پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روزجهانی کارگر

 

کارگران و زحمتکشان میهن !

اول می روز جهانی  کارگر، و روز همبستگی رزم‌ جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان را برای شما ، کارگران و فرودستان جهان صمیمانه تهنیت و شادباش میگوییم .

تجلیل و حضور در جشن اول می روز جهانی کارگر، در تاریخ جنبش کارگری و دادخواهی کشورما ریشه عمیق داشته و دراین روز تجدید عهد، یکبار دیگر پیگری خواست ها و مبارزات مبرم سیاسی و صنفی زحمتکشان برای زنده گی در پناه قانون ، برابری و رفع ستم و بهره کشی برجسته میگردد.

 

امسال ما در شرایطی از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل می آوریم که جهان ما دستخوش و آبستن تحولات عظیم برای دستیابی به یک نظم نوین وعادلانه پسا یک قطبی در جهان میباشد . تشدید جنگ ، رویاروی ، تجاوز ، روزگویی و نظامیگری لجام گسیخته از یکسو، و گسترش مبارزات بی مانند ضدسرمایه داری و ضدجنگ به ویژه ایستاده گی و مقاومت کارگران جهان در مراکز بزرگ سرمایه داری در اروپا و امریکا  در برابر آن  ناقوس ختم نظام کهنه یک قطبی درجهان را به صدا درآورده است. امروز مبارزات جسورانه صنفی و سیاسی کارگران جهان گسترش بیشتریافته و دولت های سرمایه داری را با چالش های بزرگی روبرو نموده است .

روشن است که تحولات درافغانستان یک گوشه ‌یی از تحولات درعرصه بین جهانی بوده و از دایره این این رخدادها نمی تواند برون باشد. برای همین هم در نشست های متعدد منطقه وی و جهانی افغانستان درمرکز توجه قرارگرفته و به آینده آن با نگرانی برخورد صورت میگیرد .کشورهای منطقه و نهادی های بین المللی پیوسته خواست ها و انتظاراتی را در برابر امارت اسلامی قرار میدهند که بخشی ازآن با منافع مردم و سرنوشت کشورهمخوانی داشته و درخورجانبداری میباشند.

هممیهنان زحمتکش ،

درسالیکه گذشت ما شاهد تشدید فقر، بی سرنوشتی ، بیداد ، بیکاری و بی قانونی درکشور بودیم که  این وضع شرایط زنده گی کارگران و همه زحمتکشان یدی و فکری کشور را با مشکلات بزرگی روبرو نموده است . پیشکش نمودن شعار« نان ، کار، آزادی » در شرایط کنونی خواستهای برحق مردم بوده و نیاز جامعه برای زنده گی درپناه صلح ، قانون ، امنیت ، آزادی و برچیدن مناسبات ستم و بهره کشی را انعکاس میدهد. حزب آبادی افغانستان متکی براصول مرامی خود پیوسته از خواستهای برحق زحمتکشان کشورجانبداری نموده و امروز نیز به مناسبت اول ماه می  بر الویت این خواست ها تاکید می ورزد .

کارگران و زحمتکشان کشور !

طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت.نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است .

امروز که روز جهانی کارگر را تجلیل مینماییم ، لازم به یادآوری میدانیم که لایه های زحمتکش و فرودست  کشور زنده گی دشوار و توانفرسایی را پشت سرمی گذرانند . گرانی قیمت ها ، پایین بودن سطح دستمزد ، بیکاری و محرومیت زنان و دختران افغان از حق کار و تحصیل به تشدید فقر و تهیدستی افزوده است .در این بدبختی و سیاه روزی مردم نمی توان از اقدامات ضد مردمی و میراث های شوم دولت های گذشته در افغانستان چشم پوشی نمود. سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیولیبرال نظام پیشین ، بخصوص برنامه خصوصی سازی  و تاراج دارایی های مردم  آسیب های بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده و روز و روزگار زحمتکشان را بد و بدترساخته است .

در چنین وضع ما ازمسوولین امارت خواستاریم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساله مواظبت از دارایی های عامه و گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده و شرایط بهتری را درعرضه خدمات اجتماعی به کارگران فراهم نماید.

