پاکستان مرکز و حامی تروریزم

میرعبدالواحد سادات

تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است، تصفیه حساب قدرتهای رقیب دراوج جنگ سرد که کشور ما بحیث نطع آن قربان گردید و تداوم وتداوم کشمکش های جیوپولوتیک رقبای بین املللی و منطقه یی وجنگهای نیابتی،  دردور جدید بازیهای بزرگ ، جنگ خانمانسوز را تداوم بخشیده است درین راستا ویک بخش اساسی عامل دوام مصیبت و کشتار ، همانا ادامه جنگ اعلام ناشده پاکستان می باشد که از ( ۱۹۷۵م ) با تجهیز و تسلیح و فرستادن گروه های خرابکار بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان آغاز یافته ودراین چهل ودو سال به اشکال متفاوت جریان دارد. پاکستان ازگروه های تروریستی بمثابه ابزار دستیابی به اهداف بلند مدت سیاست خارجی خود استفاده می نماید،  تا عمق استراتیژ یک را بدست آورده و پلان جنرال  ضیا الحق مبنی بر« مر گ با هزار زخم » و « کابل باید بسوزد » را در ورای همین امیال مطرح و بخاطر تحقق آن تلاش نموده اند.

دراحوال کنونی افزون بر طالبان، تا بیست گروه تروریستی و شرارت پیشه، بشمول داعش که در افغانستان فعال می باشند،مورد حمایه استخبارات آنکشورقرار دارند..دراین هفده سال حضورگسترده نظامی امر یکا وسازمان ناتو، پاکستان با اجرای  نقش دوگانه سی و سه میلیارددالر را بحساب « پیمان کار» تصاحب وهمزمان به برکت سیاست کجدار و مر یز امر یکا و انگلیس به سازماندهی مجدد طالبان وگروه های تروریستی ، جنگ اعلام ناشده را تداوم بخشیده  و افغانستان اماج جنایت علیه بشر یت قرارگرفته و همه روزه تروریستان با کشتار اهالی ملکی جنایات جنگی و ضد بشر ی تکرار می گردد، حسب گذارش انستیتوت اقتصاد و صلح تنها در سال پار ،۱۴۴۲حادثه تروریستی در افغانستان انجام یافته که تا پنج هزار تلفات جانی و هزاران زخمی داشته است. پاکستان در تمام این مدت بیشتر از چهار دهه در برابر شکایات و اعتراضات جانب افغانی که دوسیه قطوری را درمراجع ذیربط بین املللی و شورای امنیت ملل متحد ، بوجود آورده است ، با لطایف الحیل و انکار از حقایق و خاک زدن بچشم جهانیان را پیشبرده است و اما قتل اسامه بن لادن در اسلام آباد و به تعقیب آن مرگ مرموزوقتل ملا منصوردرآنکشور، طشت رسوای شانرا از بام انداخت و امر یکا و اعضای ناتو نیز که به قیمت خون سربازان شان و وقوع حمالت تروریستی در کشورهای شان ، زهر ترورپروری را احساس کرده اند ، بالاجباربه حقانیت ادعای افغانستان ، لااقل درحرف اعتراف واما در این سه ماه بعد از اعلام استراتیژ ی جدید رییس جمهور امریکا ، ما شاهد کدام اقدام اساسی بخاطر نابودی مراکز تروریستان نبوده ایم . این سوال دارایی اهمیت اصولی که مشروعیت خالقان ، امر یکا ومتحدان آنرا، مورد شک قرارمی دهد این است که در صورتی که اسامه و ملا منصور واجب القتل اند ، با میزبان و حامیان چه برخوردباید انجام گیرد؟ 

افغانستان قربانی تروریزم و آماج جنایات علیه بشر یت قراردارد وهمه روزه مردم ملکی در جنایات جنگی و ضد بشر ی تلف می گردند که بر طبق میثاق های بین المللی بحیث جرایم بین المللی تعر یف گردیده اند.

بدینرومردم مظلوم افغانستان حق دارند تا وجدان جامعه بین المللی رامخاطب ساخته و بخاطر حق حیات افغان و حق گذار افغانستان به شاهراه صلح و ترقی دادخواهی نمایند واز سازمان ملل متحد و شورای امنیت و به و یژه از اعضای دایمی آن مطالبه نمایند که ارزش های جهانی مندرج در میثاقهای بین المللی واحکام منشورسازمان ملل متحد را بر مصالح سیاسی مرجع  دانسته و به قربانیان تجاوز و ترور و مردم به عزا نشسته که طولانی تر ین جنگ را متحمل و مسوولیت اخلاقی شما در قبال شان اظهر من الشمس است؛عطف توجه نمایند و به نخستین پله تقرب به صلح که همانا  نابودی مراکز تروراست، تدابیر عملی اتخاذ و دولت پاکستان بحیث حامی تروریستان تعریف و مورد تعزیرات جدی بین المللی قرار گیرد.                                                    

بر اساس این تعزیرات باید جنرالان و رهبران سیاسی و نظامی که مجری پلان های استخبارات نظامی آنکشوربوده و یا می باشند در فهرست سیاه شامل ؛ وتدابیر بخاطر محاکمه شان اتخاذ گردد .

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا امیدواراست که نشر این مجموعه * که حاو ی یکتعداد اسناد و اعلامیه هامبنی بر الزام حقوقی علیه پاکستان می باشد ، بتواند در بعد حقوقی، در خدمت داعیه برحق دفاع ازافغان  و افغانستان،  در امر شریفانه دادخواهی بخاطر معرفی پاکستان بحیث مرکز و حامی تروریزم ، قرار گیرد.                              

هست و بود افغانستان درگرو برقراری صلح می باشد و صلح در دوام جنگ اعلام ناشده پاکستان و مراکز تروریست پرور آنکشور، حتا در حضوریک میلیون عساکر ناتو یک سراب خواهد بود ، بدینرو بسیار ضروراست تا افغانان متعهد به وطن و مردم با عقلانیت این واقعیت دردناک را درک و دریک گفتمان همجانبه و با چنگ زدن به مصالح عمومی، منشورملی  مقابله با پاکستان را به مثابه  دشمن تاریخی وهمسایه تعویض ناپدیر طرح و بخاطر تحقق ان صادقانه تلاش نمایند.                                                      

 

با حرمت

میرعبدالواحد سادات

رییس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

* کتاب حاوی اسناد انجمن رادرین لینک مطالعه فرمایید.

http://www.hoqooq.eu/books.htm

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۱۸ـ ۲۸۰۲

 

دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است . 

 

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018