برگ ویژه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

در این رویه می خوانید :

 

۱ ـ پرسشنامه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۲ ـ پیشنهادات رفیق های سازمان اروپایی حزب عنوانی کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۳ ـ گزارش های نشست کمیته تدارک تدویر کنگره حزب م م ت م ا

 

 

پرسشنـامه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

۱ـ  نام حزب را چی پیشنهاد می کنید؟

 ۲ـ  برای بیرق حزب ، کدام رنگ را پیشنهاد می کنید؛ و به چه دلیل؟

 ۳ ـ برای نشان حزب چی طرحی دارید؟

 ۴ ـ چه کسانی عضویت حزب را بدست آورده می توانند؟

  ۵ـ پذیرش به حزب طی کدام میکانیزم عملی شود؟

 ۶ ـ برای عضو حزب کدام حقوق داده شود؟

 ۷ـ عضو حزب در شرایط موجود چه وظیفه دارد؟

۸ ـ  ساختار تشکیلاتی حزب چگونه تنظیم شود؟

 ۹ـ  ایجاد واحد های اولیه (گروپ حزبی) ضروریست و چرا؟

۱۰ـ جلسات واحد های اولیه دایر شود؟ چه گونه و چند مدت بعد؟ تحت کدام اجندا؟

۱۱ـ ارگان های عالی حزب کدام ها باشد؟

۱۲ـ کنگره حزب چه مدت بعد دایر شود بهتر است؟

۱۳ـ  صلاحیت های کنگره را مشخص سازید؟

۱۴ـ موجودیت شورای مرکزی (کمیته مرکزی) ضرور است؟ اگر است، به چه ترکیب و چرا؟

۱۵ـ موجودیت بیروی اجراییه ( بیروی سیاسی ) لازم است؟ اگر است به چه ترکیب؟

۱۶ـ موجودیت دارالانشای حزب ضرور است؟ اگر است به چه ترکیب و چرا؟

۱۷ ـ  وظایف و صلاحیت های دارالانشا، بیروی اجراییه و شورای مرکزی چگونه مشخص شود؟

۱۸ـ ایجاد شورا های محلی (ناحیه ، شهر،ولسوالی) ضرور است ؟ چرا؟ و به چه ترکیب؟

۱۹ـ کنفرانس سراسری به حزب نیاز است ؟ واگر است چرا؟ با کدام صلاحیت؟

۲۰ ـ  برای حزب رییس و چند معاون ضرورت است ؟و چرا؟

۲۱ـ شعبات مرکزی حزب کدام ها باشد ؟ و چرا؟

۲۲ـ امور مالی حزب چه گونه تنظیم شود ؟

۲۳ـ آیا جمع آوری حق العضویت ضروریست؟ اگر است به کدام نورم ؟ و کدام میکانیزم؟

۲۴ ـ ارگان های نشراتی حزب چگونه فعالیت کند و چطور تنظیم شود؟

۲۵ ـ ایا برای زون های هشت گانه داخل کشور ارگان های نشراتی انترنتی نیاز است؟ چه فکر می کنید؟

۲۶ ـ حزب با انتخابات ( ریاست جمهوری ، پارلمانی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شاروالی ها ) چه گونه برخورد کند؟

 ۲۷ـ  حزب با جامعه مدنی چه گونه روابط تامین کند؟

۲۸ ـ برای اعضای حزب مکافات و مجازات ضرورت است ؟ چرا و چه گونه؟

 ۲۹ ـ چه نوع مکافات در حزب رایج شود؟

 ۳۰ ـ چه نوع مجازات را پیشنهاد می کنید ؟ و چرا ؟

 ۳۱ ـ برای شورا های حزبی دفاتر لازم است؟ کرایه ، فرنیچر و مصارف دفاتر چه گونه تامین شود؟

۳۲ ـ اصول زرین تشکیلاتی ـ سازمانی ما چه باشد؟

۳۳ ـ رای گیری و تساوی رای در تصمیم گیری ها چه گونه تنظیم شود ؟

 

  

اطلاعیه  کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی  ترقی مردم افغانستان
 

رفقای عزیز، فرزندان صدیق حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان،علاقمندان ،هواخواهان  و روشنفکران کشور!

کنگره با شکوه و مدرن حزب پیشروست.جهت یافتن خود در کار کنگره، سهیم شدن در تصمیم گیری ها، تجدید اسناد اساسی حزبی، مدرن شدن حزب و سهیم ساختن نظریات سازنده شما (حال وقتش رسید) کمیته تدارک تدویر کنگره حزب را کمک نموده ، با علاقمندی و مسوولیت به سوالات طرح شده ما پاسخ ارایه نمایید و سهم فعال بگیرید.

 رفقا و دوستان گران ارج ،

سلسله این پرسش ها ادامه دارد. منتظر طرح های سازنده شما هستیم.

شما می توانید پاسخ تانرا از طریق :

 دفتر مرکزی حزب :

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

و یا تارنمای بامداد :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

با ما شریک سازید.

( کمیته تبلیغ و ترویج )

 

 

    پیشنهادات رفیق های سازمان اروپایی حزب عنوانی کمیته تدارک تدویر کنگره

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان           

 

 

پیشنهادات در مورد طرح اساسنامه حزب

ولی محمد زیارمل

رفقای عزیز! طوریکه اگاهی دارید، بر اساس تصمیم دارالانشاحزب قراراست، کنگره باشکوه حزب دایرگردد. بدین منظور دررابطه باتدویر کنگره ، کمیته تدارک انراتصویب وکمیسونهای مختلف داران توظیف گردیده، تادر رابطه وظایفی که بخاطرتدویرکنگره برایشان سپرده شده، انجام دهد.شعبه تبلیغ وترویج بخاطرجمع اوری نظریات رفقا ودوستان تا اکنون  ٨  اطلاعیه دررابطه زنده گی داخل (اساسنامه) مصروف جمع اوری نظریات میباشد، من هم به نوبه خویش نظریات خودراخدمت کمیته تدارک کنگره طوری ذیل تقدیم میدارم، امید است سایر رفقاودوستان در غنامندی اساسنامه طرحها ونظریات خویش را تنظیم وارسال نمایند، تاکمیته تدارک انرادرتهیه اساسنامه درنظرگیرند.

١ - نام حزب: طوریکه رفقا میدانند، نام حزب معرف یک حزب میباشد که محتوای برخورد ان حزب دررابطه باساختارسیاسی، اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جامعه مطابقت داشته باشد.نام حزب باید کوتاه ، بامفهوم ومنعکس کننده اهداف برناموی ان باشد.چون حزب مایک حزب ملی،دموکرات وعدالت خواه میباشد،بناً پیشنهاد میگردد، نام حزب ماحزب مردم افغانستان، حزب دموکرات مردم افغانستان، حزب مردم عدالت خواه افغانستان باشد.

٢ ـ رنگ بیرق: حزب وصف انکه بارنگ موجودبیرق مخالفت ندارم، ولی از لحاظ روانشاسی رنگ ارغوانی جذب کننده بوده، گرچه درین اواخرازطریق رسانه هادرموردان تبلیغات منفی نیزصورت گرفته، ناشی ازکوتاه نظری دربرابرحریفان سیاسی میباشد

٣ ـ طرح نشان :نشان موجودحزب ماقابل قبول است

٤- هرهموطن که بخواهدعضویت حزب راحاصل نماید،برعلاوه ماده پنجم اساسنامه، اضافه گرددکه داوطلب عضویت حزب بایدمتهم به جنایات جنگی،خیانت دربرابرمنافع وطن ومردم نباشد.پذیرش ازطریق سازمانهای اولیه(واحدهای اولیه) به اکثریت حاضر اعضای ان صورت میگیرد

٥- حقوق و وجایب اعضای حزب درموادهشتم ونهم اساسنامه قید گردیده، فقط اگرفشرده شود، بهترخواهدبود.فقط درحقوق اعضای حزب ، فقره نهم اضافی میباشد، حذف گردد.

٦-  ساختارها:ساختارحزب عبارت انداز: کنگره،شورای مرکزی،بیروی اجراییه،هیت ریسه (دارالانشا )، شعبات مرکزی،شواهای ولایتی، شهری،ناحیوی،ولسوالی،واحدهای اولیه وگروپ های حزبی میباشد.البته عدهء زیادی ازهموطنان ما که نظر به شرایط، خارج ازکشور زندگی میکنند، بهتر است شوراهای بیرون مرزی نیز دراساسنامه قیدگردد وطبق طرزالعمل جداگانه مصوب بیروی اجراییه ویا دارالانشافعالیت خواهندکرد.یاداورباید شدکه شوراهای بیرون مرکزی نظر وضعیت خاص کشورهاتفکیک گردد.طوری مثال:  درکشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا و فدراتیف روسیه، شوراهای مستقل بوجوداید، تاتمام شوراهای کشورهای اروپایی،ایالات متحده امریکاوفدراتیف روسیه رارهبری نموده ودربرابرشعبات مرکزی ، دارالانشا وبیروی اجراییه جوابده میباشد.تجربه دوسال اخر نشان داد، که شوراهای کشورهای اروپایی ، طوری انفرادی، نتوانستندویانخواستند تامستقیم به شوراری مرکزی درتماس شوند وگذارشهای تشکیلاتی،تبلیغاتی،مالی،روابط باسازمانهای همسوی خارجی وغیره ارسال ویاازمرکزهدایت مشخص درزمینه اخذکرده باشد.مطمیناًکه چنین مشکلات نظربه فاصله در ایالات متخده امریکا وفدراتیف روسیه نیز وجودخواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد تا درساختار(شورای اروپایی، امریکا، روسیه) ذریعه ماده مشخص قید وتسجیل گردد.تادرآینده گذارش ها به طورمنظم تهیه وارسال گردد.

٧- ضرورت ایجادواحدهای اولیه وگروپهای حزبی که حلقه اتصال حزب باتوده ها، نه تنهاضروری بلکه حتمی میباشد.تدویرجلسات ان نیزحتمی بوده، زیرا ازیک طرف تبلیغ وترویج اهداف حزب جمع اوری حق العضویتها وپذیرش اعضای که ذریعه انان انجام مبشودوازطرف دیگرجمع اوری اطلاعات وخواستهای مردم محل وکارمندان ادارات دولتی، تصدیهاوفابریکات ، انتقال ان به ارگانهای فوق حزبی واتخاذتصمیم درزمینه دقیقترمیباشد. حزب ماکه نماینده گی اکثریت جامعه را مینمایدوخواستهای انان را بامقامات باصلاحیت دولتی طرح ودرمیان میگذارد،کمک کننده به نقش واتوریته حزب مادرمیان مردم میشود.

٨- صلاحیت های کنگره درماده(١٥) اساسنامه تسجیل یافته، بعد ازسه سال یک بار باید حتمی دایرشود. البته درحالات فوق العاده به اساس پیشنهاد دوثلث اعضای شورای مرکزی میتوانز قبل ازمعیاد ، معینه نیز دایر گردد

٩-  موجودیت شورای مرکزی که بعد ازکنگره ارگان تصمیم گیرنده میباشد،حتمی بوده،ترکیب ان بایدهرچه محدودتروکاراباشد، بهتراست. من پبشنهادمیکنم که تعداد ان (٧٥) تن باشد.بیروی اجراییه که از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب میگردد، بحیث ارگان اجراییوی ضروری وتعداد ان(١٥) نفر پیشنهاد میکنم.هییت ریسه ویادارلانشاء هم بحیث ارگان دایماً فعال ضروروتعدادان حد اکثر (٧) نفرپبشنهاد میگردد. البته اعضای ان شامل ریس ومعاون(معاونین)میباشد. حتمی نیست که بجزاز ریس ومعاون سایراعضای دارالانشاء، عضویت بیروی اجراییه داشته باشد. تاسهم سایر رفقاباصلاحیت تامین گردد

١٠-  صلاحیت ووظایف بیروی اجراییه ودارلانشاء درمواد(٢٠و٢١)اساسنامه تسجیل یافته است

١١- ایجاد شوراهای محلی( ولایتی،شهرکابل،شهری،ناحیوی وولسوالی ضروری وتعداد مربوط کمیت آن میباشد.

