خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد.

حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی است. استقرار دولت حقوقی ،اصل تقسیم قدرت میان ارکان ثلاثه دولت و ادرات مرکزی و محلی ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا ، اصل مسوولیت دولت ، جامعه و فرد در برابر همدیگر را از اولویت های مبارزه سیاسی خود می شمارد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افعانستان با تکیه بر مطالبات مرام و مندرجات اساسنامه خویش بر مسایل آتی الذکر منحیث پالیسی های مرعی الاجرا تاکید می ورزد:

۱ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افعانستان ، حزب دموکرات است و با تحمیل جبری هر گونه ایدیولوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی سازگار نبوده با افراط  چپ و راست و خشونت سیاسی در هر شکل آن مخالف است و حل تضاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق مسالمت آمیز ، قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخواهانه و داد خواهانه ممکن می داند.

۲ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان برابری حقوقی زنان را با مردان سنگ محک هر گونه حرکت معقول و پایه ایجاد جامعه دموکرات می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و مدنی زنان با مردان در چوکات قانون مبارزه میکند.

۳ ـ  حزب برای انکشاف متوازن ملی برای تقسیم عادلانه امکانات انکشافی دربین مناطق و ولایات، رشد فرهنگی همه هویت های قومی ، زبانی ، مذهبی به خاطر تقویت و غنای فرهنگ ملی کشور و دیالوک و مبادلات شهروندانه بین این هویت ها تلاش می ورزد .

۴ ـ حزب ما درحالی که اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی می داند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد ، بنآ از سمتدهی اجتماعی اقتصادی بازار حمایت کرده و خواهان ارتقای نقش دولت در سمتدهی آن به نفع مردم می باشد.

۵ ـ حزب ما درحالی که اساسأَ، مخالف حضور نظامی دایمی نیروی های خارجی در کشور ماست ، ادامه همکاری جامعه بین المللی را برای تضمین امنیت کشور ما در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری و مشروع می داند.

۶ ـ حزب ما از سیاست بی طرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان به خصوص کشورهای اسلامی ، منطقه و همسایه گان بر بنیاد اصول مساوات و احترام به استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر پیشتبانی می نماید.

۷ ـ حزب ما باوصف اینکه به تمام جنبش ها و جریانات دموکراتیک تاریخ کشور ارج می گذارد و به زحمات و تلاش های رهبران احزاب سیاسی در جهت آبادی و شگوفانی افغانستان عزیز احترام می نماید. ولی با درنظرداشت شرایط و اوضاع کنونی کشور، منافع نهضت و حزب ما و خیر و فلاح مردم رنج دیده و سربلند میهن باستانی ما تصمیم در مورد تدویر ویا عدم تدویر محافل یادبود از آنها به اتفاق آرا دارالانشا حزب صورت می گیرد.

۸ ـ رهبری وکادرهای حزب حق ندارند درنشست ها ، مصاحبه ها و ملاقات با رسانه ها مغایرمطالبات مرام و اساسنامه حزب صحبت وموضعگیری نمایند. ارتکاب چنین اعمال عدول ازاصول حزبی بوده و متخلف مورد بازپرس قرارمیگیرد.

۹ ـ حزب ما طبق احکام قانون اساسی خواهان حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است و ازدولت منتخبی که اصول زرین مندرج قانون اساسی را که همه شهروندان کشور رامتساوی الحقوق دانسته وتامین عدالت را در تمام شوون حیات سیاسی، اقتصادی ، و فرهنگی افغانستان یک امر ضروری برای تامین صلح و ثبات، ترقی میهن و رفاه مردم تلقی نموده  رعایت نماید ، پشتبانی می کند.

۱۰ ـ حزب ما تشکیل های سیاسی را که درراستای شگوفای میهن وتامین رفاه مردم گام برمیدارد، وسایل موثر دانسته و جهت تامین تقویت وارتقای نقش آنها درمسیر یاد شده مبارزه می کند، سعی وتلاش همیشه گی خود را در جهت تامین هماهنگی وهمسویی نیروهای همفکر، تجدد طلب، دموکرات وترقی پسند از طریق تجمع آنها درجبهه  ها، ایتلاف ها و وحدت های سیاسی ـ سازمانی با شجاعت وگذشت های معقول ومثمر ادامه می دهد. وهمسوی با نیروهای ضد ملی وعقب گرا را درشرایط فعلی ضرور ندانسته وهرگونه تبانی دراین نیروها را مغایر اصول واهداف حزب ومنافع مردم شمرده مردود می داند

۱۱ ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تامین روابط مفید و کاری بااحزاب صلح طلب ، ترقی خواه وبشردوست را درسطح منطقه و جهان ضروری دانسته چنین روابط را با رعایت احکام قانون اساسی ، قوانین نافذه کشور با درنظرداشت منافع علیای مردم و مصالح ملی تامین می نماید.

۱۲ ـ حزب ما ازحق تعیین سرنوشت ملل توسط خودشان حمایت نموده همبسته گی خویش را با مبارزات استفلال طلبانه ودادخواهانه بر حق مردمان منطقه وجهان درسرخط سیاست خارجی خود قرارمی دهد. 

 

بامداد ـ اسناد ـ ۲/ ۱۶ـ ۱۸۰۶