کابل مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی

 

کارگران و زحتمکشان افغانستان ،

۱۱ثور ۱۳۹۸ خورشیدی  برابر است با اول ماه می ، روز جهانی کارگر.

حزب آبادی افغانستان فرارسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر را به کارگران و همه زحمتکشان کشور تبریک گفته ، و بزرگداشت این روز تاریخی را ارج می گذارد.

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته راه عدالت، دموکراسی ، ترقی و برابری که اول ماه می بخاطر زرم و پیکار برحق آنها به « روزجهانی کارگر»  نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جایگاه رفیعی دارد،  ازاین روز تجلیل به عمل آورده، و دربرابرمبارزات و جانفشانی های کارگران و زحمتکشان کشور بخاطر دموکراسی ، پیشرفت،عدالت اجتماعی ، دفاع جانبازانه از فابریکه و موسسات تولیدی ، شرف و ناموس میهن و مردم سرتعظیم فرود می آوریم.

هممیهنان گرامی ،

‫ امسال کارگران و زحمتکشان کشور ما درحالی به استقبال از روزجهانی کارگر می روند، که کشور ما دریکی ازدشوار ترین دوران اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی به سر می برد.  در کنگره ماه اسد ۱۳۹۷ حزب ما ریشه های این ناهنجاری و شرایط دردبار برای اکثریت مطلق مردم افغانستان را چنین برجسته ساخت: « ...مداخلات برخی کشورهای جهان ، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت دربرابرمداخلات بیگانه....» 

حزب آبادی افغانستان معتقد است که « نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است.» ( برنامه عمل حزب ، مصوب کنگره ماه اسد )

این سیاست های مخالف با منافع مردم و میهن باعث شده است که امروز افغانستان به ناامن ترین، عقب مانده  ترین، فاسدترین ، فقیرترین کشوردر جهان تبدیل شده، و اکثریت زحمتکشان کشور در وضع اقتصادی و اجتماعی دردبار درخط زیرفقر، در بند زورگویی ، بی قانونی ، بهره کشی و استثمار بی حد بسر ببرند. ادامه جنگ تحمیلی از خارج و همراهی گروه های مافیایی از دورن و برون حاکمیت با آن ، باعث افرایش بحران مزمن اقتصادی ـ اجتماعی شده که بار اصلی این وضع را لایه های ناتوان و زحمتکش مردم به شانه می کشند.درهمین چند سال اخیر ما شاهد هستیم که افزایش درمیزان تورم و کاهش درسطح حجم و ارزش تولیدات داخلی زمینه ساز بلند رفتن کرایه سرپناه ، افزایش سرسام آورقیمت مواد خوراکه، پوشاک ، ترانسپورت ، خدمات صحی ، تعلیم و تربیت ، خدمات مخابراتی و ...  شده است. این وضع دردباردر شرایطی بر کارگران ولایه های ناتوان شهر و ده تحمیل شد که سالیانه میلیارد ها دالربنام « کمک جهانی» به افغانستان اختصاص داده می شود.

 با آنکه درسالهای  گذشته در بخش های مهم حیات اجتماعی قوانین و نورم های مدنی وضع گردید، ولی در نتیجه جنگ تحمیلی وهمراهی گروه های غارت گر داخلی با جنگ افروزان،  این قوانین فقط در بخش های تطبیق میشود که منافع گروه های حاکم مافیایی و متحدین جهانی شانرا تضمین مینماید. روزی نیست که ما شاهد ترور، مرگ و میرکارگران معادن ، کشته شدن ، زجروشکنجه کارگران صنایع و ساختمان ، کارگران ترانسپورت ، کارگران عرصه زراعت و کارمندان خدماتی نباشیم. همین چند هفته پیشتر ما شاهد خبر دردبارکشته شدن چند کارگرشریف درمعدن زغال سنگ دره صوف بودیم که درتحت شرایط رقتبار و ضد انسانی بدون ایمنی کار ، دستمزد عادلانه و شرایط زنده گی انسانی  جان های شیرین شان را از دست دادند.

کارگران و زحمتکشان کشور !

