پیام تسلیت  شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت رفیق چمن شاه درویش 

 

رفیق چمن شاه درویش که سالهای عمرش را در راه خدمت به مردم و دادخواهی گذرانید و در این راه از هیچ جانفشانی دریغ نکرد ، رزمید و نستوه به پیش رفت وتا آخرین لحظات عمر پرچم انساندوستی را به زمین نگذاشت . با دریغ دیده از جهان بست و به ابدی پیوست .

روان شاد و اندیشه هایش تابنده باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  در حالی که نبود این رفیق اندیشمند، پرکار و جسور را یک ضایعه می پندارد ، تسلیت های ژرف رفیقانه خود را به خانواده ، دوستان و همراهان راه داد خواهی ابراز می دارد.

بادرود 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۰۳۰۳