یادداشت مدیر مسوول « سایت بامداد »

 

مسوولین شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا ،

نویسنده گان وهمکاران گرانقدر تارنمای بامداد !

با ابراز سلام های گرم و بهترین تمنیات به اگاهی شما وهمه خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد میرسانم که با تقدیم استعفا نامه ای عنوانی دارالانشای محترم حزب آبادی افغانستان بتاریخ اول جنوری ۲۰۱۹ ترسایی به صورت رسمی از پیشبرد امور این ارگان نشراتی حزب آبادی کناره گیری نموده ام.

اینجانب از ۱۰ فبروری ۲۰۱۲ ترسایی منحیث ناظم ، و پس از فیصله کمیته اجراییه شورای اروپایی وقت ( ۹ نوامبر سال ۲۰۱۲ ترسایی ) و تصمیم  سه سال پیش دارلانشای حزب مبنی برعضویت در شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی دراروپا و مدیر مسوول بامداد ، وظیفه سردبیری« تارنمای بامداد » را به عهد داشته ، و درمدت بیش از ۶ سال تلاش نمودم تا با تکیه بر اصول و موازین حزبی ، دموکراسی ، آزادی عقیده و بیان ، صراحت لهجه ، تنوع دیدگاه ها ، وفاداری به اندیشه های عدالت اجتماعی ومنافع مردم این مسوولیت را ازپیش ببرم.

درهمین سالها بی برنامه گی و ضعف مدیریت پروبالش را بر سازمان اروپایی پهن نمود و این شورا  بجای اینکه  در راه سازوکار برای برای بهبود کار سیاسی و تقویت ساختارهای سازمانی  ، تامین روابط نزدیک با جامعه مهاجر افغانی در اروپا و سازمان ها و نهاد های دموکراتیک و ترقیخواه کشور های اروپایی  پای پیش میگذاشت، مصروف بگومگوهای بی پایان درون سازمانی، خود فرورفته گی خواب آلود و باز ایستاده گی توان فرسا گردید که عدم حضور در بیرون یکی از پیآمد های این وضع بود .

با تکیه براصول زرین دموکراسی درون حزبی ، من در همه ای این سالها با صراحت لهجه  و واقعگرایی ، درنوشته هایم درسایت بامداد ، نامه های جداگانه ازطریق شبکه های درون حزبی و در نشست های شورا ، ناسازگاری خود را با وضع موجود ابرازنموده ، وبخاطر اثرگزاری و افزایش نقش و اعتبار سازمان پیشنهادهای زیادی را پیشکش نموده ام که بیشتر رفقای سازمان با آن آشنایی دارند.

همین وضع برنامه های پیشنهادی  و طرح های مدیرمسوول سایت دربخش های مادی ، معنوی و نیروی کار نیز مورد حمایت و جانبداری عملی قرارنگرفت  و واکنش های منفی از ارتقا و غنامندی بیشتر تارنما جلوگیری نمود .

درچنین روزگار، درحد توان کوشیدم تا « تارنمای بامداد» را به بلندگوی اندیشه ها و دیدگاه های حزب و سازمان اروپایی آن ، جنبش ترقی خواهی و دادگستری کشور تبدیل نموده ، و سطح کمی و کیفی نشرات آنرا با مطالبات یک رسانه معیاری چپ دادخواه امروزین همخوان بسازم.

تهیه ، ویرایش و نشر نزدیک به ۷۰۰۰ خبر، گزارش ، نوشتارسیاسی و سروده های میهن پرستانه ، درباره زنده گی حزبی ، مسایل اندیشه وی ، رخدادهای سیاسی و فرهنگی کشور و جهان همخوان با معیارهای ژورنالیستی ، و به زبانهای های مختلف، توانست نگرش رهروان وعلاقمندان جنبش را به سوی خود بکشاند.

در جایگاه ارزشیابی فعالیت و کاروکرد دوره سردبیری ام باید با مناعت  و خوشنودی یادآورشوم که من دراین مدت ازاعتماد همه جانبه مسوولین شوراهای کشوری ، نویسنده گان عضو حزب، و همکاران و قلمبدستان غیروابسته به حزب از داخل و برون ازکشور، برخوردار بوده ؛ و آنها با دید فراخ ، همپشتی ، احترام متقابل و مهر بی پایان مرا دراین مسوولیت بزرگ  وتاریخی یار و مددگار بوده اند.