کارگران و عدالت دوستان افغانستان طی سال متمادی ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را ازحاکمان طلب کرده ، و برای ایجاد جامعه ای با معیارهای عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند. خوشبختانه جنبش كارگری جوان کشورازهمان روزهای نخست پیدایش خود در ده چهل و پنجاه خورشیدی پیوند تنگاتنگی را با جنبش عمومی دموکراتیک وجریان های سیاسی ایجاد نموده، و با این جنبش و خواست های عادلانه و برحق آن همراه شدند. با آنکه فعالین و رهروان جنبش کارگری و سنديكايی جوان کشور مدام در معرض تهدید و دستگیری رژیم های حاکم قرارداشته و مورد پیگرد ، بازجویی ، شکنجه  و محدودیت های قانونی قرارمیگرفتند، با انهم آنها هیچگاهی از مبارزه در راه خواست های صنفی و سیاسی فروگذاشت نکردند.

وقتی درسال ۱۳۵۸ خورشیدی سازمان اتحاديه های صنفی افغانستان منحیث یک سازمان رسمی و قانونی پا به فعالیت گذاشت، توانست درمدت کوتاهی  در بيش از ۱۷۰۰ واحد اولیه نزدیک به  يكصدو نود هزار کارگر وکارمند را در رده های خود بسیج ، و در همه سیاستگذاری های مربوط به حقوق کار و کارگر از زحمتکشان کشور نماینده گی شایسته نماید.

استفاده ازاندوخته های بزرگ جنبش کارگری کشور، ما را در تلاش بخاطر دسترسی به حق کار، فعالیت سیاسی و صنفی ، تحقق اصول و احکام قوانین کار و مسایل مربوط  به ایمنی ، صحت ، معلولیت ، حقوق تقاعد و...کمک می نماید.

کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز!
سرنوشت و آینده جنبش کارگری ـ سندیکایی در افغانستان نمی تواند از مبارزات دموکراتیک و آزادی ‌خواهانه مردم جدا باشد. پیوند با نیروی های دادخواه ، ضد استبدادی و تحول پسند  در راه پایان بخشیدن به جنگ و بیداد از اصلی ‌ترین و فوری ‌ترین وظیفه های جنبش کارگری- سندیکایی کشور به شمار می ‌آید. برای همین هم حزب ما با صراحت مساله « دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها » را در دستور کارخود قرارداده است. ما همصدا با کارگران کشور خواستار تامین امنیت شغلی کارگران ، حقوق و بیمه بیکاری، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین کامل و بی قید و شرط برابری حقوق زنان و مردان درتمامی عرصه های زنده گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانواده گی، ممنوعیت کارکودکان و تطبیق قوانین مربوط به لغو کارکودکان هستیم.

حزب آبادی افغانستان که دلیل افزایش فقر، فلاکت ، بیکاری و شکاف اجتماعی را ناشی از اجرای سیاست های غیرمسولانه دولت ، تحمیل و ادامه جنگ ویرانگر، آزادسازی قیمت ها ، گسترش خصوصی سازی برمبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و نبود یک برنامه روشن و آینده نگر برای رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه می داند ، به این باور است که آینده  تحولات اجتماعی و اقتصادی درکشور و سرنوشت نسل های بعدی به عمل مشترک و منسجم نیروهای هوادار مردم وابسته میباشد. حزب ما  برای جلوگیری از تداوم وضعیت کنونی یعنی تداوم فقر، بی حقوقی، ناامنی، جنگ و جولان هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی ، زن ستیز و ناسازگار

 با پیشرفت و عدالت « ... نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز میسازد. » ـ برنامه عمل حزب آبادی افغانستان ـ

کارگران و زحمتکشان میهن !

وضع جانکاه موجود را باید تغیرداد. این خواست فقط در نتیجه مبارزه متشکل و اگاهانه سیاسی و صنفی می تواند جامعه عمل بپوشد. بیایید صفوف تانرا بدور نهادهای صنفی و سیاسی فشرده تر بسازید و جنبش دموکراتیک و مردمی کشور را یاری رسانید.

در حالی که  به مناسبت روزجهانی کارگر به کارگران و زحمتکشان کشور درود می ‌فرستیم ، حمایت و جانبداری خود را ازخواست ها ومبارزات  برحق تان بخاطر صلح، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دموکراسی اعلام می داریم.