١٢- کنفرانس سرتاسری نظر به ضرورت ، درصورتیکه شرایط تدویر کنگره اماده نباشد، دعوت میگردد.صلاحیت کنفرانس براساس موضوع که درنظر است ، تاکنفرانس دعوت شود، معین می گردد.البته کنفرانس ، درساختارتغیرات بوجود نه می اورد.مثلاً تدویرکنفرانس ، بخاطرنظرخواهی اعضای حزب غرض اشتراک درانتخابات

١٣- شعبات مرکزی( تشکیلات،تبلیغ وترویج، مالی،تفاهم ، روابط خارجی،نهادهای اجتماعی که مسولیت کار باجوانان و زنان ،هنرمندان ، جامعه مدنی راداشته باشد، نظارت وبررسی) پیشنهاد می گردد.ساختارهرقدر محدودترو کارا باشد، بهتراست.

١٤ ـ امورمالی طبق طرزالعمل جداگانه ، که دران پرداخت حق العضویت نظربه عاید هرعضوحزب، تشبثات قانونی، فروش اخباروجرایدشامل میباشد.

 رفقای عزیز!

طوری مختصر نظریات وپیشنهادات خویش را خدمت تان تقدیم است. البته سایررفقاودوستان انراتکمیل خواهندکرد. البته درصورت لزوم اماده هستم، باتفصیل نظریات خودراخدمت رفقاتوضیح نمایم.

با عرض حرمت
زیارمل

 

چند پیشنهاد در مورد چگونگی و ساختار حزب

سیداکرام پیگیر

اگر اشتباه نکرده باشم از نظر این بنده کمینه مقداری از مسایل در بند ۸ بسیار دقیق ودرست تصنیف بندی وتدوین شده است هرگاه دریک حزب آگاه ، ترقی‌خواه ومدافع منافع مردم زحمت کش اعضای حزب بطور آگاهانه و هوشیارانه خط و نشان تدوین و تنظیم شده حزب را در نظر نگیرندو مورد عنایت خویش قرار ندهند، حزب صرفا به باشگاه بحث ومناقشه مبدل شده جز جدل وتلف وقت کدام ثمرونتیجه رابار نخواهد آورد . از سوی دیگر نگرانی وتشویش شما نیز قابل اندیشه وتعمق است . من به این باور هستم هرگاه اعضای گرامی حزب آگاهانه و عاشقانه به حزب آمده باشند و از سوی دیگر معتقدومتعهد به مندرجات و محتوای اساس نامه و برنامه مطابق وظیفه حزبی خویش فراگرفته باشد حزب کمترین مشکلات درونی را  خواهد داشت. از جانب دیگر برای فایق آمدن به کجروی ها ،ناروای ها، کمی ها،کاستی ها و بالاخره تمام انحرافات واشتباهات منجر به زیان حزب میگرددازسلاح اعتراض ،انتقاد ونقد صادقانه برای بهبود وضعیت استفاده نمود.

پیگیر ، لندن
 

چند پیشنهاد به کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

داوود کرنزی

رفقای گرانقدر !
مختصرا  پیشنهاد می نمایم که؛
۱ ـ بقا وتداوم حیات حزب ما در دموکراتیک بودن و چپ بودن آنست نام حزب انعکاس دهنده هویت آن حزب است معرفی کننده اهداف انساندوستانه وعدالت پسندانه آن حزب است.
بنا اگر نام حزب ما حزب ترقی مردم افغانستان ،حزب متحد مردم افغانستان
وحزب دموکرات مردم افغانستان یا حزب مردم افغانستان باشد خشنود میشوم .

۲ ـ اگرحتمی نباشد که هر حزب باید بیرق جداگانه با رنگ مختلف داشته باشد.
من طرفدار بیرق ملی سیاه سرخ وسبز وطنم هستم.
اگر ضرور باشد همین رنگ موجود آسمانی پیشنهادی رفیق زیارمل را میخواهم.
۳ ـ نشان موجود حزب درست است
۴ ـ در مورد عضویت حزبی پیشنهاد زیارمل را تایید میکنم اما بعوض کلیمه واحد حزبی یا سازمان اولیه طرفدار نام( گروپهای حزبی هستم ).
درپاسخ به سوالات بعدی نظر واحد باپیشنهادات رفیق زیارمل دارم.البته با اضافات ذیل ؛
چون انتخاب ریس ومعاون حزب کاملا دموکراتیک وبا رای گیری سری صورت میگیرد که بجاست .اما وضعیت موجود کشور واسیب پذیری حزب بخصوص در هر کنگره یا کنفرانس قبلی حقیقت های تلخ زندگی ویا حیات سیاسی چندساله گذشته ی ماست که امیدوارم تکرار نشود. پیشنهاد مینمایم که در ترکیب شورای مرکزی همه ی منشی های شوراهای ولایتی وشوراهای بیرون مرزی ودرترکیب دارلا نشا یک یک کورسی به روسای احزاب جدید وحدت خواه یا وحدت کننده در نظر گرفته شود واین بخش توافقی باشد ومشترکا به کنگره پیشنهاد گردد. همچنان
اساسنامه وبرنامه کاملا مختصر شود.

 

دگوند دکنگری دتدارک د محترم کمیسون ملگرو ته

 

محمداقا کوچی

درنو ملگرو ما خپل نظر یوځل مخکې ستاسو حضور ته استولی وو خودا ځل غواړم څو مشخص وړاندیز یا نظر ولیکم،دتبلیغ د څانگې نه په مننه چی د تدارک د کمیسون ټولې ۸ اطلاعیی د سازمانونو په واک ور کړی دی.

زه وړاندیزلرم چی د گوند پړسیدلی تشکیلات ضرور نه دی مناسب کاری کمیت باید په نظر کې ونیول ش.

۲ـ  د گوند نوم دا ځل باید داسی نوم وی چی د پخوانی نومونو سره شباهت ونه لری یانې که دافغانستان دعدالت غوښتونکو گوند نوم ور کړل شی یا دافغانستان دموکرات گوند، دافغانستان د  دپر مختگ گوند او یابل مناسب نوم وی، یانی دخلکو کلېمه یې حزب شی

۳ـ  د بیرغ رنگ هم د پخوانیو بیرغو سره توپیر ولری نشان هم د ولسونو لپاره دسوکالی ازادی او ټولنیز عدالت ما نا ولری.

۴ـ  ونډه د عاید له مخی وټاکل شی.

۵ ـ د کمېټو دنوم سره هم خلک ښه نه وړی که دا دکلی شورا د محل بدوباش شورا د کار کولو د ځای شورا اوداسی نوری شی ښه به وی.

۶ ـ خپل پخوانی نظر باندی ټینگار کوم چی ما در استولی دی.

 ۷ ـ په بهر کې د زیاتو کمیټو پر ځای هر سازمان په مستقله توگه د مرکز سره په رابطه کې مناسب دی دلته سلسله مراتب خورا زیاتیږی،

۸ ـ که داروپا لپاره یوازی ۵ نفری کاری کمیټه جوړه شه ښه به وی نورکمیسونونه ایضافی دی په درد نه خوری.

۹ ـ د اړیکو یا نړیوالې څانگی مسولیت دا ستونزی حلولای شی.

۱۰ـ په مرکز کې د تشکیلاتو،مالی اسنادو ارتباط، تبلیغ فرهنگ ،نړېواله څانگه،د شکایاتو او نظارت څانگه کفایت کوی.

۱۱ـ د پخوانیو جوړښتونو پر ځای نوی جوړښتونه مناسب دی.

محمداقا کوچی

 

قابل توجه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

صمد کارمند

رفقا و دوستان قدرمند!
قابل توجه کمیته تدارک کنگره حزب!
ما روز هائ دشوار را سپرئ نمودیم ، جدایی ها و تقابل ها ما را بیچاره تر ساخت و با تاسف نقش مثبت احزاب ملئ و مترقئ کمتر در روند سیاسئ کشور وجود داشت و دارد.
سالهائ گذشته را به منظور وحدت ها و کنار امدن ها تجربه کردیم اما انچنان که ارزو برده میشد نشد.
حالا دوباره ما در روند یک امر بزرگ ملئ و انسانئ قرار داریم، مردم از ما و نیرو هائ ملئ و مترقئ انتظارات بیشتر دارند.
رفتن بطرف کنگره حزب را که یک امر مقدس و ضرور است باید گرامئ داشت و با تمام قوت در راه تدویر کنگره و تحقق أهداف آن گام گذاشت.
اینکه اسناد حزبئ به نظر خواهئ کشانیده شده کاریست درست و نشاندهنده ئ احترام به دموکراسئ و نظریات اعضا، دوستان و علاقمندان حزب میباشد.
ضرور است تا نام حزب کوتاه و با مسما باشد به نظر من بهترین اسم همانا ” حزب مردم افغانستان” است با این نام شما ساحه فعالیت بیشتر در میان مردم و جامعه خواهید داشت و در این نام شما به مردم افغانستان تعلق میگیرید نه به یک حلقه خاص.
دموکراسئ درون حزبئ بیشتر از پیش رشد داده شود از مسوول یک حوزه حزبئ تا ریس حزب را باید در فضائ دیموکراتیک انتخاب کرد و بهتر خواهد بود تا هر فرد بیشتر از دو بار حق انتخاب در یک موقف حزبئ را نداشته باشد.
حق فردی و ازادئ نظریات حمایت شود و حزب از سنتریالیزم دیموکراتیک به قانونیت دیموکراتیک گذار نماید و این امر در تمام ستون حزبئ نهادینه شود.
کادر ها به أساس شایسته بودن ، تجربه و تخصص کارئ شان پیشکش شوند و به هر نوع معامله گرئ و امتیاز دادن هائ سلیقوئ نقطه پایان گذاشته شود.
ساختار هائ تشکیلاتئ حزب مختصر و کارا طرح و به ساحه فعالیت هر کمیسیون و ساختار حزبئ میدان بیشتر داده شود.
به چهره هائ جوان و با استعداد توجه بیشتر شود ، ضرور است تا کنگره به حضور جوانان ارزش بیشتر قایل شود و برائ این کار با پیشکش نمودن شعار ها و أهداف دقیق دو باره بخاطر جلب جوانان اعتماد سازئ صورت گیرد.
استقلالیت و هویت حزب به صورت جدئ در نظر گرفته شود، در ائتلاف هائ مفید و ضرور بخاطر منافع مردم و وطن شرکت و در نهایت حمایت شود اما با حفظ هویت و استقلالیت حزب.
کنگره و رهبرئ بعد از کنگره به سیاست هائ جارئ حزب و موقف گرفتن در مقابل حوادث سیاسئ کشور توجه نمایند و با اتخاد تدایبر اصولئ و مردمئ پایه هائ اجتماعئ حزب توسعه داده شود.
ما باید یک تعریف دقیق از اندیشه حزب داشته باشیم ، زیرا اندیشه و نام حزب بخاطر جلب و جذب مردم به خصوص جوانان جایگاه خاص دارد.
بدون اندیشه نمیتوان یک تشکیلات کارئ و مؤثر داشت.

