کابل مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی

 

کارگران و زحتمکشان افغانستان ،

۱۱ثور ۱۳۹۸ خورشیدی  برابر است با اول ماه می ، روز جهانی کارگر.

حزب آبادی افغانستان فرارسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر را به کارگران و همه زحمتکشان کشور تبریک گفته ، و بزرگداشت این روز تاریخی را ارج می گذارد.

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته راه عدالت، دموکراسی ، ترقی و برابری که اول ماه می بخاطر زرم و پیکار برحق آنها به « روزجهانی کارگر»  نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جایگاه رفیعی دارد،  ازاین روز تجلیل به عمل آورده، و دربرابرمبارزات و جانفشانی های کارگران و زحمتکشان کشور بخاطر دموکراسی ، پیشرفت،عدالت اجتماعی ، دفاع جانبازانه از فابریکه و موسسات تولیدی ، شرف و ناموس میهن و مردم سرتعظیم فرود می آوریم.

هممیهنان گرامی ،

‫ امسال کارگران و زحمتکشان کشور ما درحالی به استقبال از روزجهانی کارگر می روند، که کشور ما دریکی ازدشوار ترین دوران اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی به سر می برد.  در کنگره ماه اسد ۱۳۹۷ حزب ما ریشه های این ناهنجاری و شرایط دردبار برای اکثریت مطلق مردم افغانستان را چنین برجسته ساخت: « ...مداخلات برخی کشورهای جهان ، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت دربرابرمداخلات بیگانه....» 

حزب آبادی افغانستان معتقد است که « نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است.» ( برنامه عمل حزب ، مصوب کنگره ماه اسد )

این سیاست های مخالف با منافع مردم و میهن باعث شده است که امروز افغانستان به ناامن ترین، عقب مانده  ترین، فاسدترین ، فقیرترین کشوردر جهان تبدیل شده، و اکثریت زحمتکشان کشور در وضع اقتصادی و اجتماعی دردبار درخط زیرفقر، در بند زورگویی ، بی قانونی ، بهره کشی و استثمار بی حد بسر ببرند. ادامه جنگ تحمیلی از خارج و همراهی گروه های مافیایی از دورن و برون حاکمیت با آن ، باعث افرایش بحران مزمن اقتصادی ـ اجتماعی شده که بار اصلی این وضع را لایه های ناتوان و زحمتکش مردم به شانه می کشند.درهمین چند سال اخیر ما شاهد هستیم که افزایش درمیزان تورم و کاهش درسطح حجم و ارزش تولیدات داخلی زمینه ساز بلند رفتن کرایه سرپناه ، افزایش سرسام آورقیمت مواد خوراکه، پوشاک ، ترانسپورت ، خدمات صحی ، تعلیم و تربیت ، خدمات مخابراتی و ...  شده است. این وضع دردباردر شرایطی بر کارگران ولایه های ناتوان شهر و ده تحمیل شد که سالیانه میلیارد ها دالربنام « کمک جهانی» به افغانستان اختصاص داده می شود.

 با آنکه درسالهای  گذشته در بخش های مهم حیات اجتماعی قوانین و نورم های مدنی وضع گردید، ولی در نتیجه جنگ تحمیلی وهمراهی گروه های غارت گر داخلی با جنگ افروزان،  این قوانین فقط در بخش های تطبیق میشود که منافع گروه های حاکم مافیایی و متحدین جهانی شانرا تضمین مینماید. روزی نیست که ما شاهد ترور، مرگ و میرکارگران معادن ، کشته شدن ، زجروشکنجه کارگران صنایع و ساختمان ، کارگران ترانسپورت ، کارگران عرصه زراعت و کارمندان خدماتی نباشیم. همین چند هفته پیشتر ما شاهد خبر دردبارکشته شدن چند کارگرشریف درمعدن زغال سنگ دره صوف بودیم که درتحت شرایط رقتبار و ضد انسانی بدون ایمنی کار ، دستمزد عادلانه و شرایط زنده گی انسانی  جان های شیرین شان را از دست دادند.

کارگران و زحمتکشان کشور !