ما ضمن اینکه به خصوص سازی موسسات ملی نه میگویم، ازهمه نیروهای ملی ، دادخواه و تحول پسند کشور به خصوص کارگران و زحمتکشان وطن صمیمانه دعوت مینماییم تا متحدانه جلو بیداد، ستم و بهره کشی را بگیرند. دراین جا توجه به حق کار و تحصیل بانوان کشور اهمیت بسزا داشته و از نظر ما هرگونه تبعیض جنسیتی مانع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور میگردد.

امارت اسلامی که بخاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه های مختلف بخصوص معادن و صنایع،  تلاش مینماید، نباید اجازه بدهد که این قراردادها مانند گذشته وسیله ایی برای غارت دارایی های ملی و ستم بر زحمتکشان گردد.

امارت اسلامی  درموقع عقد قراردادهای اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید منافع مردم و بهبود شرایط زنده گی کارگران را درنظرگرفته ؛ زمینه های ایمنی کار، بیمه های اجتماعی ، سرپناه برای کارگران ، فراهم نمودن خدمات بهداشتی از نوع حق بیمه های صحی، توزیع کوپون مواد ارتزاقی ، تعلیمات مسلکی  را فراهم نموده ،  خواست ها و نظریات نهادهای  صنفی کارگران را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

کارگران و زحمتکشان افغان ،

 بنابردلیل های معین اقتصادی و امنیتی چند دهه گذشته یک بخش قابل ملاحظه زحمتکشان کشورمجبوربه ترک وطن شده است . امروز یک رقم قابل ملاحظه این مهاجرین درشرایط نهایت دشوار کار و زنده گی نموده ، دربسا کشورها بخصوص درکشورهای همسایه با ظلم ، ستم و استثمار بی رحمانه روبرو هستند. نیروی کار ارزان این هموطنان زحمتکش ما بی رحمانه توسط صاحبان سرمایه مورد چپاول قرار میگیرد. ما از جامعه جهانی درخواست مینماییم تا این وضع درد بار مهاجر افغان را مورد توجه قرارداده ، و برای پایان دادن به این وضع غیرانسانی  تلاش نمایند. در آنکشور هاییکه جنبش های کارگری و سندیکایی فعل بوده و در دفاع از منافع زحمتکشان میکوشند لازم است تا کارگران مهاجر افغان به این جنبش ها پیوسته و برای حق کار،  مزد مساوی در برابر کار مساوی ،کاهش ساعات کار، همبستگی بین المللی و ضدیت با جنگ و میلتاریزم یکجا با صف نیرومند جنبش سندیکایی و سیاسی همراه شده ، و ازحاشیه زنده گی اجتماعی به متن آن داخل گردند.

با درنظر داشت کمیت بزرگ و روبه افزایش مهاجرافغان درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، به اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان در برون از کشور وظیفه سپرده میشود تا درکمک و یاری به جامعه مهاجر افغان  و دفاع از حقوق و منافع شان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند.

 

گرامی باد اول می روزجهانی کارگر، روز تجدید پیمان برای رسیدن به اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان جهان!

افتخار به کارگران آگاه و پرتلاش وطن !

سربلند باد زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

زندگی سازمانی

کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی ربع سوم کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱...
گزارشی از اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ...
گزارش جلسه کمیته حزبی ایالت نوردرین وستفلن ـ المان جلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفالن ، حزب آبادی افغانستان  بر...
جلسه هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان برپا شد جلسه نوبتی هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستا...
جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان دایرشد...
جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان دایرشد     بروزشنبه ۳ جون ۲۰۲۳ میلادی جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان   با تاثرو اندوه فراوان از وفات مادر مهربان رفیق میرسلام ساپی و محترم دگروال محمد کبیر...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان با اندوه فراوان ازمرگ نابهنگام و زودرس حمید حسین ساحل ، فرزند رفیق هادی جنگیالی بشرمل ا...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان با تاثروتالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق نورمنگل، یکی ا...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نور منگل...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نور منگل   با درد و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که رفیق نورمنگل ،...
رفیق نورمنگل به ابدیت پیوست...
رفیق نورمنگل به ابدیت پیوست !   رفیق نورمنگل شخصیت با متانت ، خوش برخورد ، صمیمی و پابند به آرمانهای عدالت اجتماعی و...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