صمد کارمند
١٤ اگست ٢٠١٧

 

پیشنهادات به کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

زرغونه ولی

سلام و عرض أدب به رفقاى عزیز!
–  نام حزب،حزب دموکراتیک مردم افغانستان باشد،کلمه دموکراتیک خود هدف و خط کارى حزب را در بر مى گیرد.
–  بیرق افغانستان در جهان به همان سه رنگ سابق معرفى است و معناى بسبار عالى هم دارد انتخاب شود ولى در نشان آن تغیرات بیاید که نشان حزب جا داده شود.
بخاطریکه چند بار بیرق تغیر کرد انعکاس خوب نداشته است.مثل بیرق سرخ

–  در مورد انتخاب رفقا:

بدون در نظر گرفتن واسطه ،شناخت هاى شخصى وغیره مسائل منفى که در ارتقأ کادرها وجود داشت از قبیل راه یافتن واسطه داران به کمیته مرکزى و دیگر صفوف در رده هاى پایان، باید عمل کرد، زیرا نتایج تلخ آنراتا امروز با خود داریم.
لیاقت ،أهلیت ،کار فهمى ،صداقت و اعتماد شخصیتى در نظر گرفته شود در فضاى دموکراتیک راى گیرى صادقانه صورت گیرد، در راى گیرى سازماندهى هاى قبلى بخاطر پیشکش کردن تعدادى که یکه تاز ،خود خواه ، و موقف پرست استند و تجربه شده اند صورت نگیرد،به کادر هاى جوان و جدید توجه صورت گیرد .
زیرا اگر ما در انتخابات آزاد با چنین مسایل بر خوردیم، أصول دموکراسى نقض مى شود .

–  اساسنامه وبرنامه حزب بر اصل دموکراسى،تامین عدالت اجتماعى وتامین صلح، ثبات و قطع جنگ و دفاع از حقوق عامه مردم به أساس نورم هاى ملى و بین الملى تهیه شود.
در خط مشی سیاسى باید مسائل مبرم ونقش احزاب دموکرات ، جزیره هاى حزبى، شخصیت هاى ملى و مترقى نخبه گان در تأمین صلح و قطع جنگ در اولویت قرار گیرد،واز هر نوعه مذاکره معامله گرانه بالای حقوق علیای مردم و منافع کشور جدا جلوگیرى شود،زیرا با دشمنان طبقاتى کنار امدن ها نتایج مثبت را در قبال نداشته است و نخواهد داشت.
در قسمت فعالیت هاى ارگان های نشراتی:
امروز جهان مدرن انترنت است، باید در بیشترمسایل،از نشرات وتبلیغات انترنتى و لایف در محل استفاده صورت گیردو با ایجاد صفحات مشخص از نشرات انترنتی استفاده ی بیشتر صورت گیرد زیرا مصرف کمتر و نتیجه بیشتر بخصوص در بین جوانان دارد.
ولى نشرات نور مال رسانه اى را هم با نشرایدفراموش نکنید زیرا نسل کهنه ما که همه سیاسیون و نخبه گان با تجربه استند با انترنت بیشتر اشنایى ندارند ومثل سابق از اخبار ورسانه هاى چاپی استفاده مى کنند.

 

پیشنهادات در مورد سیستم نشراتی حزب

انجینر حبیب فتاح

قابل توجه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب!
رفقا بزرگوار وگران ارج!
چند پیشنهادات مشخص در رابطه به سیستم نشراتی حزب را حضور تان تقدیم میدارم.

عصر حاضر که عصر ارتباطات و تکنولوژی نام گرفته است و جهان هر روز به سمت صنعتی شدن پیش می رود و دنیای ماشینیزم با روح انسان بیداد می کند و انسان خواسته و ناخواسته در کام ابزاری شدن غرق می شود؛ اگر به خود نیاید کم کم از ارزش های انسانی دور شده و به کالا بدل می شود. در این بحران روحی تنها مقوله ای که می تواند فقر عاطفی را التیام بخشد مقوله ای ادبی و عرفانی است،ادبیات راستین روح را تقویت می کند،عشق به زیبایی ها آرامش و شادی را به ارمغان می آورد و موجب می گردد که انسان به داشته ها فکر کند ، چون اکثر انسان های عادی به طور معمول به نداشته ها فکر می کنند و تنها وقتی به داشته های خود فکر می کنند که آن را از دست داده اند. و به همین دلیل از توانایی های خود راحت صرف نظر می کنند و چنانکه می دانید خوب و بد،احساس خوشبختی و بدبختی بیشتر در ذهن ما ریشه دارد و اکثرا مجازی هستند نه حقیقی، فقط در تصورات ماست که نقش آفرینی می کنند. چه بسا آدم های شاخص و متمول احساس بدبختی می کنند و کسانی هم در کلبه ای محقر خود را خوشبخت ترین فرد جهان می دانند.
مردم افغانستان حدود سه دهه جنگ را با تمام وجود تجربه کرده اند و از خسارات ، ویرانی ها و آواره گی های ناشی از آن، زنده گی آنان به حالت عادی برنگشته است و خطر تروریزم از بین نرفته و مداخلات برخی از کشور های خارجی به خصوص همسایه ها در امور داخلی مملکت ما تا هنوز دوام دارد، مدعیان حقوق بشر، و حلقات عقده مند و تنگ نظر داخلی با بستن اتهامات واهی بر شخصیت های ملی کشور، دامن زدن مسایل قومی سمتی وملیتی و زبانی را وسیله ساخته می خواهند باردیگر آرامش و امنیت نسبی جامعه را برهم زده و مردم آسیب پذیر و رنجدیده افغانستان را با بحران دیگر مواجه سازند.
رسانه با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری ،تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقل کننده گان پیام می توانند در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند.
آنها بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی ، عقیدتی و فرهنگی امکان حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کنند .در فضا و شرایطی که ما در آن هستیم چگونه از این امر می توانیم در جهت فرهنگ عمومی مورد قبول و منطبق با اهداف و سیاست های تعیین شده در سایه قوانین حکومت با جهان بینی ایدیولوﮊی خاص موثر واقع شویم و چطوراز آن بتوانیم بهره برداری خوبی داشته باشیم ؟
در شناخت این عرصه آنچه اثر را بیشترمی کند این است که از طرفی پیام نگرش و ارزشی به گونه ای به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومی به مخاطبین ارایه شود که منطبق با نیازهای عموم جامعه باشد . یعنی جامعه نسبت به آن پیام و ارزش احساس نیاز کند.از طرفی وقتی می توانیم موفق باشیم که بتوانیم آن پیام را به نحوی که در مخاطب اثر بگذارد منتقل کنیم
اما بحث اینجاست که آیا و ضعیت رسانه های کشور مطلوب و قادر بوده اند که با اعتماد به نفس و چشم انداز روشن فعالیت های خود را ادامه دهند. در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد.
۱-  در نظام های دموکراتیک از رسانه ها به عنوان نیروی چهارم یاد می شود. یعنی نقش و اهمیت آزادی رسانه ها و مطبوعات در چنین جوامعی فقط در ساختار ظاهری و صورت آن محدود نمی شود بلکه در واقع بازتاب دهنده افکار اندیشه های افراد جامعه بوده و تکثر و تنوع خواست ها و باور ها به دور از تهد ید و ارعاب و محدودیت می باشد.
۲-  اما در نظام های توتالیتر و تمامیت خواه، هیچگاه باور ها و ارزش های دموکراتیک قادر به رشد و ادامه بقا نمی باشد. هر چند به اندازه سال های اخیر، رسانه ها و مطبوعات به این میزان قادر نبوده اند که اظهار موجودیت نمایند به هر صورت در کشور های که آزادی رسانه ها بر مبنای نظام دموکراسی و رعایت اصل آزادی بیان استوار گر دیده است. زمامداران به رسانه ها و مطبوعات به عنوان ناظرین فعال واثرگذار می نگرند. آزادی رسانه ها در سیاست و عملکرد حکومت ها نفوذ می کند. همچنین رسانه ها در تحکیم قانونمند شدن جامعه و حکومت نفش اساسی دارند.
در شناخت این عرصه آنچه اثرگذاری را بیشتر میکند این است که از طرفی پیام نگرش و ارزشی به گونه ای به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومی به مخاطبین ارایه شود که منطبق با نیازهای عموم جامعه باشد . یعنی جامعه نسبت به آن پیام و ارزش احساس نیازمندی داشته باشد.از طرفی وقتی می توانیم موفق باشیم که بتوانیم آن پیام را به نحوی که در مخاطب اثر بگذارد منتقل کنیم.
مؤلفه های مهم (اجزای با اهمیت) در زمینه ی سیاست‌گذاری رسانه ای این ها اند: توجه به ذایقه ی مخاطبان، جلوگیری از سانسور بد و خودسانسوری، نفوذ در افکار عامه از طریق اعمال روش های سیاستگذاری غیر مستقیم (به ویژه رسانه های حزبی)، توجه به ماهیت پیام، فضا سازی، جلب اعتماد مخاطبان و توجه به ماهیت و چیستی فر آورده های رسانه ای در بخش تولید بر نامه ها.
حزب قابل اهمیت اند،در اینجا قابل ذکر میدانم که کادر های قلم بدست رهبران حزبی وعلاقمندان حزب مثل گذشته دست زیر الاشه نه نشسته ودست بکار شوند تا رسانه های حزب ما به رسانه های موفق آموزنده وتحلیل گر مشکلات وپرابلم های جامعه افغانی و آینه تمام نما بانشد

من پیشنهاد میکنم که حزب ملی ترقی مردم افغانستان دارای ارگان های نشراتی زیر باشد
۱ – ماهنامه حقیت زمان ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب با همین نام حفظ گردد،امکانات آن مطالعه شود تا از ماهنامه به هفته نامه تغیر کند وبه این نشریه حیثیت ومقام( مادر) نشرات حزبی نام داده شود
امکانات مادی ومعنوی ان به یاری سازمانهای بیرون مرزی وداخل کشور فراهم شود َ مثلن مطابق تقسیم اوقات قبلن ترتیب شده سازماتهای حزب مکلف به پرذاخت مصارف مالی آن باشد.
۲- مدیرت کارا برای انسحام رسانه ها ضروری است
اهمیت سیاستگذاری در رسانه ، توجه نکردن به این اهمیت، سبب ضعف و افول رسانه می شود. پژوهش ها در تأریخ کارکردهای رسانه ای به روشنی نشان میدهد که شکست بیشتر رسانه ها، ناشی از ناتوانی آنان در فرایند سیاستگذاری بهینه بوده است.
رسانه هایی که در حوزه ی رسانگی دچار ضعف در سیاست‌گذاری شده اند، بی گمان بی تأثیر گذار ترین رسانه ها در شکل دهی افکار عامه بوده اند. به زبان ساده تر بگویم: رسانه ی بدون سیاستگذاری و مشی رسانه ای، ممکن است هر چیزی باشد به جز رسانه ای اثر گذار.