کارگران و عدالت دوستان افغانستان طی سال متمادی ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را ازحاکمان طلب کرده ، و برای ایجاد جامعه ای با معیارهای عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند. خوشبختانه جنبش كارگری جوان کشورازهمان روزهای نخست پیدایش خود در ده چهل و پنجاه خورشیدی پیوند تنگاتنگی را با جنبش عمومی دموکراتیک وجریان های سیاسی ایجاد نموده، و با این جنبش و خواست های عادلانه و برحق آن همراه شدند. با آنکه فعالین و رهروان جنبش کارگری و سنديكايی جوان کشور مدام در معرض تهدید و دستگیری رژیم های حاکم قرارداشته و مورد پیگرد ، بازجویی ، شکنجه  و محدودیت های قانونی قرارمیگرفتند، با انهم آنها هیچگاهی از مبارزه در راه خواست های صنفی و سیاسی فروگذاشت نکردند.

وقتی درسال ۱۳۵۸ خورشیدی سازمان اتحاديه های صنفی افغانستان منحیث یک سازمان رسمی و قانونی پا به فعالیت گذاشت، توانست درمدت کوتاهی  در بيش از ۱۷۰۰ واحد اولیه نزدیک به  يكصدو نود هزار کارگر وکارمند را در رده های خود بسیج ، و در همه سیاستگذاری های مربوط به حقوق کار و کارگر از زحمتکشان کشور نماینده گی شایسته نماید.

استفاده ازاندوخته های بزرگ جنبش کارگری کشور، ما را در تلاش بخاطر دسترسی به حق کار، فعالیت سیاسی و صنفی ، تحقق اصول و احکام قوانین کار و مسایل مربوط  به ایمنی ، صحت ، معلولیت ، حقوق تقاعد و...کمک می نماید.

کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز!
سرنوشت و آینده جنبش کارگری ـ سندیکایی در افغانستان نمی تواند از مبارزات دموکراتیک و آزادی ‌خواهانه مردم جدا باشد. پیوند با نیروی های دادخواه ، ضد استبدادی و تحول پسند  در راه پایان بخشیدن به جنگ و بیداد از اصلی ‌ترین و فوری ‌ترین وظیفه های جنبش کارگری- سندیکایی کشور به شمار می ‌آید. برای همین هم حزب ما با صراحت مساله « دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها » را در دستور کارخود قرارداده است. ما همصدا با کارگران کشور خواستار تامین امنیت شغلی کارگران ، حقوق و بیمه بیکاری، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین کامل و بی قید و شرط برابری حقوق زنان و مردان درتمامی عرصه های زنده گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانواده گی، ممنوعیت کارکودکان و تطبیق قوانین مربوط به لغو کارکودکان هستیم.

حزب آبادی افغانستان که دلیل افزایش فقر، فلاکت ، بیکاری و شکاف اجتماعی را ناشی از اجرای سیاست های غیرمسولانه دولت ، تحمیل و ادامه جنگ ویرانگر، آزادسازی قیمت ها ، گسترش خصوصی سازی برمبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و نبود یک برنامه روشن و آینده نگر برای رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه می داند ، به این باور است که آینده  تحولات اجتماعی و اقتصادی درکشور و سرنوشت نسل های بعدی به عمل مشترک و منسجم نیروهای هوادار مردم وابسته میباشد. حزب ما  برای جلوگیری از تداوم وضعیت کنونی یعنی تداوم فقر، بی حقوقی، ناامنی، جنگ و جولان هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی ، زن ستیز و ناسازگار

 با پیشرفت و عدالت « ... نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز میسازد. » ـ برنامه عمل حزب آبادی افغانستان ـ

کارگران و زحمتکشان میهن !

وضع جانکاه موجود را باید تغیرداد. این خواست فقط در نتیجه مبارزه متشکل و اگاهانه سیاسی و صنفی می تواند جامعه عمل بپوشد. بیایید صفوف تانرا بدور نهادهای صنفی و سیاسی فشرده تر بسازید و جنبش دموکراتیک و مردمی کشور را یاری رسانید.

در حالی که  به مناسبت روزجهانی کارگر به کارگران و زحمتکشان کشور درود می ‌فرستیم ، حمایت و جانبداری خود را ازخواست ها ومبارزات  برحق تان بخاطر صلح، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دموکراسی اعلام می داریم.

