آگهی شعبه تبلیغ وترویج شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

مورخ ۱۸ ماه مارچ ۲۰۱۴ ترسایی

 

به منظوربزرگداشت از نوروز باستانی و بهار سال ۱۳۹۳ خورشیدی نشستی روز شنبه تاریخ ۲۲ ماه مارچ ۲۰۱۴  ساعت ۲۰ شام  از طریق شبکه پال به راه انداخته می شود . در این نشست افزون از  شناسایی این جشن ، خوانش شعر وسروده  نیز به دیده نگریسته  شده است .از رفیق ها ، دوستان وهـواخواهـان تقاضا می گردد، تا در این نشست  سهم بگیرند. 

 

بادرود

شعبه تبلیغ وترویج شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

نشانی اتاق:

Andesh wa Farhang

Europa

Germany

 

سخنرانان:

دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده  و

دکترحمیدالله مفید

 

بامداد ـ اجتماعی ـ ۷ / ۱۴ـ ۱۹۰۳