۳- گفتیم ما در عصر تکنالوزی و دیجیتا ل قرار داریم َ امروز نشرات انترنتی سایت های الکنرونیکی َشیکه اجتماعی از اهمیت بسزا برخوردار است بنآ سایت های پیام ملی و بامداد منحیث ارگانهای نشراتی حزب حفظ گردد .
سایت پیام ملی یا هر نامی اگر لازم باشد بالای ان گذاشته شود از سر از نو دیزاین گردد ومذیریت فعال برای همیشه فعال بودن انتخاب وبورد نوسنده گان همکاران تخنیکی برای سایت در نظر گرفته شوذ
۴- گروه فیسبوکی حزب منحیت ارگان نشراتی حزب با نام جدید ومدیریت جدید فغال نگاه داشته شودَ سایر گروه ها صفحات فیسبوکی با گروه فیسبوکی حزب عرض انسجام وجلو گری از هرج ومرج نشراتی وسلیقی متحدانه ویکپارجه مدیریت شود
از نظر من تعدد نشرات برای هر شورا ضرور نیست از تجربه رفقای شورای ولایتی غزنی باید استفاده گذارشات شورای های ولایتی از طریق سایت رسمی حزب وشبکه های اجنماعی نشر شود
امروز شیکه های اجنماعی انستاگرام، تویتر و تلگرام هم پر بنینده ترین استند و خواننده گان فابل ملاحظه در جهان دارد.اکونت های که در شیکه های متذکره ایجاد شده است حفظ شود و انکشاف داده شود.
امکانات پخش ونشر تلویزیون بهاردر داخل کشوراگر جستجوشود کاری بسا با ارزش خواهد بود
به آرزوی اینکه در اینده با کار روشنگرى قلم بدستان متعهد، تحلیل کران روشنگر دموکرات وعدالتخواه بتوانیم برنامه هاتحلیل ها ملی وحدت اقوام تقویت فرهنگ همزیستی را مروج سازیم
ونشرات سالم وبا اهمیت در توضیح ارمانهای ولای حزب ما داشته باشیم .
همانطوری که هدف روشنگرى اراسته ساختن جهان با زیور خرد و اگاهى و از میان بردن جهل و خرافات است ، پس همین گام هایى که روشنگرانه در اراستن صفحه هاى مجله ها و روزنامه ها و یا در هر یک از رسانه ها و نشرات تصویر وشبکه های مجازی روشنگرانه ببر دازند خود جز پروسه روشنگرى ایست ، به یقین مى توانیم اذعان داریم که روشنگرى بدون اندیشه و خردگرایى بى مفهو م و نا تکمیل است .
روشن اندیشى در واقع واکنشى در برابر تحجز ، بنیاد گرایى و افراطیت است .
روشنگرى در حقیقت خروج أدمى از نا بالغى به توانایى و به کار بردن فهم و دانش است .
به امید روزی که رسانه های ما بسوى اندیشه ورزى ، خرد گرایى و هدفمندى راه یابند
انجنیر حبیب  فتاح
شورای کشوری انگلستان
ح م م ت م ا .

 

 

پیشنهادات به کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

سید داوود شجاع زاده

سلام ها و تمنیات نیکم نثار همه شما رفقا باد و نهایت مسرورم که همه رفقا با علاقه مندی خاص جهت برگزاری کنگره با شکوه حزب ما سعی و تلاش دارند تا باشد بحیث حزب ممتاز و پیشاهنگ نقش خویش را در جامعه ایفا کنید بدین ملحوظ من نیز به نوبه خویش نظریاتی چندی را به پیشگاهی شما رفقا ابراز میدارم تا در صورتیکه قابل قبول واقع گردد مفدیت را در حزب ما ببار ارد

۱- عضویت اعضای حزب و صفات یک عضو حزب در اساسنامه گنجانیده شده و هر گاه عضو علاقه مند حزب نیز در اساسنامه گنجانیده شود و انانیکه توان اشتراک در جلسات حزبی را روی بعضی ملحوظات ندارند باید در صف علاقه مندان حزب راجستر شود و از تصامیم و نشرات حزب باخبر باشند و هم چنان یا طور اعانه و یا هم یک حق العضویت نا چیز در سال مبلغ (۲۰) و یا بیشتر جهت کمک به امور مالی حزب بپردازند و تا باشد در آینده با مساعد شدن زمینه عضویت شان در حزب از آگاهی کامل امور حزبی برخوردار باشند.

۲- جلسات حزبی ماهوار را صرف مسولین حزبی سازمانهای اولیه داشته باشد و سایر اعضای حزب کافی است که شش ماه در شش ماه در یک جلسه اعضای رهبری سازمان های اولیه اشتراک کنند و لی از تصامیم و نشرات که حزبی آگاهی یابد .

۳- حق العضویت ها باید از صفوف حزب سالانه جمع اوری گردد و لی اعضای رهبری سازمان های اولیه میتواند که حق العضویت خویش را ماهوار هم جمع اوری کنند.

۴ - بیرق حزب با همان رنگ آبی که نشان صلح و رفاه است بهتر است و نام حزب را من پیشنهاد میکنم که حزب زحمت کشان افغانستان نام گذاری شود بهتر خواهد بود چون هویت حزبی ما ایجاب میکنند که در دفاع از منافع زحمت کشان کشور باید بود و هر که علاقه مند زحمت کشان کشور است نیز این نام را میپذیرند و لی انانیکه با زحمت کشان کشور علاقه مند نیستند لزومی نیز ندارد که عضویت حزب ما را داشته باشد و زحمت کشان کشور هم باور مند با آن شود که هست حزبی که بدون هراس از این قشر بزرگ و نیرومند حمایت میکنند.

۵- در کنگره حزبی از تمام سازمان های همسویی که بخاطر منافع کشور و زحمت کشان کشور مبارزه میکنند دعوت به عمل اید و از ایشان دعوت گردد تا بسوی وحدت همه نیرو های ملی و مترقی کشور گام های استوار بردارند .موفقیت همه شما رفقا را ارزو مندم به امید تدویر کنگره با شکوه و دوران ساز که همه نیروی های ملی مترقی را جمع سازند .

 

تقدیم به کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

علی رستمی


رفقای عزیزعرض ادب ودرود بشما تقدیم است. اینک نظر وپیشنهاد خود را درمورد تشکیل حزب جدید درآینده به طور خلص برای شما تحریر ارسال است.
ازانجای که تشکیل احزاب در جریان روند مدرنیته بعد از انقلاب کبیر فرانسه درکشورهای اروپایی برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی برای کسب قدرت سیاسی بوجود آمد، که بیانگر اهداف حقوقی ، سیاسی و اقتصادی برای مبارزه مشترک ومتحد درمیان گروپ های همفکر درجامعه بشری درشهر ها که ازلحاظ اقتصادی داخل مراحله سرمایداری (زنده گی مدنی) شده بودند به میان آمده است که درادوار بعدی بنام های مختلفی با برنامه های نامتجانس تشکیل گردیده است که ازجمله تا به حال مشهور ترین وبا نفوذ ترین احزاب ذیل درجهان بنام های ذیل با تشکیلات ها ی مختلف فعالیت سیاسی واجتماعی واقتصادی دارند.
یک: احزاب سرمایداری وخورده بورژوازی
دو: احزاب سوسیال دموکرات برآمده از بین الملل دوم جنبش کارگری
سوم: احزاب طرازنوین کارگری و سوسیالیستی وکمونیستی
درمورد الگوی اول متداول است دراحزاب سرمایداری وخرده بورژوازی یعنی حزب که از تجمع افراد یک ملت بوجود آمده که دارای اقدامات برنامه یی و اصلاحی می باشد. دراین حزب همه ساکنین یک کشور میتواند ثبت باشند، واز تـیوری واحد پیروی نمایند ؛ اما اعضای حزب مجبور نیست که درتمام عقاید وافکار باهم یکی باشند، تنها می توانند دربرنامه متحد باشند. این حزب نیز بر دونوع است که: بعضی اینها اصل لیبرالیزم را قبول داشته که هرفرد حزب در ابراز نطروعقیده آزاد بوده هر عقیده ای را می خواهد داشته باشد ،می تواند از تصمیم اکثریت پیروی نکند وهرانتقاد که خواسته باشد می کند ،وهر شیوه وسبک را که بخواهند مطابق ان عمل می کند:مانند احزاب دموکرات امریکا، حزب کارگری انگلستان وغیره .
ــ نوع دیگران “پیشواگرایی ” که پیشوا دیکتاتور حزب است ، پیشوا حق نظر را دارد ، با الهام ازآن همه باید پیروی بی چون وچرا از وی کنند مانند: احزب نازیست های المان هیتلری وغیره فاشیستی.
دو: احزاب سوسیال دموکرات می باشد که از احزاب کارگری مربوط به بین الملل دوم مانند: حزب سوسیال دموکرات المان و سایراحزاب سوسیالیستی که درجهان وجود دارند که درآغاز فعالیت شان مبارزه ای طبقاتی شعار آنها بوده و دارای تیوری مبارزه وجهان بینی واحد بودند وحتا دموکراسی مرکزیت را درحزب قبول داشتند؛ اما بعد از رشد احزاب سرمایداری ولیبرالیسم وتاثیر رویکردهای اینها بالای آنها، به وحدت و اراده وعمل حزبی اهمیت نداده وتنها مبارزه را درساحه محیط پارلمانی محدود ساخته وبر مبنای دفاع از حقوق کارگران براساس مبارزه صنفی وپارلمانی برای تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع ثروت ملی و رای دادن به نماینده سوسیالیست ها اکتفا کرده که این نوع احزاب بعد از کشورهای سرمایداری در کشورهای جهان سوم و روبه انکشاف با تغیرات نسبی بر اساس سیاست های داخلی و خارجی، زیر نام احزاب ملی و دموکرات برای سهم گیری همه نیروهای مترقی ، درجهت رشد انکشاف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در گذشته و حال فعالیت داشنه اند.
سه: احزاب مترقی کارگریست که خواستار دیکتاتوری پرولتریا وازبین بردن دولت سرمایداری با داشتن ایدیالوژی وتشکیلات منظم سازمانی بر شالوده مرکزیت دموکراتیک و پیروی از تصامیمی اراده اکثریت بالای اقلیت شعارمبارزه خود قرار داده وعلیه هرنوع عمل اپورتونیستی دردرون وبیرون حزب مبارزه نموده وشعار مبارزه شان ایجاد جامعه سوسیالیستی و کمونیستی بدون استثمار فرد از فرد و تسلط اجتماع بالای مالکیت اجتماعی میباشد .
حزب دموکراتیک خلق افغانستان درگذشته برمبنای الگوی دوم سوم بود.
بناعن من به طور اعجاز نظریخودرا درمورد نام وموضع گیری اش قرارذیل ارایه مینمایم .
یک : نام حزب رابنام “حزب زحمتکشان افغانستان” پیشنهاد مینمایم چرا؟
طوریکه معلوم است کشورما ازلحاظ تاریخی داخل مراحل مشخص اقتصادی که عبارت از سرمایداری میباشد، شده است .،که جامعه را ازبنیادازلجاظ زیر بنا وروبنا تغییر داده است.،وبازار ازاد لجام گسسته دران حاکم است. حزب سیاسی امرسیاسی داردوبرای کسب قدرت مبارزه مینماید! این امر را از وضع جامعه که ازلحاظ اقتصادی درانجا تاثیرگذار وتامین است انتخاب مینماید که چگونه خطوط ومشی اجتماعی واقتصادی را در برنامه خود تدوین نماید که انعکاس دهنده منافع اکثریت جامعه باشد معلوم است اکثریت زحمتکشان است که دربرگیرنده تمام کسبه کاران از تمام اقشار را احتوا مینماید به جز طبقه اقلیت سود جوی سرمایداری که خود تامین کننده منافع خود میباشند. بناعن طبقه نادار وفقیر که زیر سایه سرمایداری بوجود میاید کی انرا پشت ودفاع میکنند معلوم است که باید حزب ما!. دراینصورت بر شالوده اصل مبارزه عدالتخواهانه موضع گیری حزب ما مشخص طرف داری ومدافع یکی ازلانه های اجتماعی را داشته باشدکه اکثریت را تشکیل بدهد یعنی زحمتکشان(کارگران ، مامورین، معلمین، کسبه کاران، خورده بورژوازی ، دهقانان، هنرمندان وووغیره)این اصل ” هویت سیاسی وتاریخی” مبارزه ازادیخواهانه وعدالتخواهانه نیروها ی مترقی ودموکرات ملی درطول تاریخ بوده که ما ادامه دهنده ان هستیم .حزب ما اصولأبرای کسب توجه ونفوذ بیشترزحمتکشان درجامعه ازسایر احزاب دیگر ازلحاظ مرامی فرق داشته باشد .
ــ هویت حزب ما مستقلانه ومبرا،ازتمام عقاید ونظریات قومی وخرافات پسندی باشد.
ــ دربرنامه باید نوعی وسیستم نظام دولتداری مشخص انعکاس یابد بهتر است ” پارلمانی”
ــ دراساسنامه ،برای برپایی جلسه واحد های اولیه حزبی ناحیوی،شهری وولایتی ، نصاب دیکته ومعین نشود. با موجود تعدادافراد که سازمان حزبی تشکیل میشود وبه ان تعداد میتواند که جلسات تدویر بیابد. از سه الی …..ویا میتواند .
موفق باشدید
علی رستمی ، عضو کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب ملی مترقی مردم افغانستان.