 

فرخنده باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری افغانستان !
پیروز باد مبارزات  کارگران و زحمتکشان کشور در راه رهایی از ستم  و بیداد ، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی!
 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

زندگی سازمانی

تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبا...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »     هموطنان عزیز! با تاثرفراوان اطلاع...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان...
 پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان   بنام خداوند جان و خرد هموطنان آزادی دوس...   هموطنان عزیز ، استقلال افغانستان در شرایط تازه ملی و جهانی در حالی بدست آمد که جنبش های مشروطه خواهی حصول استقلال...
پیام  دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی   بسم الله الرحمن الرحیم رفقا ، دوستان وهممیهنان عزی...
تدویرهفتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۹ جولای ۲۰۱۹ هفتمین دور اجلاس کمسیون ت...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

 مراسم خاک سپاری داکتر ببرک ارغند   پری ارغند همسر، شمس ارغند پسر ، هیلی ارغند علوی ، اناهیتا ارغند جمال، مریم ارغند...
پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات المناک داکتر ببرک ارغند     با تاثر و اندوه فراوان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق نوراحمد پیمان عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغان...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ  اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۰۶۰۶    ...
اعلان فاتحه احمد ضیا آزادزوی...
اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۹۰۵  ...

شعر در بامداد

واسوخت ميهنى...
با الهام از سروده زیبای استاد شيرين سخن ميرغلام حضرت شایق جمال ( واعظى )  بنام « واسوخت عشقى»* واسوخت ميهنى اى ميه...
خـوب وینـم ‎...
           خـوب وینـم ‎         ( خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا ‎ پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه)* ‎نا...
هفت وهشت ثور...
هفت وهشت ثور صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها که مثلش نیست در تاریخ آزادیـی ملت ها هر آنچه بود دستآورد عالی هفت...
سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...

سیاسی

مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها...
به پیشوازوتجلیل از یکصد سالگی استقلال افغانستان: مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها ع. بصیر دهـزاد م...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ...
دافغانستان د خپلواکی دبیرته اخیستلو د ورځی په وياړ   دوکتور حبیب منګل د زمری دمیاستی ۲۸ دګران هیواد افغانستان دخپلو...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت...
صد سالگی استقلال وغفلت زده گی ملت   محمد ولی   طی صد سال اخیر نقشه کشورها تغیر کرد، دو جنگ مهیب جهانی اروپا را با...
امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان...
 امریکا در هیبت « ترامپیزم  » درگیر جنگ با جهان  اردشیر ز.قنواتی ایالات متحده امریکا هنوز بزرگترین قدرت اقتصادی و نظ...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه...
اولین نظام جمهوری در افغانستان و پایان سلطنت چهل ساله محمدظاهرشاه  میرمحمدشاه رفیعی  ۲۶سرطان۱۳۹۸مصادف بود با چهل وشش...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است...
مواد سوخت شعله های جنگ مردم افغانستان است آیا صلح امید است یا آرمان! علی رستمی مدت چهل سال از جنگ های خانمانسوز تجا...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف...
ملاک حقیقت عمل است نه حرف دردمند  محمد اشرف غنی در دیداری که بتاریخ ۶ الی ۷ سرطان سال ۱۳۹۸ با سران دولت پاکستان داشت...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی...
شباهت های ماموریت صلح خلیلزاد با شوارد نادزی، صلح خواهد آمد؟   عبدالاحمد فیض افغانستان ازمعدود کشورهای است که بیشتر...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*   دیپلوم انجینر عمر محسن زاده هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان...
مقابله با پلان هاى سوپرشيطانى پاکستان   میرعبدالواحد سادات پرداختن دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب مينمايد تا اين...

دیدگاه

صلح واقعی وعادلانه  در افغانستان  مستلزم اتحاد وهمبستگی ملی و ضمانت بین المللی میباشد...
صلح واقعی وعادلانه  در افغانستان  مستلزم اتحاد وهمبستگی ملی و ضمانت بین المللی میباشد     عبدالوکیل کوچی   افغانس...
مروری به اصلاحات غازی امان الله خان...
مروری به اصلاحات غازی امان الله خان   دردمند سعدیا مــرد نیکــو نام نمیـرد هرگــز مرده آنست که نامش به نیکویی نبرن...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند...
جنگ و تروریزم را با دموکراسی درآمیختند  نباید صلح و دموکراسی را در تقابل قرار دهند محمد ولی آوازه چنین است که امریک...
نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن...
  نقش منطقوی  سازمان همکاری های شانگهای و نزدهمین اجلاس آن   داکترعبدالرشید جانباز سازمان همکاری‌های شانگهای یا ( Sh...
بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹...
 بمناسبت صدمین سالگرد استقلال، ۱۹۱۹-۲۰۱۹   احسان واصل کتاب « گزارش سفراعلحضرت امان الله خان به اروپا  »  که از نوامب...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی ( قسمت سوم وچهارم)   علی رستمی  همانطوریکه جامعه مدنی دراوج نظام سرمایداری  بوجود آمد...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟   عبدالاحمد فیض   طرح امریکایی صلح با جنبش طالبان با گشایش باب تفاهم ودیالوگ ای...