 

فرخنده باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری افغانستان !
پیروز باد مبارزات  کارگران و زحمتکشان کشور در راه رهایی از ستم  و بیداد ، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی!
 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

زندگی سازمانی

گزارش جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان   جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردی...
جلسه شورای ایالتی نورد راین وستفلن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر گردید   در دستورکار این جلسه حضوری  ک...
کنفرانس حضوری شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان...
کنفرانس حضوری شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان برگزارشد  بروز یکشنیه  ۱۲ می  سال روان ترسایی کنفرانس شورای کشوری...
برپایی نشست شورای ایالتی هسن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان مورخ ۱۲ می ۲۰۱۹  ترسایی ، ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر نشس...
تدویر کنفرانس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان                           کنفرانس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی اف...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب...
 اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم ف...
برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
 بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان    مقدمه : در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیش...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

 بازگشت همه به سوی اوست اعلان فوتی محمد کریم حنیف طهماس و دکتر احمد فرید طهماس برادران، رونا طهماس و روگل طهماس قطبی...
 اعلان جنازه و فاتحه دكتورعبدالفريد جوينده ، عبيد جوينده و زبير جوينده پسران . ماريه حميد دختر ، بشير حميد داماد ، عالي...
پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت رفیق داکتر پاینده محمد « فیض»   با دریغ فراوان که رفیق دیرینه و همراه خوب مان داک...

شعر در بامداد

هفت وهشت ثور...
هفت وهشت ثور صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها که مثلش نیست در تاریخ آزادیـی ملت ها هر آنچه بود دستآورد عالی هفت...
سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...

سیاسی

اتحادیه اقتصادی و یا اتحادیه اجتماعی، اروپا به کدام سو روان است ؟...
اتحادیه اقتصادی و یا اتحادیه اجتماعی، اروپا به کدام سو روان است ؟ دکتر اسد محسن زاده امروز ۲۳ ماه می با گشایش حوزه ه...
آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد ؟...
 در حاشیه رخداد های منطقه :  آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد ؟   و بازجنگ ‌افروزان در ایالات متحده سناریوی تهدی...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان بحران سرمایه‌ داری بریتانیا و کارزار حمله طبقه حاکم به جِرِمی کوربین       بریتانیاای...
گفت و گوی ویژه بامداد با رفیق صفت الله عملیار...
 گفت و گوی ویژه بامداد با رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول و رییس کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغان...
کارگران کتاب میخواهند...
کارگران کتاب میخواهند! اول ماه می وبازتاب آن در نساجی گلبهار           عبدالوکیل کوچی دستگاه نساجی گلبهار که در...
اول ماه می روز بین المللی کارگران و نماد جنبش جهانی طبقه کارگر...
اول ماه می روز بین المللی کارگران و نماد جنبش جهانی طبقه کارگر   عبدالوکیل کوچی روزا لوکزامبورگ می نوشت : آیده فرخنده...
نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولت های مدرن...
نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولت های مدرن  به استقبال اول می روزبین المللی طبقه کارگر علی رستمی اول می ، ا...
درحاشیه سفرعمران خان به تهران...
 درحاشیه سفرعمران خان به تهران :   نمایش دیپلوماسی بازنده اسلام آباد درتهران   گفته شده است که با حمایت ریاض ازاسلام‌...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی...
دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۱ )     دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده درجهان ما همه از...
اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح...
(متن دری) اعلامیه ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان درباره مذاکرات صلح       تفاهم بین...

