بدیل کیانند ؟

دوکتور حبیب منگل


در این اواخیر از سوی  شورا ها ، ایتلاف ها وجبهه های جدیدا تشکیل شده از تنظیم های جهادی هفت گانه وهشت گانه جهادی ومتحدین تکنوکرات  آنا ن ، سرو صدای بدیل حکومت موجود براه انداخته شده است وبه  گونه خود را بدیل می خوانند . ولی این ها فراموش کرده اند که درانارشی و تراژیدی سال های ۷۰ در کشور ، دولت ملی مدرن و دموکراتیک و خدمتگذار مردم را ازبین برد وپس از سقوط حاکمیت طالبان توسط امریکا وبه قدرت رسیدن وحکمروایی خویش ثروت های دولت وملت را غارت نمودند  و خود را ازهیچ خویش ، صاحب میلیارد ها دالر وقصر های افسانوی ساختند و دولت - کشور را درگرداب بحران امنیتی ، بحران مشروعیت ( دولت - ملت ) ، بحران بی قانونی و فساد سیاسی، اداری ، مالی ، اقتصادی او ناکارایی فروبرده است ومردم رنجدیده کشور را به ناامنی ، فقر و بیکاری و مصایب بیشمار دیگری محکوم ساخته اند ، به هیچ صورت بدیل حکومت موجود ومطلوب مردم افغانستان بوده نمی تواند.
بلکه بدیل واقعی نیروهای ملی - مترقی ، دموکراتیک وداد خواه کشور اند ، که می توانند یک حکومت قدرت مند ، قانون مدار، فساد ستیز ، خدمت گذار مردم ، کارا و پاسخ گو را ایجاد نمایند و به بحران ناامنی ، تروریزم وبغاوت طالبان مسلح  و شبکه های دیگر تروریستی درکشور نکته پایان بگذارند ، دموکراسی واقعی را استقرار وداعیه ساختن یک  دولت - ملت  دموکراتیک را تحقق دهند ، حاکمیت قانون را تامین ؛ وفساد اداری ، اقتصادی ومالی را ریشه کن سازند. استراتیژی انکشاف ملی کشور را به طور بایسته عملی نمایند وسطح زنده گی مردم را ارتقا بخشند ، به دخالت ومداخلات خارجی درامور کشور پایان بدهند واز مبدل شدن کشور به مقابله کشور های ذیدخل منطقه وی وقدرت های جهانی جلوگیری کنند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست،  و موقف وجایگاه افغانستان را به مثابه کشور دارای حاکمیت ، آزاد ، مستقل وغیر متعهد ودوست کشور های منطقه وجهان در عرصه مناسبات بین المللی اعاده وتحکیم نمایند.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۰۲۱

 

 

دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

 

 

استفاده از مطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018