 

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان چگونه حزبی باید باشد ؟

 

( پیشنهادات در مورد مرامنامه ، خطوط اساسی و اساسنامه حزب )

داکتر حمیدالله مفید

پیش نگاه:

در افغانستان ۶۳ حزب دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت عدلیه افغانستان (مجوز حزب کار وتوسعه افغانستان ابطال شد که با آن ۶۴ حزب می شد) و بیست حزب سیاسی در حال انتظار بر دو بنیاد پی ریزی شده اند:

یکم-  حزب های برنامه محوری

دوم-حزب های شخصیت محوری.

در بخش یکم حزب های سیاسی شامل اند، که بر بنیاد اندیشه از سوی گروهی از هم اندیشان پی ریزی شده اند، مانند: حزب های پیشین: دموکراتیک خلق افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، ستم ملی، افغان ملت، شعله جاوید وحزب های جدید شامل: حزب حرکت اسلامی افغانستان، حزب نخبگان مردم افغانستان، حزب اجماع ملی جوانان، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان وکنگره ملی ودیگران.

در بخش دوم حزب های شامل می شوند، که بر بنیاد تلاش یک شخصیت مشخص یک حزب سیاسی پی ریزی می شود که به منظور تشکل هوا خواهان شخص حزب ایجاد می شود. ماند: از گذشته ها: رستگاری ملی به فرمایش سردار محمد داوود خان، حزب جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی که تا ایدون تحت رهبری او زنده است. واز حزب های جدید: حزب قیام ملی افغانستان به رهبری زمریالی احدی، حزب افغانستان واحد به رهبری محمد عمر خیار، و حزب تحول ورفاه افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی احمد زی ودیگران اند، که دارای کدام برنامه مشخص ومعین نیستند، بلکه بنا بر تلاش چهره های شناخته شده پیریزی شده اند در موجودیت اشخاض زنده اند وبا مرگ آنها یا به پسران شان انتقال می یابد ویا نابود می شوند

ایدون در مورد حزب های برنامه محوری:

در برنامه تمام حزب های سیاسی ثبت وراجستر شده وزارت عدلیه، مسایل مربوط به ترقی و رشد افغانستان، بهبود اوضاع امنیتی، عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق تهی دستان، تآمین دموکراسی، تمامیت ارضی، حل مسایل کوچی ها، میهن دوستی وغیره گنجانیده شده اند، هیچ حزب سیاسی به منظور، تجزیه افغانستان، نابودی اقتصاد کشور، نابرابری اجتماعی، برتری جویی قومی، توهین دین وغیره ایجاد نشده اند.

اما آنچه که موجب می شود، تا حزب های سیاسی از همدیگر تفکیک شوند، برخورد آنها به حل مسایل مبرم اقتصادی، سیاسی، تحقق شرعیت وغیره می باشد، که با خوانش آن ها خواننده به این فکر می افتد، که این یک حزب چپ دموکراتیک، آن یکی حزب اسلامی است وآن دیگری یک حزب ناسیونالیستی است.

با این پیش نگاه به این فرایند می رسیم، که یک حزب سیاسی دادخواه، دموکرات وچپ اندیش نمی تواند ونباید با حل مسایل حاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، تباری وطبقاتی کشور ساده نگرانه بنگرد ومانند ۶۲ حزب دیگر به گونه ی عام برخورد نماید.

در مرامنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وحل دشواری های تباری وزبانی برخورد عام ومانند سایر حزب ها صورت گرفته است.

اقتصاد بازار جامعه را به سوی فساد اداری ورشوت کشانید، اگر حزب به حاکمیت دولت به شاهرگ های اقتصادی، معادن، خطوط مواصلاتی، وفابریکه های مادر باور مند نباشد، تفاوت میان دیدگاه آن با حزب های دیگر یکسان خواهد بود.

اگر حزب به ملکیت های نهادین دولتی بر شاهرگ های اقتصادی کشور، ملکیت های کوپراتیفی روستایی وشهری، ایجاد تصدی های مختلط دولتی وخصوصی باور مند نشود، نمی تواند مرز آن را با حزب های دیگر جدا کرد.

در بخش نظام سیاسی:

اغلب حزب های سیاسی به ساختار دولتی متمرکز باورمند هستند. سیستم مدیریت اداره سیاسی دولتی افغانستان به گونه دولت متمرکز کنونی نه مانند امریکا است، که صلاحیت ها به کنگرس ملی امریکا وگورنر های ایالتی داده شده است ونه مانند فرانسه دولتی متمرکز وصدارتی است ونه مانند پاکستان، هندوستان فدرالی است ونه مانند، کشور های مالیزیا و اندونیزیا وبنگله دیش صدارتی است.

فراکرد ها نشان داده است، که در کشور های مانند افغانستان، پاکستان، هندوستان، وغیره نظام های ریاستی مطلق العنانی راه دموکراسی را به بیراهه می کشاند، تجربه نشان داده است، که تنها از طریق دولت مقتدر صدارتی وپارلمانی و حزبی می توان به فساد اداری، جعل وتقلب، رشوت وجنایت های سازمان داده شده پایان داد. انتقال قدرت به اداره های دولتی وگزینی بودن والیان، ولسوالان وشهرداران از سوی اداره ارگانهای محلی قدرت وادراه دولتی راه نهادین واساسی دموکراسی در کشور می باشد.

اگر حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با این مساله بخورد محافظه کاران نماید، هویت سیاسی آن را مشکوک می سازد.

بنا بر آن لازم است تا حزب با مسایل بزرگ سیاسی به گونه مشخص، معین وشناخته شده، برخورد نماید و مرامنامه آن سیراب از دیدگاه های مشخص در کلی ترین مسایل باشد، تا هویت سیاسی آن با حزب های دیکرمتفاوت گردد.

به این منظور پیشنهاد های زیرین پیشکش می گردد:

در بخش مرامنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

یک - در عرصه حاکمیت دولتی واداره:

ماده دوم: چنین است: ۲ ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری.

این ماده چنین شود: پشتبانی از نظام دولتی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت وحمایت از نظام سیاسی دولتی غیر متمرکزو پارلمانی بر بنیادرآی دهی برای احزاب سیاسی و کاندید های حزبی وانفرادی وانتخاب صدراعظم یا رییس شورای وزیران از سوی پارلمان با درنظرداشت اکثریت کرسی های پارلمان وایجاد ایتلاف ها در پارلمان.

دوم: فقره ۱۵ که چنین است: «۱۵ ـ ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون.»

تبصره: شورا های ولایتی، ولسوالی وقریه وی وجود دارند. بر این بنا این فقره چنین تغییر پذیرد:

پانزدهم: پشتبانی از ساختار اداره ارگانهای محلی در زمینه انتخاب والیان، ولسوالان، شهرداران وریسان شورا های روستایی یا قریه وی از سوی شورا های ولایتی، ولسوالی، شهرداری وروستایی وپیشکی آن جهت منظوری نهایی به شورای وزیران.

در عرضه نظام حقوقی….

در فقره ۴ پس از اتحادیه های صنفی، «شورا ها وکوپراتیف های دهقانان» افزود شود.

در عرصه انکشاف اقتصادی:

فقره یک چنین است: «۱ ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست». چنین اصلاح شود:

«حزب …. باورمند به پیشرفت اقتصادی ورشد وانکشاف وطن ماست.»

در بخش «تقویه سکتور کالایی» چنین شود: «به تقویه سکتور دولتی در پهلوی سکتور خصوصی وکالایی وبسیج تمام ثروت ها «واژه مردم برداشته شود» به منظور پیشرفت وخوشبختی وطن ما است.

یک ماده جدید چنین افزود شود:

پشتبانی از سکتور دولتی، کوپراتیفی، تصدی های مختلط دولتی وخصوی وکوپراتیف های دهقانی همراه با سکتور خصوصی» حزب ما به منظور رقابت سالم ورشد سریع کشور از تمام اتواع مالکیت دولتی، خصوصی، کوپراتیفی ومختلط پشتبانی می کند و به این باور است، که رقابت سالم موجب رشد سریع کشور می گردد. نظام تنها مبتنی بر مالکیت بازار وخصوصی نمی تواند تا از بیکاری جلوگیری کند وزمینه های رشد زنده گی مردم را فراهم سازد.

فقره شانزدهم در این بخش چنین افزوده شود:

به منظور رفع اختلاف های واژگانی ورشد یکسان زبانهای باشنده گان کشور، ایجاد فرهنگستان زبانهای کشور وحل اختلاف های کنونی واژگانی از سوی این فرهنگستان.

در بخش خطوط اساسی: تمام مطالب این بخش در برنامه حزب بازتاب شده است، یک سند اضافی می باشد. برداشته شود.

در بخش اساسنامه حرب متحد ملی ترقی مردم افغانستان:

در بخش حقوق و وظایف:

واژه متشبسین نادرست است، درست آن متشبثین است. این واژه تازی یا عربی است که ریشه آن از تشبث گرفته شده است وبه معنی در آویختن، چنگ زدن به چیزی، اقدام کردن به چیزی است، بهتر است متشبث شود و جمع آن به فارسی ساخته شود، یعنی متشبثان شود.

در ماده سوم فقره سوم، بجای «در جلسه اتخاذ می گردد.» «در جلسه صورت می گیرد» شود

در فقره ۴ بجای «مانع به اجرا گذاشتن فیصله های جمعی گردد.» چنین شود. «کسی نمی تواند تا مانع اجرای فیصله های جمعی گردد». در همین فقره بجای واژه نادرست: «مرعی الاجرا می باشد» چنین شود: «فیصله های که مطابق رهنمود های این اساسنامه گرفته می شوند قابل اجرا می باشند.»

در ماده پنجم، که چنین است: «در یکی از واحد های اولیه ….» نادرست است. درست آن چنین است: …بپردازد ودر یک واحد اولیه یا جلسات ارگانهای حزبی فعالانه شرکت ورزد،….»

در ماده فقره ششم ماده دهم، که چنین است: «شورای محل (ناحیه، شهر، ولسوالی وولایت). چنین شود: شورا های محل: (ناحیه، شهر، ولسوالی، ولایت وشورا های بیرون مرزی)

در ماده ششم در فقره ۲: بجای واژه «عین» که به معنی چشم است. واژه مانند نگاشته شود.

در ماده یازدهم: لطفآ، از روی لطف ومهر این فراز یا جمله را افزود کنید:

پس از شورای شهر کابل (شورا های بیرون مرزی) به فیصله بیروی اجراییه ایجاد می گرند. شورا های بیرون مرزی کشور دارای صلاحیت ها وهویت شورا های ولایتی وشهر کابل می باشند.

در ماده سیزدهم نیز پس از ولایتی (بیرون مرزی کشور) افزود شود.

یک ماده جدید: شورا های بیرون مرزی کشور معادل شورا های ولایتی وشهر کابل بوده که وظایف وصلاحیت های آنها بر طبق طرزالعمل های ویژه یی که از سوی دارالانشآ حزب تصویب می گردد. تنظیم می گردد.

در ماده هژدهم: فقره پنجم که ارتقای برجسته ترین کادرهای حزب به عضویت شورای مرکزی می باشد به دموکراسی ضربه می زند، خواهشمند است تا برداشته شود. عضویت شورای مرکزی از صلاحیت کنگره حزب است، نباید این صلاحیت به شورای مرکزی تفویض شود.