درنگی براظهارت وزیرخارجه و صدراعظم سرپرست پاکستان...
  درنگی براظهارت وزیرخارجه و صدراعظم سرپرست پاکستان *         محمد ولی امریکا و پاکستان مشترکآ پنجاه سال عاملین ب...
اجلاس تاریخی سران « گروه ۷۷ + چین » در هاوانا...
  در اخیر هفته گذشته  نشست سران « گروه ۷۷ + چین » به عنوان بزرگ ترین ایتلاف کشورهای درحال رشدبا حضور بیش از ۱۳۴ کشور...
پنجاه سال از کودتای چیلی: یادبود و درس‌ها...
۵۰ سال از کودتای چیلی: یادبود و درس‌ها   نوشته وزیر امور خارجه روسیه سرگیی لاوروف   پنجاه سال پیش، در ۱۱ سپتامبر ۱...
روزهای خونین یازده ام سپتامبر...
روزهای خونین یازده ام سپتامبر: خلق متحد هرگز شکست نخواهد خورد !      پنجاه سال پیش در یازده ام سپتامبر ۱۹۷۳ ترسای...
درغرب افریقا چه می‌ گذرد؟...
درغرب افریقا چه می‌ گذرد؟     بورکینافاسو و مالی چهارمین و سومین تولید کننده بزرگ طلا همراه با ذخایر فراوان مس و دیگر...
عربستان سعودی و امارات متحده عربی از پیوستن به بریکس چه انگیزه هایی دارند؟...
عربستان سعودی و امارات متحده عربی از پیوستن به بریکس چه انگیزه هایی دارند؟   بعد از مدت‌ها انتظار برای عضویت اعضای ج...
برگهایی از تاریخ مبارزات استقلال طلبانه مردم افغانستان...
 برگهایی از تاریخ مبارزات استقلال طلبانه مردم افغانستان « درتاریخ معاصر افغانستان روزهای روشن و تاریک ، روزهای فتح و...
به بهانه ۱۰۴ مین سالگرد استرداد استقلال کشور...
به بهانه ۱۰۴ مین سالگرد استرداد استقلال کشور: " اطفال تان را به مکتب بفرستید و ثروت تان را در تعلیم و تربیه فرزندان ت...
امریکا بزرگترین عامل بی ثبات کننده در جهان...
امریکا بزرگترین عامل بی ثبات کننده در جهان وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین در ابتدای سفر خود به سنگاپور، مال...
افغان‌ ستیزی: نژادپرستی یا تبعیض؟...
  از زنده گی پردرد مهاجر افغان در جمهوری اسلامی ایران :   م. روغنی     شوربختانه یکی از ویژه گی...

دیدگاه

«جغرافیای سیاسی» افغانستان...
«جغرافیای سیاسی» افغانستان   میرعنایت الله سادات  ژیوپولیتیک ازترکیب دو کلمه ، یکی ژیو( زمین یا جغرافیه) ودیگری پول...
امارت اسلامی و بحث های حقوقی...
امارت اسلامی و بحث های حقوقی محمد ولی امارت اسلامی پا به سه سالگی گذاشت اما بحث های حقوقی تکمیل ناشده هنوز جریان دار...
حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان...
حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان انور متین حل وفصل مسایل سیاسی افغانستان مستلزم نقشه راه  و رویکرد مشترک جامعه جهانی تح...
غوغای مطبوعاتی درمورد فرضیت علم...
غوغای مطبوعاتی درمورد فرضیت علم   محمد ولی   غوغایی در مطبوعات در مورد فرضیت علم پس از ان برپا شد که یکی از مقامات...
درنگی برذخایر فلز لیتیوم در افغانستان...
 درنگی بر ذخایر فلز لیتیوم در افغانستان   فرستنده :عبدالرحمن صدری   لیتیوم یک فلز نقره یی دارای وزن سبک است که در...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور :   محمد ولی   از تبعات نامیمون اشعال بیست ساله افغانستان یکی هم‌هجوم فرهن...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه   روزنامه گرانما هنگامی‌ که میان راست چیلی و راست افراطی که زیربنا اش در سال ‌های دراز د...

