پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان دایرشد

بروز پنجشنبه ۱۹ ثور۱۳۹۲ خورشیدی پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان درشهر کابل موفقانه برگزارشد.