فقره ۷ ماده بیستم که چنین است: «۷ ـ در صورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیرواجراییه الی %۲۰ فیصد.» این ماده یک ماده نادرست وخلاف دموکراسی است، بدون چون وچرا حذف شود. وحدت با احزاب دیگر باید از سوی پلینوم تصویب شود. وبه تعداد نزدیک به بیست فیصد شورای مرکزی از سوی حزب شامل وحدت به شورای مرکزی تا تدویر کنگره به صورت موقت معرفی شوند، پس از آن کنگره جدید دایر و شورای مرکزی جدید انتخاب یا گزیده شوند.

در ماده ۲۱ دارالانشآ

متشکل از رییس، معاون و اعضا می باشد.

پیشنهاد می شود تا تعداد اعضای دارالانشآ مشخص شود.

یک: دارالانشآ حزب متشکل از رییس، معاون حزب، سکرترجنرال حزب (منشی امور مالی واداری حزب، منشی امور رسانه یی حزب (سخنگوی حزب)، ومنشی امور ساختاری یا تشکیلات حزب می باشند؛ که تعداد آنها به پنج نفر می رسد.

در اساسنامه گنجانیده شود.

این بود دیدگاه های این قلم که پیشکش شد، آرزومند است تا در برنامه به دیده نگریسته شود.

بادرود ومهر

دکتر حمیدالله مفید

 

احمد گل اندړ

دگوند دکنگرې دتدارک د کمېټی ته د سوېدڼ د گوندی سازمان د مشر وړاندیزونه:
کله چی د گوند دتبلیغ او فرهنگ څانگې لخوا ۱۲ شمارې جلا جلا پوښتنې زموږ په واک کې را کړل شوی ما ددی سازمان ټولو ملگرو ته د خپلو وړاندیزونو په اړوند واستولی، دا دی زه خپله غواړم په دی اړوند خپل نظر او مشخص وړاندیزونه د کنگری د تدارک کمېټې ته په لاندی توگه وړاندې کوم.
اوله پوښتنه :د گوند مرکزی شورا اړینه ده ؟
که ده په کوم ترکیب اوولی؟
ځواب :داساسنامی ۱۷ماده راغلی چی د هر گوند لپاره مرکزی شورااړینه دهزما په آند چی زموږ د گوند دمرکزی شورا شمېر ۳۴۰ تنه دی دومره پړسېدلې شورا اړینه نه ده باید مناسبه مرکزی شورا ولرو ځکه چی د همدی شورا له مینځه دارلانشا او اجرایه بیرو ټاکل کیږی . گوند باید داساس نامې د حکمنو له مخې ټوله رهبری وټاکې .
دویمه پوښتنه بیرویی اجریه (بیرویی سیاسی »اړینه برښی ؟
په کوم تر کیب؟
ځواب د گوند داساسنامی په ۱۹ ماده کې او د دارلانشا په هکله داساس نامې په ۲۰ ماده کې را غلی د گوند بیرو اجرایه او دالانشا اړینه ده خو زما له انده دا درهبری ټاپ اشخاص باید داسی کسان وټاکل شی چی په اوسنیو ستونزمنو حالاتو کې د ولسونو ملتېا له ځان سره ولری د پوره پوهې او ژمنتې خاوند وی پاکوالی او وتنپرستې نمونه وی تر څو وکلای شی پر دی ستونزمن حالت کې نوښتگر اوسی او ښه گوندی سابقه ولری .
دریمه پوښتنه :د گوند ریس او څو مرستېالان اړین بریښی ؟
اود گوند لپاره څو تنه مرستېالان اړینی دی؟
ځواب :زما له نظره دا به ښه وی چی گوند یو ریس اوبل عمومی منشی ولری اود دواړو دندو صلاحیت لپاره په اساس نامه کې نوی مادی ور زیاتی شی، ځکه د اساسنامې او تگلاری کې دسمونه لپاره همد ښه موقع ده چی بدلون پکې راشی.
څلورمه پوښتنه:د گوند مالی چاری په څه ډول تنظیم شی؟
ځواب : د هر گوندی د ځانگړی عاید او خپرونو د خرڅ لاوو او اعانو جمع کول له لاری تنظیم شی .
پینځمه پوښتنه : د گوند د حق العضویت لازم دی په کوم ډول میکا نیزم؟
په اساسنامه کی درج دی چی د گوند د مالی چارو د سمون لپاره ځانگړی میکانیزم جوړول اړین دی.
شپږمه پوښتنه : د گوند خپرونې څه ډول فعالیت کوی؟
ځواب زما له انده د گوند خپرونې منظمې نه دی او کله کله پکې خپل سری خپرونې کېږی. یوشمېر خپرونې کله کله د گوند د فالیسی یو خلاف خپرونی کوی ،باید د گوندی مقامونو په کنټرول کې نشرات وشی د گروی فیسبوکی او بامداد نه شکایتونه شته باید مخه ونیول شی.
پوښتنه : دگوند بیرغ او نښان د گوند څه ډول وی؟
ځواب بیرغ د یوه گوند دهویت او موخو د تثبیت لپاره وی دا سی رنگونه چی د خلکو لپاره د منلو وړ وی، زما په اند دری رنگه چی مخکې وو مناسب دی.
پوښتنه :د گوند نوم څه ډول وی؟
ځواب دافغانستان د خلکو ملی گوند یا دافغانستان د عدالت غوښتونکو گوند سم دی.
پوښتنه :گوند د ولسی جرگی جمهوریس او په ټولو ټاکنو څه نظر لری؟
ځواب: ټاکنو کې روڼتېا لپاره باید سیاسی گوندونه مهم رول ولری .گوندو ته باید د اساسی قانون له مخې ونډه ور کړل شی .گوند ته لازمه ده چی په ټولو برخو کې د خپلو امکاناتو سره سم گوندیا ن وهڅوی چی ځانونه کاندید کړی او گوندې یې هر ډول ملاتړ وکړی.
پوښتنه :گوند دمدنی ټولنو سره څه ډول رابطه یا اړیکې ټینگې کړی؟
ځواب گوند باید مدنې ټولنو سره خپلې اړیکې ټینگی وساتی د مدنی ټولنو لخوا زموږ گوند کولای شی خپل فعالیتونه وکړی گوند د ځوان نسل او ټولنیزو سازمانو په کار کې کمزوری مخ ته ځی، باید دی کار توجو وشی اود نیمگړتېا له مینځه وړلو لپاره گړندی کار وکړی.
پوښتنه :د گوند غړو ته مکافات او سزا په څه ډول وی؟
ځواب که د گوند غړی سمې لاسته راوړنې ولری باید ونازول شی اود گوند لخوا په خپرونو کې یادونه وشی او گوند ورته د ښو کار کولو له امله گوندی مکافات لکه تحسین نامه تقدیر نامه ور کړی .او هغوی چی سم کار نه کوی د گوند نوم بدوی ناوړه عمل کوی د ټولنې دقوانینو خلاف کار کوی مفسد وی د وطن ملی گټو ته وفادار نه وی جرم سرته رسوی باید د گوند دلیکو وشړل شی او سختی سزاوی ور کړی.

احمد گل اندړ، سویډن

 

 

نظریات وپیشنهادات در کار کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

عبدالوکیل کوچی

 

اهداف اصولی، ارزش ها و اساس اندیشه یک حزب ترقی خواه به وحدت فکری ، مجموع نظریات و توجه به خرد جمعی آن حزب متمر کز هست . زیرا اصول اساسی احزاب داد خوا ه وعدالت پسند بر بنیاد موازین فکری و عصاره اندیشه وی همگانی نسج گرفته با هما هنگی دیدگاه ها وجمعبست نظریات مفید وسازنده ، راه را بسوی اهداف مترقی ودموکراتیک میگشاید و استراتیژی حزب سیاسی را در میان جنبش روشنفکری وترقی خواه وجامعه مشخص می سازد.

 به این منظور به تایید از هدایات فوق در رابطه به اسناد حزبی ،  دیدگاه مختصرخود را منحیث عضو عادی حزب وجنبش چپ دموکراتیک وترقی خواه تقدیم میدارم .

ـ متن برنامه واساسنامه وبه همین ترتیب خطوط اساسی حزب ، در مجموع  نیازمند جدی اصلاحات املایی و انشایی بوده ؛ و بخاطرغنامندی علمی سیاسی توجه بیشتر ودقت لازم می خواهد تا بتوان گفت که این اسناد ی یک حزب سیاسی نوین وبگفته رفقای رهبری ( مدرن ) است .

ــ اساسنامه حزب : در رابطه به اساسنامه حزب باید گفت که در سطر چهارم آمده است ...اعم از روشنفکران ،متخصصان ، وکارکنان دولتی وخصوصی » بنظر بنده این مطلب  بسیار گنگ آمده است زیرا که روشنفکران در کته گوری های گوناگون سیاسی اهداف خود را دنبال نموده درین جا هدف حزب کدام روشنفکر است که پایه های حزب را تشکیل میدهد روشنفکر با کدام ماهیت ؟  کدام  متخصص ؟ کدام کارمند دولتی و هم خصوصی .

 لذا پیشنهاد می شود که ( پایه های اساسی حزب را قشر روشنفکران ترقی خواه ،و سایر زحمتکشان تشکیل می دهد ) تذکر داده شود.

ـ ماده دوم در بخش انتخابات از اشکال رای گیری نام برده شده است . به نظر بنده شکل رای گیری مستقیم وعلنی « برغم ارزش های دموکراتیک آن » ازاین روش کلیشه یی وفورمولیته حزب را باید نجات داد . زیرا در طول زمانه در کشوری عقب نگهداشته مثل افغانستان رای گیری علنی و رو در رو  نتیجه مطلوب خود را نداده و حیای حضور بر فضای انتخابات سایه افگنده وپسان ها حزب دچار پرابلم ها  شده است .

پیشنهاد میشود که در چنین شرایط ( انتخابات بطور سری  صورت بگیرد )

ــ ماده پنجم در بخش شرایط عضویت هر تبعه ........ واضح نیست باید هرتبعه مشخص شود . پیشنهاد میشود که ( هرتبعه افغانستان که جنایت وعلیه منافع ملی اقدام نکرده باشد ،  نیکنام ، وطندوست وصادق باشد بطور داوطلبانه میتواند عضویت حزب را حاصل کند )

ـ در رابطه به ماده ششم  پیشنهاد میشود که (بند ششم بیشتر توضح داده شود)  .

ـ در ماده پانزدهم  فاصله  زمانی بین دوکنگره مدت سه سال تعین شده است ولی اگر بنا به دلایل موجه کنگره در زمانش دایر نشود چه کسی جوابگوی می باشد .این یک خلایسیت که باید به آن پرداخته شود پیشنهاد می شود که این جمله علاوه گردد ( هرگاه شرایط اجازه ندهد که کنگره در زمان معین دایر نگردد ، هیاات رهبری حزب صلاحیت دارد کار کنگره را به زمان آینده موکول سازد .) « بآنکه درین رابطه اشاراتی شده است» ولی بشکل یک ماده مستقل مشخص نشده است .

برنامه عمل حزب :

در بخش برنامه حزب ( استقرار یک نظام دموکراتیک وترقی خواه )علاوه گردد گرچه در خطوط اساسی بسیار عالی تصریح شده است مگر می باید تعریف مشخص خود را بصورت واضح پیدا کند. همچنان در برنامه حزب شکل وماهیت دولت آیده آل تعریف مشخص خود را نداشته است اگر هست بشکل گنگ تذکر داده شده است .پیشنهاد میشود که (دولت ترقی خواه و دموکراتیک پیش بینی شود) 

در رابطه اقتصاد،  مع الوصف بازار واقتصاد آزاد فورمول بندی اقتصاد ی به نفع کشور تصریح شود بهتر است . در رابطه به جلب سرمایه گذاری های خارجی کلمه ( زیر نظر دولت علاوه گردد) در بخش معارف اگر ( کلمه مترقی و پیشرفته ذکر گردد بهتر خواهد شد .)  به ادامه : در جمله امانت دانستن منافع ملی ( کلمه حفاظت ومواظبت از منافع ملی ) علاوه گردد .

