پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

به مناسبت فوت دکتر غلام حسین عدل  یکی از دکتوران مردم دوست و مهربان

 

با درد ودریغ  دکتر غلام حسین عدل برادر رفیق  گران ارج  ، دکتر حیدر عدل بنا بر بیماری دیده از جهان بست.

شورای انسجام وهماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  به این وسیله تسلیت ها وتآثرات ژرف قلبی خود را به  خانواده ، دوستان  و به ویژه به رفیق دکتر عدل ، مبارز نستوه راه دادخواهی ابراز می دارد.

روان دکترغلام حسین عدل شاد و بهشت برین جایگاه شان باد .

بادرود

کاوه کارمل

شورای انسجام وهماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۷۰۲