گستره همین جانبداری و حضور گسترده فرهنگیان و نویسنده گان متعهد کشور، بیانگر سطح پذیرش اندیشه ها  و خط نشراتی پیشکش شده در بامداد بوده وهمین دلیل آنرا مردم پسند ساخت.

برپایه داده های آماری شرکت انترنتی که بامداد از آن طریق فعالیت مینماید ، درسال ۲۰۱۷ ترسایی چند میلیون باربامداد درسراسر جهان باز شده ، و از داشته های آن بهره برده اند. این خود نشاندهنده  پرآوازه گی و جایگاه رفیع « تارنمای بامداد» درمیان رسانه های مجازی کشور و اعتبار سیاسی و مسلکی آن می باشد. 

چنان که دراستعفا نامه ام به دارلانشای محترم  حزب نوشتم ، این رسانه با اهمیت چپ ، روشنگر و دادخواه  دارای پوتنسیال بزرگی درامر روشنگری و رسانیدن صدا و خواست های حزب  و دادخواهان کشور درجامعه میباشد. باید ازاین پوتنسیال و ذخیره بزرگ ، به سود اماج های انسانی حزب وجنبش دادخواهی کشور استفاده گردد.

طوری که ازهمان روزنخست تعهد سپرده، و بارها تاکید نموده ام ، من ازکارکردهایم دراین دوره در برابرارگانهای « مشروع » حزب پاسخ ده می باشم.

دراین جا میخواهم تا سپاسمندی وامتنان خود را ازهمه همکاران و قلمبدستانی که درهمین دوره شش ساله، من و تارنمای خود شانرا حمایت و جانبداری نموده اند ابراز نمایم.

این سپاسمندی ام شامل حال رفقای که در رهبری حزب درداخل کشور و برون از آن، مرا در پیشبرد مسوولیت ام یاری رسانیده اند نیزمیگردد. 

با ستایش و قدردانی ازتلاش ها وابتکارات مدیران مسوول پیشتر ازخود ، برای مدیر مسوول بعدی و تیم کاری اش آرزوی پیروزی وموفقیت می نمایم.

امید آن دارم که مدیرمسوول بعدی با خرد ورزی  و احساس مسوولیت  دربرابر مردم ، جنبش دموکراتیک و دادخواه کشور خط رسالتمند نشراتی موجود را ادامه داده،  و دورازهرگونه واپسگرایی در اعتلا و ارتقا حرکت مردمی بخاطر دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم کند.

بادرودهای رفیقانه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده،عضو شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان 

 

زندگی سازمانی

برپایی جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان   جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد دا...
تدویر ششمین اجلاس کمیسیون تدارک شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان                               اجلاس ششمین دور...
گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان   جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷ شام روز پنجشنبه...
پیرامون نام حزب آبادی افغانستان   نام فـروردین نیــارد گل به  باغ شب نگردد روشن ازذکر چراغ «مولوی »   درباره نام و...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر شهرکابل ، جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی    هم میهنان مسلمان...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
برنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم برنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷     مقدمه...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ...
اعلان فاتحه بانو شهناز اورنگ  اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۲ـ ۰۶۰۶    ...
اعلان فاتحه احمد ضیا آزادزوی...
اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۹/۱ـ ۲۹۰۵  ...
پیام همدردی شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت محترم ضیا عظیمی آزاد زوی   با اندوه فراوان اطلا...
 بازگشت همه به سوی اوست اعلان فوتی محمد کریم حنیف طهماس و دکتر احمد فرید طهماس برادران، رونا طهماس و روگل طهماس قطبی...
 اعلان جنازه و فاتحه دكتورعبدالفريد جوينده ، عبيد جوينده و زبير جوينده پسران . ماريه حميد دختر ، بشير حميد داماد ، عالي...