فرهنگی و اجتماعی

پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق داکتر ببرک ارغند...
پیام تسلیت دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق داکتر ببرک ارغند   افغانستان- کابل ۳۱ اسد...
به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن...
به گرامیداشت ازروزاستقلال وطن عبدالاحمد فیض آزادی و آزاد منشی دو واژه زیباست که با نام رزمنده گان ملی وهزاران سپاهی...
اشـرف مخـلوقـاته...
                  اشـرف مخـلوقـاته اشرف مخلوقاته اور دې بل کړ هرې خواته اشرف مخلوقاته وطن پکې ایرې شو له دروا...
                             اخـتـر تـه ځه اختره ځه مونږه اختر لیدلی نه دی غیر له ترگمیو موږ سهار لیدلی نه دی جنک پسی...
رویـای عیــد...
رویـای عیــد   کجا عید است ، کجاعید است؟ کجا تحسین وتمجید است بجز کشتارخون آتش مرگ وعزاداری وطن درپرتگاه مهلک وتهدی...
ســور اخـتــر...
ســور اخـتــر   بیا موسم د قربانۍ دی،بیا غوڅ شوی د چا سر دی بیا د چا پر کاله ویر دی،بیا د چا پر کور اختر دی دا زما...
استـقـلال...
  استـقـلال   ترا یک قرن پیش ازمن مرا صـد سال بعد از تـو ترا بر جنگ استقلال مرا بر جنگ استبداد ترا بر ضد استعما...
به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور...
درس هایی از تاریخ کشور :   به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور     محمد ولی   ( بخش دوم ) اما ضلع روحا...
معلم تابش جاودانگی هاست...
 معلم تابش جاودانگی هاست   در پرورش جسم  پدر نانم   داد درس  معلم   پرورش جانم  داد درعرصه عشق خردعلم وکمال احساس غ...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان...
به پیشواز صدمین سالگرد فروریزی اولین حلقه استعمار انگلیس درجهان ( استرداد استقلال افغانستان)   محـمـد ولـی دوجنبش چ...
کتاب و جوانان...
کتاب و جوانان   روزبه تاریخ سوم ثور ۱۳۹۸ خورشیدی مصادف بود با روز بین المللی کتاب . ازاین روز در تمام کشورهای جهان...
بازگشـت بـه خــود...
  بازگشـت بـه خــود   گیرم شعار ناب تو الله اکبر است اما چه سود از آنکه دلت مثل کافر است گیرم که ریش وسبحه ز آداب...
کـابـل...
  کـابـل بيا ژړا ده د کابل هره کوڅه کې واويلا ده د کابل هـره کوڅه کې يزيدانو هــره خوا تورې اېستلي کربلا ده ، د کابل...
چگونگی زرع پسته در افغانستان...
   چگونگی زرع پسته در افغانستان      کریم پوپل پسته که نام علمی آن ( Pistacia vera  ) است در کشورهای سوریه ترکیه ایر...
آه، مـا الاغ هـا...
  آه، مـا الاغ هـا     طنزی از عزیز نسین   آه، ما! ما الاغ ها! … ما جماعتِ الاغ ها سابق بر اینْ درست مثل...
نقل قول ها ویادداشت های ازعلامه فیض محمد کاتب...
فیض محمدکاتب (۱۲۷۹-۱۳۴۹ ق) شخصیت فاضل ودانشمند کشوردراواخر قرن نزدهم دردستگاه سلطنت امیرعبدالرحمن بکار کتابت آغاز نمود...
همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال...
پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال   « همه در دفاع از حقوق اطفال و...
تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟...
  تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟ حرمت كنيم و هم كرم، كه كام تو شيرين كنم تا كه زنى به فرق من، مى زنم هى به فر...