوره کاری ولسی جرگه کنونی که در نتیجه یک بحران انتخاباتی ناشی از تقلبات انتخاباتی به میان آمده است به پایان رسیده است ، ولی توسط ریاست جمهوری تمدید شد و اینک به هشت سال رسیده است و به طور غیرقانونی به کار خود ادامه میدهد واز امتیازات آن بهره می برد و انتخابات شورا های ولسوالی برای اولین بار برگزار می گردد .
هر چند که احزاب وحلقات سیاسی ونهاد های جامعه مدنی کشور از اعلام برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی و سپس ریاست جمهوری استقبال نموده است ، ولی درعین حال از حکومت و نهادهای مسوول خواسته و می خواهند تا به نگرانی ها امنیتی، نبود ثبات سیاسی ، نبود شفافیت در چگونگی برگزاری انتخابات، و احتمال مداخله حکومت و کمبود ظرفیت های کمیسیون انتخابات باید به صورت جدی توجه کنند  تا تقلبات شرم آور  مهندسی شده وبحران زای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته در آن تکرارنگردد و سازمان ملل متحد وجامعه جهانی نیز از اعلام برگزاری انتخابات استقبال نموده است و خواسته است که باید شفاف وبهتر برگزار گردد.
انتخابات متذکره دراوضاع سیاسی بر گزار میگردد که حضور نیروهای ملی ، مترقی ، دموکراتیک وطرفدار عدالت اجتماعی کشوردر وضعیت سیاسی و وحدت عمل و شرکت متحدانه  آنان در مبارزات انتخاباتی به مثابه پیش شرط اساسی حضور آنان در وضعیت سیاسی به یک ضرورت مبرم ملی مبدل گردیده است و در دستور روز قرار دارد . زیرا نیروهای متذکره می توانند که یک دولت ملی قدرت مند و حکومت مشروع و قانون مدار ، فساد ستیز وفساد ناپذیر ، خدمت گذار مردم و کارا ، موثر و کامیاب را ایجاد نمایند و کشور را از گرداب بحران های کنونی نجات دهند ؛ به بحران ناامنی ، بغاوت وبن بست استراتیژیک در جنگ با تروریزم خاتمه دهند و صلح و امنیت دراز مدت را در کشورتامین نمایند.
و تنها نیروهای متذکره ملی ، دموکراتیک وداد خواه کشور قابلیت این دارد که به فساد سیاسی دامنه دار و زد وبند ها و معاملات سیاسی ناروا و غیرقانونی ومافیایی برای کسب وحفظ قدرت سیاسی  وهکذا به فساد انتخاباتی وتقلب شرم  آور انتخاباتی وتحمیل پی در پی حکومت های غیرمشروع و بحران مشروعیت ( دولت - ملت ) وحاکمیت گروه های قشری ، چپاول گر، قوم گرا وستم گر، زورمند و مافیایی و سلسله انتخابات نمایشی وبحران مشروعیت ودموکراسی سر و دم بریده و سالوسانه درکشورپایان دهند و افراطیت مذهبی ، قوم گرایی و سیاسی ساحتن قومیت و سواستفاده از علایق قومی ، لسانی ، محلی و نژادی برای حفظ و کسب قدرت سیاسی وچالش نفاق ملی را ریشه کن سازند وشیرازه  وحدت و وفاق ملی را تامین و استحکام بخشند و دموکراسی واقعی را استقرار وداعیه ساختن یک دولت - ملت را تحقق بخشند ، حکومت داری خوب و حاکمیت قانون را تامین ؛ و فساد اداری ، اقتصادی و مالی را ریشه کن سازند و به بحران بی قانونی و نقض سیستماتیک قانون اساسی ، فساد اداری ، مالی و اقتصادی گسترده ولجام گسیخته پایان دهند . استراتیژی انکشاف ملی کشور را به طور بایسته تطبیق نمایند  و به وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی ناشی از اقتصاد بازار لگام گسیخته و تضعیف سکتور دولتی ، اقتصاد غیرقانونی ، مافیایی ، غیرتولیدی و مصرفی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست یک اقلیت مفت خور و فساد پیشه خاتمه دهند  و سطح زنده گی مردم را ارتقا بخشند و به فقر و بیکاری روزافزون ، ظلم و ستم و بی عدالتی های اجتماعی و به چالش های فرهنگی به طور موثر مبارزه نمایند ؛ و به جنگ اعلام ناشده ۴۰ ساله پاکستان وصدور تروریزم دولتی توسط این کشور که این بار توسط طلبان وداعش به کشور ما صادر می نماید و دخالت و مداخلا ت خارجی ها درامورکشور پایان دهند و از مبدل شدن کشور به مقابله و جنگ های نبابتی کشورهای ذیدخل منطقه وی وقدرت های جهانی جلوگیری کنند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست و جایگاه افغانستان را به مثابه یک کشورو دولت دارای حاکمیت ، آزاد ، مستقل ، وغیرمتعهد و دوست کشورهای منطقه و جهان درعرصه مناسبات بین المللی اعاده  وتحکیم نمایند .
بابد به مسرت علاوه وخاطر نشان ساخت که همبسته گی واشتراک متحدانه نیروهای ملی ـ مترقی و دموکرات کشور در مبارزات انتخاباتی وحضور اآنان در وضعیت سیاسی و کسب قدرت وتشکیل حکومت آنان یک خواست اساسی کافه ملت افغانستان نیز می باشد ، ملتی که از حاکمیت سیاسی،  اسارت افراطیون مذهبی وقومی وترور وبربریت ، بغاوت وشورش، فساد ، فقر ، بیکاری ، ظلم و ستم و بی عدالتی های اجتماعی در کشور در دیروز وامروز به فغان رسیده است ونجات حویش را ازاین مصایب دوامدار در حاکمیت سیاسی و حکومت نیروهای ملی ، مترقی ، ‌دموکراتیک وطرفدار عدالت اجتماعی جست و جو و میسر می بینند .
بنا براین مبرم ترین وظیفه ای که دربرابر نیروهای ملی ، مترقی و دموکرات و داد خواه کشور قرار دارد عبارت از این است که هر چه ممکن زودتربا هم کنار آیند و مذاکرات فشرده ، موثر رفیقانه را در مورد پلاتفورم وحدت عمل و جبهه واحد انتخاباتی و نامزدان واحد در حوزه های انتخاباتی سایر امور مرتبط به شرکت متحدانه درمبارزات ا نتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سازمان دهند وبه طورموفقیت آمیزبه انجام رسانند و درنتیجه  آن حضور و شرکت متحدانه خود را در کارزار انتخاباتی دریک همایش بزرگ در شهر کابل اعلام نمایند و بدین سان مبارزه مسالمت آمیزمتحدانه را برای تامین حضور دروضعیت سیاسی و فرآیند ساختن یک دولت ملی قدرت مند و ایجاد حکومت مشروع و قانونمندار، فساد ستیز و فساد ناپذیر ، خدمت گار مردم وپاسخ گو ، کارا و موثر که خواست اساسی و مبرم مردم رنجدیده افغانستان است سازمان دهند وپیروزمندانه به پیش ببرد و به این گونه رسالت خود را برای تحقق آرمان افغانستان آزاد، دموکراتیک ، امن، شگوفان، مرفه، نیرومند و سربلند که مبارزه طولانی و فداکارانه در راستای آن به عمل آمده است ایفای نمایند.
پیروزی ما درقوت ما ؛ وقوت ما در وحدت ماست !

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۰۴

دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است . 

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018