ـ در بخش خطوط اساسی : بآنکه نظام مبتنی بر دموکراسی عادلانه و آزاد تذکر رفته است ولی شکل وماهیت نظام مورد نظربهتر است  تعریف مشخص داشته باشد.

پیشنهاد ( جامعه مرفه و دموکراتیک ) با شعار های روز و دراز مدت نحوه فعالیت های حزب   تشریح شود .

ـ در بخش نام حزب ،رنگ بیرق وسمبول حزب رفیق محترم داود راوش در سخنانش در جلسه کمیسیون تدارک  و تدویر،  از کنگره با عظمت ، حزب با افتخار آینده  و روابط سیاسی فعال نام برده است . باید گفت که ( اشتراک وسیع نماینده گان حزبی ، تدویرکنگره  در فضای مناسب ومساعد ، حصول تفاهم و لو نسبی احزاب سیاسی همسو وبرادر ، توجه به مواد لازم کاری ، وضروری در کار کنگره ، وفیصله های حیاتی وسرنوشت ساز،  ) عظمت کار کنگره را برجسته می سازد . ودر رابطه به حزب با افتخار آینده ، وقتی به این آیده آل رسیده می توانیم که با توجه ودرنظر داشت تجارب قبلی مبارزات تاریخی پیشقراولان مبارزین راه آزادی ،جنبش آزادی خواهی وسازمان های ترقی خواه واحزاب مترقی وبخصوص ح د خ ا وارزشهای معیار ی واسلوب بجا مانده از آن ، (خطوط آینده مشخص می گردد که با رعایت به آن گام های به پیش برداشته خواهد شد ).

ـ در رابطه به روابط سیاسی فعال : باید گفت (هر زمانی که حزب قادربه یک میکانیزم دقیق کارسیاسی با تودها ، رسانش فعال فرهنگی وشیوه های درست برقراری تماس با جامعه روشنفکری محقق شود) که در تنیجه آن مردم بطور کل احساس کنند که حزب مورد نظر درکنار آنها است وبا ارایه شعار های سازنده ومشخص روز، موقعیت سیاسی حزب بر مبنای پالیسی های خلاق آن در همسویی با جامعه مدنی فعال ومترقی میتوان روابط سیاسی بدرد بخور وموثر را تجربه کرد .

همچنان در رابطه به اینکه که کلمه مدرن به آدرس حزب بکار گرفته می شود البته بی جهت نیست که کلمه مدرن تعاریف ومفاهیم بجا و ارزشمند خود را دارد. ولی از آنجایی که مبارزه بخاطر ترقی وتعالی افغانستان یک امر ضروری بوده واز مبرمیت والویت خاصی بر خورداراست . حزبی که این شکل مبارزه را جزو پروگرام حیاتی خود می سازد اهداف بزرگ آن بالاتر از آنست که کلمه مدرن به آن نسبت داده شود زیرا «بهر مفهومی که این کلمه تذکر داده شود ، برغم مفاهیم ارزشمند آن » ،  از اینکه کلمه مدرن  رابطه حزب موجود را با گذشته های تاریخی وتجارب گران بهای جنبش قطع و ارزشهای مبارزه حیاتی جنبش را تاریخ تیر شده ومنتفی می سازد  به این لحاظ  پیشنهاد میشود که ( کلمه مدرن را میتوان با کلمات هموزن وهمخوان آن مانند . متعادل ، پیشآهنگ ، پیشرو ، سازنده ، متحول ویا حزب نوین سیاسی وغیره وغیره عوض کرد ) از نظراینجانب کلمه مدرن در مسایل کلتوری بیشتر جا دارد نسبت به مسایل سیاسی .

ـ در رابطه به انتخاب سمبول حزب : بادر نظر داشت افتخارات تاریخی مبارزات آزادی خواهی گذشته باتوجه به اوضاع و شرایط موجود انکشافات سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی پیشنهاد می گردد تا ( در سمبول حزب ترکیبی از نماد وحدت ، صلح ، سازنده گی و روشنی گنجانیده شود )

ـ در رابطه به نام حزب ، حزب متحد ملی ترقی افغانستان هرچه نباشد چکیده یی از  اجماع دوباره وتشکل تازه از جزایر پاشان حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی همان حزب مادر میباشد ودر حال حاضر با انکشافات اوضاع وگذشت زمان وظهور یک نسل نازه وجوان کشور آنهم  در قرن بیست ویکم ، طبعاً تحولات وباز نگری برجنبش سیاسی اثرگزار است که با  گذشته آن ریشه مشترک دارد بنا بر آن هرنامی که از طرف پیشکسوتان فرهیخته حزب پیشنهاد گردد بهتر است که ( در پیشوند ویا پسوند نام حزب یکی از اجزای عناصر متشکله از نام قبلی حزب در آن شامل باشد. لذا پیشنهاد میگردد که ( حزب دموکراتیک مردم افغانستان ) یا حزب ترقی مردم افغانستان ) یا حزب نجات و ترقی مردم افغانستان ) یا (حزب سعادت وترقی خواهی مردم افغانستان  ) یا ( حزب مردم ) میتواند بیانگر ماهیت مبارزه این حزب باشد .

ـ در رابطه به رنگ بیرق باید خاطر نشان ساخت که مبارزه ، بافدا کاری وقربانی ادامه دارد برای چی ؟ برای آزادی وعدالت وترقی ، صلح وآرامش ،پیشرفت وشگوفایی ، به این ترتیب اگر رنگ بیرق ترکیبی از رنگهای قبول شده یعنی که نماد همین تعاریف واحکام یاد شده در نظر گرفته شود مثلاً سرخ ،چگونه سرخ ....... آبی چه رقم آبی ...... سبز با کدام معیار و اندازه که آنرا هیات رهبری و دیگر چیزفهمان وسروران اندیشه انتخاب خواهند کرد.

بیرق حزب بدوش کسانیکه در یک حرکت اجتماعی پیشآهنگ و پیشقرولان سیاسی با افراشته گی سربلندانه حمل می گردد ودرسنگر مبارزه آزادی خواهی در اهتزاز می باشد ، پیشنهاد میگردد که (  رنگهای سرخ و آبی  مناسب ترین رنگ برای رنگ بیرق حزب خواهد بود. )

در اخیر با سپاس فراوان از رفقای رهبری حزب که با توجه به خرد جمعی اعضای حزب و جلب توجه ترقی خواهان همسو در کار زار تدویر کنگره حزب مسوولیت های بزرگ تاریخی را شریفانه به پیش می برند .  در واقع یک گام به جلو در راه فعالیت های اثرمند حزب و تلاش اکتیف برای نیل به اهداف والای زحمتکشان افغانستان است  که راه را به سوی قله های آرمان و اهداف والای مردم افغانستان می گشاید .

بادرود های رفیقانه عبدالو کیل کوچی

 

 

گزارش های نشست کمیته تدارک تدویر کنگره حزب م م ت م ا

 

 

تدویر جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب


شهر کابل ، ۲ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی

 

جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب امروز پنجشنبه  دوم سنبله سال جاری ساعت ۸ صبح تحت ریاست رفیق آرین رییس کمیته ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.
بررسی طرز العمل کنفرانس های حزبی اجندای جلسه امروز تعین گردید.
رفیق وحدت رییس شعبه تشکیلات مرکزی به  نماینده گی از کمیته کاری تشکیلات کمیته  تدارک تدویر کنگره طرزالعمل تدویر کنفرانس های حزبی از واحد های اولیه الی شورا های ولایتی و معادل را که قبلا در کمیته  تشکیلات بررسی و تصویب شده بود  را به جلسه پیشکش کرد.
پیرامون طرز العمل تقریبا همه اعضای کمیته  به نوبت صحبت نموده؛  و نظریات خود را غرض غنامندی آن ابراز؛ که در نتیجه با تعدیلات به تصویب رسیده و فیصله گردید تا غرض منظوری به دارالانشای حزب سپرده شود.
جلسه حوالی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر اختتام یافت.

 

( کمیته تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره )

 

 

 

تدویر جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

امروز دوشنبه مورخ ۲۳ اسد سال جاری ساعت پنج عصر جلسه کمیته  تدارک تدویر کنگره تحت ریاست رفیق آرین ، طبق اجندای قبلا معین شده دایر گردید. در جلسه به ترتیب کمیته های کاری تشکیلات ، تهیه اسناد اساسی ، تبلیغ و ترویج ، مالی و تدارکات و تفاهم سیاسی پلان های تدابیر که در جلسات کاری کمیته های جداگانه تهیه و تصویب گردیده بود قراات نموده که روی هر پلان به طور جداگانه بحث و با ایزاد بعضی مواد به تصویب رسید.
جهت تنظیم امور و رفع مشکلات کمیته کاری اسناد و ارتباط با کمیت پنج  تن پیشنهاد ؛ و به اتفاق آرا تصویب گردید.
در اخیر پیشنهادات رفقا مطرح و تصامیم اتخاذ گردید.
تاریخ جلسه بعدی معین و جلسه ساعت شش و سی شام اختتام یافت.

 

کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

کمیته تبلیغ و ترویج

 

تدویر جلسه « کمیته تدارک تدویر کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان »

 

اولین جلسه کمیته تدارک تدویرکنگره حزب بروز شنبه حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر مورخ ۷ اسد ۱۳۹۶ در حالیکه رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب نیز حضور داشت تحت ریاست رفیق آرین رییس کمیته  تدارک دایر گردید.
در آغاز رفیق را وش کار اولین جلسه کمیته تدارک کنگره را افتتاح نموده گفتند:  « امروز افتخار دارم که اولین جلسه با عظمت تدارک تدویر کنگره حزب را افتتاح می ‌نمایم.کار دراین کمیته نه تنها افتخار بزرگ هر عضو کمیته است، بلکه حوصله و پشتکار زیاد را نیاز دارد. ده ها مشکلات موجود طبق اصول زرین اساسنامه حزب توسط شما حل می گردد  ؛ راه های حل معقول برایش جست وجو می شود. کمیته باید از تمام امراض مبرا بوده ؛ و حزبی را بعد از کنگره بسازد که نسل های بعدی از آن به افتخار یاد کنند.
مشکلات فراراه ما موجود است ، اصول خود را رعایت می کنیم، معامله نمی کنیم. شما برای تنظیم کارخود کمیته های مربوط را ایجاد خواهید کرد؛ اشخاص آگاه ،چیز فهم و دلسوز را در کمیته ها جابجا خواهید نمود.امیدوارم به زود ترین فرصت ممکن گزارش اجراات خود را به دار الانشا حزب خواهید داد.
کار کنگره باید بسیار با عظمت باشد ،بعد از کنگره باید حزب خود را مدرن بسازیم، باید روی اسناد اساسی حزب کار دقیق شباروزی نموده ، نوسازی بوجود آوریم.
در عرصه مالی کمپاین وسیع راه اندازی شود تا بنیه مالی حزب تقویه گردد.
به روی تبلیغات تمرکز جدی بعمل آید. از تمام‌ امکانات استفاده گردد، حتا الی چند ماه بعد از کنگره در رسانیدن پیام های کنگره به گوش هر عضو حزب و مردم کشور تدابیر اتخاذ و عملی گردد.
کار با اسناد بخش مهم دیگر کار شماست . روی آن دقت لازم به عمل آید.
کمیته روابط سیاسی فعال گردد، اشخاص آگاه، نهاد ها ،جوانان ، زنان ،نهاد های بین المللی و همه تشخیص ، لست و زمینه دعوت ان ها مساعد گردانیده شود. روی جوانان بخصوص جوانان رسانه یی تمرکز جدی صورت گیرد.
چگونه از مهمانان پذیرایی کنیم؟ چگونه اسناد حزب را به جامعه جهانی و مهمانان برسانیم؟ در خارج از کشور کمیته ها فعال شود ، پلان مشخص کاری داده شود تا با احزاب همسو و برادر تبادل اسناد صورت گیرد.
از رفقا وحدت و تابش که در ترجمه انگلیسی اساسنامه زحمت کشیده اند سپاسگزارم. استفاده اعظمی از آن به عمل اید.
کمیته تدارک تلاش نماید طبق ضرورت جلسات خود را دایر نمایند.برنامه های کاری و پلان گزاری خود را عملی کنند. روی جوانان و زنان و راه یافتن شان به کنگره دقت نموده زمینه سازی کنید.
برای رفقا آرین ، کا مجو و نورستانی رییس و معاونین  کمیته تدارک تدویرکنگره و شما اعضای کمیته موفقیت های مزید را خواهانم » .
بعدا رفیق آرین رییس کمیته رشته سخن را بدست گرفته گفتند:« کاری که ما می کنیم در کشور بی سابقه است. وظیفه ما باید به شکل مثمر به انجام برسد.ما طبق اصول و پرنسیپ های تصویب شده گام می گذاریم . پرنسیپ ها برای تقویه منافع حزب است. »
بعدا اعضای کمیته نظریات و پیشنهادات خود را برای چه گونه گی پیش برد کار ارایه کردند. در نتیجه کمیسیون موظف گردید تا جلسه بعدی لایحه وظایف کار کمیته تدارک تدویر کنگره را آماده  ؛ و در روشنی آن پلان تدابیری کمیته ترتیب گردد.
برای پیشبرد بهتر کارکمیته های پنج گانه پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تصویب گردید.
به شعبه تشکیلات مرکزی وظیفه سپرده شد الی جلسه بعدی لیست کادرها و فعالین را برای هرکمیته ترتیب و جهت تصویب پیشکش نماید.
تا ریخ جلسه بعدی تعیین و در فضای وحدت کاری حوالی ساعت شش شام جلسه اختتام یافت.