شعر در بامداد

هفت وهشت ثور...
هفت وهشت ثور صدای ناب هفت ثور طنین افگنده بر دلها که مثلش نیست در تاریخ آزادیـی ملت ها هر آنچه بود دستآورد عالی هفت...
سه سروده زیبا از زبیر واعظی...
سه سروده زیبا ازشاعر توانای کشور محترم زبیر واعظی با خبرباش هموطن... جنگ ما جنگ زبان و مليت و اقوام نيست جنگ دژخيمان...
عید قربان...
     عید قربان      حلول عید قربان است ومن در پنجه خونین جلادان اسیر دست قصابان به قعرخون وآتش سخت درگیرم میان زن...
نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...

سیاسی

خلیج فارس و احتمال جنگ بزرگ...
در حاشیه تنش ها درخلیج فارس: خلیج فارس و احتمال جنگ بزرگ   با افزایش تنش ها در منطقه ارتش امریکا برای حمله نظامی م...
عواقب نامیمون سیاست کادر دولت جمهوری اسلامی افغانستان...
عواقب نامیمون سیاست کادر دولت جمهوری اسلامی افغانستان   محمد ولی سیاست کادری گمارش افراد لازم درمقامات وادارات براس...
چه کسی حمله به نفتکش ها را ترتیب داده؟...
در حاشیه رخدادهای خلیج: چه کسی حمله به نفتکش ها را ترتیب داده؟   بیشتر تحلیلگران باور دارند  که گروه معروف به B4 ( جا...
اتحادیه اقتصادی و یا اتحادیه اجتماعی، اروپا به کدام سو روان است ؟...
اتحادیه اقتصادی و یا اتحادیه اجتماعی، اروپا به کدام سو روان است ؟ دکتر اسد محسن زاده امروز ۲۳ ماه می با گشایش حوزه ه...
آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد ؟...
 در حاشیه رخداد های منطقه :  آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد ؟   و بازجنگ ‌افروزان در ایالات متحده سناریوی تهدی...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان بحران سرمایه‌ داری بریتانیا و کارزار حمله طبقه حاکم به جِرِمی کوربین       بریتانیاای...
گفت و گوی ویژه بامداد با رفیق صفت الله عملیار...
 گفت و گوی ویژه بامداد با رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول و رییس کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغان...
کارگران کتاب میخواهند...
کارگران کتاب میخواهند! اول ماه می وبازتاب آن در نساجی گلبهار           عبدالوکیل کوچی دستگاه نساجی گلبهار که در...
اول ماه می روز بین المللی کارگران و نماد جنبش جهانی طبقه کارگر...
اول ماه می روز بین المللی کارگران و نماد جنبش جهانی طبقه کارگر   عبدالوکیل کوچی روزا لوکزامبورگ می نوشت : آیده فرخنده...
نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولت های مدرن...
نقش انقلابهای  کارگری ومردمی درایجاد دولت های مدرن  به استقبال اول می روزبین المللی طبقه کارگر علی رستمی اول می ، ا...

دیدگاه

طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟...
طالبان درپی صلح یا درصدد کسب قدرت؟   عبدالاحمد فیض   طرح امریکایی صلح با جنبش طالبان با گشایش باب تفاهم ودیالوگ ای...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی...
جامعه مدنی یا معرفت فردگرایی       علی رستمی  قسمت اول                                                              ...
تورم ساختاری وعدم تناسب درحقوق ماهانه دومنبع فساد وبی عدالتی...
تورم ساختاری وعدم تناسب درحقوق ماهانه دومنبع فساد وبیعدالتی     عبدالاحمد فیض     با فروپاشینظام طالبانی فرصت خو...
نقش استخبارات در شخصیت سازی افراد...
نقش استخبارات در شخصیت سازی افراد   حکیم کرنزی حوادث اخیر درکشور و بازی هایی با نیرنگ های استخباراتی برای شخصیت ساز...
« حکومت سرپرست »  رخ دیگر «حکومت موقت»...
« حکومت سرپرست »  رخ دیگر «حکومت موقت»   میر عبدالواحد سادات   پاسخ بسوال یک دوست گرامى از کابل جان :   این دوست...
ازدموکراسی قلابی تا بسیج نیروهای ملی...
ازدموکراسی قلابی تا بسیج نیروهای ملی!   عبدالاحمد فیض دولت وساختارهای سیاسی کنونی درنتیجه دخالت مسلحانه خارجی شکل گ...
شکل گیری نخستین هسته های تمدن جهان در شرق...
  شکل گیری نخستین هسته های تمدن جهان در شرق علی رستمی ازانجایکه معلوم است ، انسانها سه دوران عمده توحش ، بربریت وتمد...

