امروز ۱۲ ماه می  ۲۰۱۳ ترسایی در بخشی از جهان روز مادر را ارج میگذارند. با پیشکش نمودن یک سبد گل این روز را برای مادران پرتلاش و زحمتکش کشور مبارک و شاد گفته برای مادر افغان و مادران جهان بهروزی و کامگاری آرزو مینمایم.

 

از سوی شورای نویسنده گان بامداد

دکتر اسد محسن زاده