 ( کمیته تبلیغ و ترویج ، کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

زندگی سازمانی

 ‎د هالند د ملي ترقي ګوند د رهبرۍ د شورا غونده ‌جوړه شوه   ‎د جولای په شپږمه د ماښام په اوو بجو د هالند د ملي ‎ ترقي ګ...
جلسه دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
جلسه دارالانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید   جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق ع...
د افغانستان د خلکو ملي مترقي ګوند د جنوبي هالند د لومړني واحد غونده جوړه شوه   ‎پرون د جولای په لومړۍ نېټه د زوترمیر پ...
پیام شورای کشوری سویدن ح. م. ت. م. ا   شورای کشوری سویدن حزب ملی ترقی مردم افغانستان حمایت و پشتیبانی خود را از فیصله...
اعلامیه شورای کشوری بلجیم  حزب ملی ترقی مردم افغانستان   شورای کشوری بلجیم حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حمایت وجانبدار...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول:  اصول عام ماده اول : مبنی این اساسنامه...
خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتداد بیداری سیاسی مردم ماست و...
 بسم الله الرحمن الرحیم                                                  برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   م...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت فوت رفیق جنرال اقتاش سابق رییس ارکان گ...
پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت وفات رفیق دگروال ظریف تره کی    با د...
اعلان فاتحه محترم محمد ظریف تره کی...
  اعلان فاتحه محترم محمد ظریف تره کی     اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۱۰۶...
پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به مناسبت فوت مادر رفیق گرامی فرید سیاوش   باد...
پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که برادر بزرگوار رفیق کرام الدین نجات عضو...

شعر در بامداد

نـه بـه ډارېــږو   « نه به خرڅېږو، نه به ټیټېږو، نه به ډارېږو» که ځو زندان ته، که سزا کېږو، نه به ډارېږو منم اوږده ده،...
د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …...
  د روح ‌‌‌‌‌‌ډولۍ …   زما د مینې جنازه نن ستا له ښاره لاړه ‎  ‌‌‌‌‌‌ډېره ماسومه بېنوا ستا له دیاره لاړه اوس مې د...
مادر مظهر مهر ومحبت...
مادر مظهر مهر ومحبت     مادر بنا   و  مظهر   پید ایشم   تو یی مادر ا ساس هستی  و آ سایشم   تو یی از  بود   تو ست  خ...
پسرلـي تــه...
پسرلـي تــه وږمــې د پسرلي دي دا جامــونه ډک د څکو دي غمونه له زړه ورک کړو دا شیبې د خوښېدو دي دا څه دي په پیالو کې...

سیاسی

نگاه اژدهای زرد به خاورمیانه...
درحاشیه رخدادهای منطقه :  نگاه اژدهای زرد به خاورمیانه   رییس‌ جمهور چین امروز سفر خاورمیانه و افریقایی خود را با س...
۲۴- مین نشست « فوروم ساوه پاولو»  در هاوانا...
 ۲۴- مین نشست « فوروم ساوه پاولو»  در هاوانا    بیکاری، فقر، خشونت و بی‌عدالتی اجتماعی و فقدان امکان رشد فرهنگی  روز‌...
ترامپ مدعی پیروزی در نشست پرتنش ناتو...
  ترامپ مدعی پیروزی در نشست پرتنش ناتو رهبران اروپایی ناتو از آنچه در یکی از سرنوشت ‌ساز‌ترین نشست‌های عمر ۶۹ ساله ا...
رشد مهاجرستیزی در نظام بین ‌المللی...
رشد مهاجرستیزی در نظام بین ‌المللی ( تصویر از فوکوس انلاین ) اردشیر زارعی ‌قنواتی تحولات سیاسی ـ اجتماعی در سراسر جها...
تجسم امید امریکای لاتین...
تجسم امید امریکای لاتین نامزد چپ ‌گراها در انتخابات ریاست جمهوری مکسیکو پیروز شد   آندرس مانویل لوپز ابرادُر، نامزد م...
ترامپ : نامه تهدید به ناتو...
ترامپ : نامه تهدید به ناتو   برگزارکننده گان نشست امسال سران ناتو در بروکسل نگران‌اند که رییس‌ جمهور ایالات متحده  امر...
مارکس : اندیشه و آثار...
مارکس: اندیشه و آثار  بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس عمر محسن زاده ( بخش سوم ) مارکس از آن روزی که پا به...
صلـح در حـرف...
دیدگاه دیگران در باره انکشافات افغانستان : روزنامه شرق چاپ تهران، در باره سفرغیرمنتظره وزیر دفاع امریکا به افغانستان...
معمای صلح...
آیا طرح امریکا می ‌تواند به صلح در منطقه منجر شود؟ سفر اخیر مقامات امریکایی  به شرقمیانه با هدف ایجاد حمایت برای طرح...
صلاح‌ الدین دمیرتاش و انتخابات سراسری ترکیه...
صلاح‌ الدین دمیرتاش و انتخابات سراسری ترکیه   روزی که رجب‌ طیب اردوغان، رییس‌ جمهوری ترکیه ، اعلام کرد انتخابات سراس...

دیدگاه

سمت یابی مسیر طوفان های شمال...
سمت یابی مسیر طوفان های شمال          عارف عرفان در گستره بحران های بزرگ سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی  ونظامی ومهندسی است...
اندیشه های مارکس درافغانستان...
اندیشه های مارکس درافغانستان بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس   (بخش پنجم) دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده مونت ا...
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی  بحران « خطرناک » افغانستان...
   دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی  بحران « خطرناک » افغانستان بصیر دهزاد تحولات و روندهای سیاسی، اجتماعی و...
دوکتورحبیب منگل: طرح پشنهادی برای مرامنامه حزب...
دوکتورحبیب منگل: طرح پشنهادی برای مرامنامه حزب مرامنامه  حزب رفاه مردم افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم پیش گفتار...
مارکس: پراتیک انقلابی...
مارکس: پراتیک انقلابی عمر محسن زاده ( بخش چهارم ) در آموزش مارکس « پراتیک » مقوله اساسی برای تیوری و به ویژه تیوری...
پیشنهادات (بصیر دهزاد ) پیرامون طرح اساسنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان...
پیشنهادات (بصیر دهزاد ) پیرامون طرح اساسنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان   به کمیسیون محترم تدارک اسناد کنگره چ...
واگذاری مناطق به بهانه امنیت ویا برجام افغانی...
واگذاری مناطق به بهانه امنیت ویا برجام افغانی   عبدالوکیل کوچی     هرروزیکه میگذرد و تاریخ را ورق میزنیم نیات استع...

فرهنگی و اجتماعی

پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد رفیق محمدعثمان راسخ با درد واندوه فراوان ا...
تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان   جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق... در زمینه رفیق انجنیر سلیمان‌ کا مجو رییس کمیته تدارک تدویرکنگره حزب معلومات مفصل ارایه ،و گفتند که پیشنهادات جدید رسی...
  جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب   جلسه کمیته تدارک تدویرکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز چهارشنبه مورخ ۲۷...
پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت درگذشت زنده یاد پروفیسورعلی محمد زهما با تاثر و تاسف فر...
طرح برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
  بسم الله الرحمن الرحیم مقـدمـه در اوایل قرن ۱۹ م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی...
طرح اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان...
بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول اصول عام ماده اول مبنی : این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون...
تدویر جلسه فعالین شهر کابل   جلسه فعالین شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به ساعت نه صبح مورخ ۲۱ سرطان سال ۱۳۹۷ تح...
اویلچـی قیــز...
به دوستاداران شعر و ادب ازبکی، اینک اینبارسروده دلپذیری ازشاعرتوانای کشورجناب سید عزیزالله « الفتی »، که یکی از سروده...
برچکاد باروی شب فاجعه...
برچکاد باروی شب فاجعه...   از تبار کدام نا فضیلیتی اند اینها که با شمشیر های آهیختهُ تیغه خونین،که « تنها تصویری از...
جام‌ جهانی فوتبال برگ برنده پوتین...
جام‌ جهانی فوتبال برگ برنده پوتین   نزدیک به نیم ‌میلیون هوادار فوتبال رهسپار روسیه شده‌ اند تا بازی‌ های تیم‌ های م...
دموکراسی در عمل...
  در جریان آماده گی برای برگزاری کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، بزرگترین گفتمان در باره اسناد مرامی و ساختاری حزب...   ولی محمد زیارمل : پیشنهادات در مورد طرح اساسنامه حزب                          رفقای عزیز! طوریکه اگاهی دارید، بر...
پیام تبریکیه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر   شهر کابل، ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ رفقا، دوستا...
عـیـد رمضـان...
عـیـد رمضـان باز در کوچه ما حال و  هوای عید  است سفره خالیست وحیات همه در تهدید است روز وشب  ناله و فریا د  تن غرقه...
وطـن...
سروده زیبایی از محترم عالم کوهکن وطـن   سين بيلن بار اعتباريم ای وطن سين بيلن بار اقتداريم ای وطن سينده قالدی آ...
زنان در پنجه خونین بیدادگران عصر حجر...
زنان در پنجه خونین بیدادگران عصر حجر نادیه کوچی استبداد دینی از صدها سال تا بدینسو نیمی از نفوس کشور یعنی قشر ستمدید...
قیـام کـاوه آهنگـر...
قیـام کـاوه آهنگـر داکتر آرین داستان کاوه آهنگر یکی از والا ترین یادمان های حماسی جهان و نبرد بخاطر عدالت و مبارزه ع...
پیام همدردی بنیاد فرهنگی اوستا...
پیام همدردی بنیاد فرهنگی اوستا به مناسبت درگذشت هنرمند پرتلاش کشورمحترم ف.عبادی   با اندوه فراوان خبر درگذشت محترم...
پیام همدردی وغمشریکی شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا     باردیگر جرس قافله مرگ به صدا آمد و اینبار هنرمند رسالتمند و شنا...