فرهنگی و اجتماعی

آه، مـا الاغ هـا...
    آه، ما! ما الاغ ها! … ما جماعتِ الاغ ها سابق بر اینْ درست مثل شما جماعتِ آدم ها حرف می زدیم. ما هم برای خ...
نقل قول ها ویادداشت های ازعلامه فیض محمد کاتب...
فیض محمدکاتب (۱۲۷۹-۱۳۴۹ ق) شخصیت فاضل ودانشمند کشوردراواخر قرن نزدهم دردستگاه سلطنت امیرعبدالرحمن بکار کتابت آغاز نمود...
همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال...
پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال   « همه در دفاع از حقوق اطفال و...
تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟...
  تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟ حرمت كنيم و هم كرم، كه كام تو شيرين كنم تا كه زنى به فرق من، مى زنم هى به فر...
د ملگری عسکر (چالاک) دوه نوی شعرونه...
د ملگری عسکر (چالاک) دوه نوی شعرونه           اغیار د دگر او د جیگر په نوم یی بیل کړو د طایفی او د ټبر په نوم یی ب...
عید به مفهوم واقعی کلمه بازگشت به آرامش وسعادت وخوبی ها...
عید به مفهوم واقعی کلمه بازگشت به آرامش وسعادت وخوبی ها   یک قرص جوی نیست که ملت کند افطار مردم  همه  در آتش وخون...
ای عـیـد...
    ای عـیـد... ای عید آیی وخانه ی ماهم سری بزن  با دست مهرغمکــده ی ما دری بزن بگذشت عمرما شب تنهایی و فراق جز درد...
روز پـدر بـه هـمــه مبارک باد...
روز پـدر بـه هـمــه مبارک باد سروده هایی در وصف مقام پدر   پدری را دیدم که شب و روز گهر میبارید به علاج تب جانکاه...
بـې وختــه ا‌ذان...
  بـې وختــه ا‌ذان   څه پسرلی دی چې گلونه مې رژيږي پکې چې خونړي ساړه بادونه راچليږي پکې توپک د بل دی ، ورور زما ي...
مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است...
 مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است                      عبدالوکیل کوچی         قبل از همه روزمادر را...
سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش...
سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش   امسال نیز بیش از ۱۲۰ هزار باشنده  شهر ویانا ، ازهرگوشه و کنار شهر ر...
سرود کارگر...
سرود کارگر کارگر کارم و بازوی توا نای وطن جانم فدای وطن بزرگرم خادم نان آور کارای وطن جانم فدای وطن درپیُ مزرعه م...
شعری برای کارگر...
شعری برای کارگر   جشن اول می روز همبستگی كارگران جهانخواستم شعری برایت بگویم کارگرشعری از پر پینه دستت،شعری از پر کینه...
پیام شادباش دارلانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر...
  کابل مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی   کارگران و زحتمکشان افغانستان ، ۱۱ثور ۱۳۹۸ خورشیدی  برابر است با اول ماه می ، روز...
برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان...
برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان  گزارشگر: یاسمین همسنگر  بروز ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی  بنا به فراخوان...
اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان...
 اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان   زرغونه ولى تجليل از هشتم مارچ روز همبستگى بين المللى زنان ج...
به مناسبت آغاز هفتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان»...
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت آغاز هفتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان»   رفقای ارجمند و گرامی! ر...
سوله او د بالامرغاب جنګ...
سوله او د بالامرغاب جنګ سوله آوازه ده خو جګړه په اوږدیدو ښکاري خدا زده که سهارشی زر دا شپه په اوږدیدو ښکاري ډیره م...