دیدگاه

شکل گیری نخستین هسته های تمدن جهان در شرق...
  شکل گیری نخستین هسته های تمدن جهان در شرق علی رستمی ازانجایکه معلوم است ، انسانها سه دوران عمده توحش ، بربریت وتمد...
جریده پرچم  بازتاب  دهنده دوره از روشنگری و مبارزات اجتماعی طبقاتی...
جریده پرچم  بازتاب  دهنده دوره از روشنگری و مبارزات اجتماعی طبقاتی بصیر دهزاد جریان دموکراتیک خلق که در روشنی قانون...
د زبرځواکونو هدیره...
‎د زبرځواکونو هدیره ولی منگل ‎هغه جګړه ده چې د متحده ایالتونو لپاره د ‌‌‌‌‌‌ډالرو په یوې څيرې بوجۍ بدله شوې؛ دا هغه...
څوک سره وژني؟ ‎...
 څوک سره وژني؟ ‎   ولی منگل یو لوري د جګړې ګرمې لیکې ته په داسې حال کې ور دانګي چې سر ونه یې په ورغوو کې نیولي دي څو...
مبارزه سیاسی در بحبوحه چه باید کردها ونباید کردها...
 مبارزه سیاسی در بحبوحه چه باید کردها ونباید کردها    از چه باید کرد اگر یک راه حل پیدا نشد پس توجه در نبا ید  کردها...
زوایای معضله افغانستان و سوال جنگ و صلح...
زوایای معضله افغانستان و سوال جنگ و صلح یک تبصره سیاسی  بصیر دهزاد  مردم خسته از تداوم جنگ و خونریزی با  مذاکرات دو...
حماسه هفت ثورسال ۱۳۵۷خورشیدی...
حماسه هفت ثورسال ۱۳۵۷خورشیدی داکترآرین   قابل توجه نسل جوان میهن ما:  حماسه ای قیام مسلحانه هفتم ثور، حماسه ای رزم...

فرهنگی و اجتماعی

مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است...
 مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است                      عبدالوکیل کوچی         قبل از همه روزمادر را...
سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش...
سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش   امسال نیز بیش از ۱۲۰ هزار باشنده  شهر ویانا ، ازهرگوشه و کنار شهر ر...
سرود کارگر...
سرود کارگر کارگر کارم و بازوی توا نای وطن جانم فدای وطن بزرگرم خادم نان آور کارای وطن جانم فدای وطن درپیُ مزرعه م...
شعری برای کارگر...
شعری برای کارگر   جشن اول می روز همبستگی كارگران جهانخواستم شعری برایت بگویم کارگرشعری از پر پینه دستت،شعری از پر کینه...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر...
  کابل مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی   کارگران و زحتمکشان افغانستان ، ۱۱ثور ۱۳۹۸ خورشیدی  برابر است با اول ماه می ، روز...
برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان...
برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان  گزارشگر: یاسمین همسنگر  بروز ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی  بنا به فراخوان...
اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان...
 اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان   زرغونه ولى تجليل از هشتم مارچ روز همبستگى بين المللى زنان ج...
به مناسبت آغاز هفتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان»...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت آغاز هفتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان»   رفقای ارجمند و گرامی! ر...
سوله او د بالامرغاب جنګ...
سوله او د بالامرغاب جنګ سوله آوازه ده خو جګړه په اوږدیدو ښکاري خدا زده که سهارشی زر دا شپه په اوږدیدو ښکاري ډیره م...
هصدایی با زنان رنجدیده کشورما افغانستان...
هصدایی با زنان رنجدیده کشورما افغانستان   نادیـه کــوچی زنان افغانستان در طول تاریخ بخاطر امرارحیات و فراهم آوری خوار...
نه کابل ماند و نه هم کابلى و...
  ببين « صايب » دمى آن  کابل  و دريا  و بازارش! که باز از سر شوى تو عاشق و از جان گرفتارش؟! همان کهسار و دامان اش  ب...
فراخوان همایش اروپایی زنان افغان در اروپا...
فراخوان همایش اروپایی زنان افغان در اروپا...
چهار بیتی های فلکلور...
  نه افغانی نه آلمانی مقامم نه کفر استم نه اسلام تمامم گل آلمانیم نشگفته بر لب که پژمردست افغانی کلامم * * *      بی...
پيام همبستگى...
پيام همبستگى   بيا كه ترك تعصب در اين ديار كنيم بيا كه ريشه  تبعييض را مهار كنيم بيا كه در ره خدمت به مادر ميهن تما...
د شنـې وږمــې غــزل...
د شنـې وږمــې غــزل د پسرلي د پښو پل يم ، ياره ومې لوله د شنې وږمې د خولې غزل يم ، ياره ومې لوله راويښومه د بيديا يخن...
 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  فراخوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان جنگ تحميلى بيشتر ازچهاردهه مصايب بزرگ را ب...
نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان...
نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان بهار آمد و گل ها شگفت و دل هـا شاد در اين زمان خجسته كسى ملــول مباد به بهاران بگير «...
بهار...
          آمد بهاروباغ تهی از جوانه است پژمرده نخل سبز چمن هرکرانه است کوچیده خیل شاد قناری زشهرما آواره هردیاری...