فرهنگی و اجتماعی

بیاد رازق فانی...
 دو سروده ایی از رازق فانی بال سحر این شب ز بخت کیست که فردا نمی شود بال سحر که بسته که پیدا نمی شود ای دل صبور...
من مجازات می ­‌خواهم...
من مجازات می­‌ خواهم! آن­‌ها تفنگ­‌ های پر از باروت را آوردند آنان دستور این کشتار وحشیانه را صادر کردند آن­‌ها این...
مبارزه زنان وقتی به پیروزی خواهد رسید که وحدت و اتحاد شعار اساسی آن باشد...
« مبارزه زنان وقتی به پیروزی خواهد رسید که وحدت و اتحاد شعار اساسی آن باشد ! » ( اناهیتا راتب زاد )     در روزگاری...
خانم نسیمه رزمیار بحیث معاون اول حزب سوسیال دموکرات فنلند انتخاب گردید...
خانم نسیمه رزمیار بحیث معاون اول حزب سوسیال دموکرات فنلند انتخاب گردید   نسیم سحر حزب سوسیال دموکرات فنلند (SDP ) د...
  پیام شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت یکصدوچهارمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان   ۲۸اسد امسال مطابق نزدهم اگست ترسای...
استقلال...
د افغانستان د خپلواکی د بیرته اخیستلو د ۱۰۴ کلیزي په مناسبات   لکه د ناوی پرمخ چی خط او خال ښه ښکاری وطنه داسی دی ن...
خلق اراآنه لرکونی مناسبتی بیلن...
خلق اراآنه لرکونی مناسبتی بیلن   اۉزینگیزگه اَولا اۉرگتدینگیز! سۉنگره مېنی یکّه تشله ب کېتدینگیز! قپ-قرانغوبۉلدی عا...
ذله ام...
ذله ام   ذله ام از وحشت شب های تار از نمای آسمان پر غبار ذله ام من از سکوت کوچه ها از سکوت کوچه های بی بهار ذله...
«د اوديپ افسانه او زموږ «مور وطن...
د اوديپ افسانه او زموږ « مور وطن »   محمد اکبر کرگر دا څو ورځي مې د چک دمشهور ليکوال ميلان کوندرا يو اثر « هستۍ با...
تاچ فقید ، آزادیخواه بزرگ را گرامی میداریم...
تاچ فقید ، آزادیخواه بزرگ را گرامی میداریم !   میرعبدالواحد سادات در ادامه گرامیداشت از پدران  معنوی ما ، امروز به...
آهای آینده گان...
راستی که در دوره تیره و تاری زنده گی می‌ کنم امروزه فقط حرف‌های احمقانه بی‌خطراند گره بر ابرو نداشتن، از بی ‌احساسی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد واصف باختری...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد واصف باختری   خبردرگذشت استاد واصف باختری شاعر، نویسنده و پژو...
زمـا وطنـه...
هم منظری هم کلاګانی هم یرجونه دي دغه زما د وطن غرونه دي دلته د جنک دلته د سولی مرچلونه دي دغه زما د وطن غرونه دي د...
نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان...
  نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان   اول جولای ۲۰۲۳ م   جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد! با تقدیم احترام فایقه...
د کونړ ولایت جغرافیایی موقعیت او پولی...
 د کونړ ولایت جغرافیایی موقعیت او پولی   میرسلام ساپی له کومه وخته چی د کافرستان په درو او سردرو کی د اسلام نفوذ او...
پیام تبریکی کمیته، کشوری المان حزب آبادی افغانستان بمناسبت فرارسیدن عید قربان   عید سعید قربان یا عید سعید اضحی یکی ا...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید الاضحی هموطنان گرامی! عید قربان یا عید سعیدالاضحی که...
پیام تبریکیه حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان   هموطنان گرانقدر ، فرارسیدن عید بزرگ را به همه دوستان ، هم...